Anslag från kommunfullmäktige och nämnder

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen fattat kan du överklaga beslutet. Det finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning - laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som byter mot lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Kommunfullmäktiges beslut överklagas nästan alltid i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning.

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dagen kommunen meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla.

Du får inte åberopa någon ny omständighet som stöd för din talan efter att tiden för att överklaga gått ut.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Reglerna finns i kommunallagen

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725) som du bl.a. kan hitta på riksdagens webbplats.

 

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Av besvärshänvisningen ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Du har tre veckor på dig från det datum du fick del av beslutet att överklaga det.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den instans som ska överpröva beslutet. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Reglerna finns i förvaltningslagen

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen (1986:223) som du bl.a. kan hitta på riksdagens webbplats.

Sammanträdestider Täby kommun 2018

Sammanträden våren 2018 Tid Jan Feb Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige 18.00   12  19 23 (ny tid kl 19:00) 21  18 (ny tid kl. 19:00)
Kommunstyrelsen 19.00 29   5 9 4
Barn- och grundskolenämnden 18.00   22  22  26  17 14
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 17.30   21  21 25    7
Kultur- och fritidsnämnden 18.00   19 20 24    11
Socialnämnden 18.00   21 21 18 16  13
Stadsbyggnadsnämnden 18.00  23 (vid behov) 20  20  17  15  19
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 18.30   21 21  18    13
Lantmäterinämnden 17.30     14     13
Överförmyndarnämnden 17.30  23    6  17    12
Täby Miljövärme AB    29 (vid behov)   5 (kl 16.30)   7 (vid behov)  4 (kl 18), 11 (årstämma kl 8.15, särskild kallelse)
Täby Fastighets AB    29 (vid behov)   5 ( kl 17.15)   7 (vid behov) 4 (kl 17), 11 (årsstämma kl 8.30, särskild kallelse)
Täby Holding AB       5 (kl 18)     11 (årsstämma kl 8.45, särskild kallelse)
Sammanträden hösten 2018 Tid Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 18.00      1 5 nov (kl. 18.00) & 26 nov (kl. 13.00) 17
Kommunstyrelsen 19.00   17 15  12 
Barn- och grundskolenämnden 18.00   20  18  15  13 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 17.30    19 17    12
Kultur- och fritidsnämnden 18.00    18 22    10 
Socialnämnden 18.00    19 17  14 12 
Stadsbyggnadsnämnden 18.00 28 (vid behov) 18  16  13 11 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd  18.30  29   17  14 12 
Lantmäterinämnden 17.30    26 24     
Överförmyndarnämnden 17.30    4 23   4
Täby Miljövärme AB      24 (kl 17.30)    12 (vid behov)  18 (kl 16.30)
Täby Fastighets AB      24 (kl 16.30)    12 (vid behov)  18 (kl 17.30)
Täby Holding AB      24 (kl 18.00)      18 (kl 18.30)