Anslag från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga anslag

Möjlighet att överklaga och påverka

Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag kommunen meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. På riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till i 10 kapitlet kommunallagen (1991:900).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Endast den som beslutet angår kan lämna in ett förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Vid beslut som rör dig som individ är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Du har då tre veckor på dig från det datum du fick del av beslutet att överklaga det.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.

Sammanträdestider Täby kommun 2018

Sammanträden våren 2018 Tid Jan Feb Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige 18.00   12  19 23 21  18
Kommunstyrelsen 19.00 29   5 9 4
Barn- och grundskolenämnden 18.00   22  22  26  17 14
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 17.30   21  21 25    7
Kultur- och fritidsnämnden 18.00   19 20 24    11
Socialnämnden 18.00   21 21 18 16  13
Stadsbyggnadsnämnden 18.00  23 (vid behov) 20  20  17  15  19
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 18.30   21 21  18    13
Lantmäterinämnden 17.30     14     13
Överförmyndarnämnden 17.30  23    6  24    12
Täby Miljövärme AB    29 (vid behov)   5 (kl 16.30)   7 (vid behov)  4 (kl 18), 11 (årstämma kl 8.15, särskild kallelse)
Täby Fastighets AB    29 (vid behov)   5 ( kl 17.15)   7 (vid behov) 4 (kl 17), 11 (årsstämma kl 8.30, särskild kallelse)
Täby Holding AB       5 (kl 18)     11 (årsstämma kl 8.45, särskild kallelse)
Sammanträden hösten 2018 Tid Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 18.00      1 5 nov (kl. 18.00) & 26 nov (kl. 13.00) 17
Kommunstyrelsen 19.00   17 15  12 
Barn- och grundskolenämnden 18.00   20  18  15  13 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 17.30    19 17    12
Kultur- och fritidsnämnden 18.00    18 22    10 
Socialnämnden 18.00    19 17  14 12 
Stadsbyggnadsnämnden 18.00 28 (vid behov) 18  16  14  11 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd  18.30  29   17  14 12 
Lantmäterinämnden 17.30    26 24     
Överförmyndarnämnden 17.30    4 23   4
Täby Miljövärme AB      24 (kl 17.30)    12 (vid behov)  18 (kl 16.30)
Täby Fastighets AB      24 (kl 16.30)    12 (vid behov)  18 (kl 17.30)
Täby Holding AB      24 (kl 18.00)      18 (kl 18.30)