Attefallstillbyggnad

En tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus kan, under förutsättning att kraven för bygglovsbefrielse uppfylls, utföras utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked. Anmälan behövs alltid.