Pågående och planerade projekt
Namn Steg
Biblioteksgången

Biblioteksgången är ett av Täbys mest använda offentliga rum och ligger i anslutning till Täby centrum. Här finns samhällsservice, butiker, restauranger och bostäder.

Utbyggnad

Detaljplan för västra Boulevarden i Täby park (detaljplan 4), del av Hästen 4

Planområdet ligger i den nya stadsdelen Täby park och utgör nio nya stadskvarter. Den nya detaljplanen kommer bland annat möjliggöra för nya bostäder, verksamheter, två förskolor, en grannskapspark samt södra delen av stadsparken. Även västra delen av Boulevarden, fram till Täby allé ingår.

Samråd

Hägerneholm

Hägerneholm blir en ny stadsdel med närhet till vatten och en stor stadspark, Hägerneholmsparken.

Utbyggnad

Hästen 2, med flera

Syftet med detaljplanen är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter i bottenvåningen i form av handel, service, samlingslokaler etc.

Utbyggnad

Jarlabankes väg

Start

Mark i Arninge planläggs för nya arbetsplatser

Området prövas för möjligheten att uppföra en ny industri- och kontorsfastighet samt att förbättra entré- och parkeringssituationen till Rönninge by-Skavlötens naturreservat. Planförslaget är i linje med kommunens översiktsplan. Planområdet ligger i Arninge-Ullna, beläget vid Antennvägen.

Antagande

Marstorget

Marstorget är ett nytt torg mellan Grindtorp och Täby centrum. Torget är ett promenadstråk med en blandning av park och torg.

Klart och avslutat

Ny detaljplan för fastigheten Relingen 8

Fastigheten prövas för möjligheten att uppföra flerbostadshus i två våningar med inredd vind. Planområdet omfattar fastigheten Relingen 8 i Näsbypark.

Granskning

Ny skola i Täby park

Behovet av skolplatser ökar i centrala Täby och det finns idag ett litet underskott av skolplatser inom området. Därför planeras en ny skola i Täby park.

Laga kraft

Nya vård- och omsorgsbostäder samt bekräftande av pågående verksamheter inom fastigheten Hingsten 1 i Åkerby verksamhetsområde.

Nya vård- och omsorgsbostäder samt bekräftande av pågående verksamheter inom fastigheten Hingsten 1 i Åkerby verksamhetsområde.

Laga kraft

Nya vård- och omsorgsbostäder samt bekräftande av pågående verksamheter inom fastigheten Hingsten 1 i Åkerby verksamhetsområde.

Nya vård- och omsorgsbostäder samt bekräftande av pågående verksamheter inom fastigheten Hingsten 1 i Åkerby verksamhetsområde.

Laga kraft

Nytt polishus och verksamheter i Arninge

Området prövas för möjligheten att uppföra nytt polishus och verksamheter. Planområdet ligger i Arninge, norr om Arningevägen. Området regleras som parkmark i gällande detaljplan.

Start

Planläggning av Täby IP / Vikingavallen

Som ett led i kommunens satsning på idrotts- och friluftsliv upprättas nu en detaljplan som säkrar dagens idrotts- och motionsverksamheter och där förut­sättningar ges för en framtida utveckling.

Utbyggnad

Planläggning för bostäder i närheten av Näsbypark centrum

Planområdet ligger längst med Centralvägen direkt väster om Näsbyparks centrum. Planområdet omfattas idag av tre olika detaljplaner. Området ska prövas för möjligheten att uppföra ytterligare bostadsbebyggelse.

Start

Planläggning för bostäder inom fastigheterna Löttinge 9:12 och del av 9:21 i Löttingelund

Planområdet ligger i Löttingelund på den östra sidan av Löttingelundsvägen. I planförslaget prövas möjligheten till nya bostäder i mindre flerbostadshus.

Laga kraft

Planläggning för bostäder på fastigheten Bromsen 11 i Skarpäng

Planområdet är beläget intill Täbyvägen i kommunens sydvästra del mot gränsen till Danderyds kommun. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i två våningar med inredd vind i huvudsak i radhus inom fastigheten Bromsen 11. Syftet är även att bevara torpet Skarpäng.

Samråd

Planläggning för bostäder på fastigheterna Trädgårdsmästaren 1 m.fl., Ella gård

Planområdet ligger i Ella gård. Idag omfattas området av två detaljplaner D241 och S195 samt tilläggsplanen S195 T. Nuvarande gällande detaljplaner tillåter markanvändning handel, kontor och handelsträdgård. Tilläggsplanen upprättades för att möjliggöra infart till handelsträdgården och förbättra trafiksituationen. Området prövas nu för möjligheten att uppföra småskalig bostadsbebyggelse i 1-3 våningar.

Start

Planläggning för bostäder, förskola och centrumändamål vid Fenan 1 och Flygkompassen 1 och Höjdmätaren 1 i Hägernäs

Planområdet är beläget vid Sjöflygvägen och Pontongränd i södra Hägernäs. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en stadsmässig utveckling av planområdet som idag nyttjas som kontor, småindustri och verksamheter.

Granskning

Planläggning för bostäder, förskola och lokaler på fastigheten Sågtorp 2 m.fl, Roslags-Näsby

Planområdet ligger i östra Roslags Näsby, söder om Centralvägen. Området prövas nu för möjligheten att uppföra flerbostadshus, studentbostäder samt förskola. Detta bidrar till att stärka platsen som en av entréerna till centrala Täby och ger samtidigt ett tillskott av bostäder i centralt läge i Täby.

Antagande

Planläggning för förskola vid Centralparken, Näsbypark

Planområdet ligger i Centralparkens södra del, längs med Roslagsbanans linje 29 mot Näsbypark. Detaljplanen ska möjliggöra för en ny förskolebyggnad för cirka 140 barn samt bekräfta den befintliga konstgräsplanen Kryssarvallen som idrottsplats. Även uppförandet av avbytarbås, förråd och ett mindre omklädningsrum möjliggörs.

Laga kraft

Planläggning för nya bostäder i Skarpäng

På Fastigheterna Viveln 102 med flera, som tidigare var planlagda för småindustriändamål, kommer det att byggas 65–70 radhus.

Inflyttning

Planläggning för utveckling av äldrecenter inom fastigheten Tornugglan 1, Näsbypark

Planområdet ligger på Näsby Allé i Näsbypark och inrymmer idag Allégårdens vårdboende. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt äldrecenter inom fastigheten Tornugglan 1.

Laga kraft

Planprogram för utveckling av Skarpängs centrum

Ett detaljplaneprogram för Skarpängs centrum och dess närliggande område har tagits fram. Programmet ska ge riktlinjer till kommande detaljplaneläggning för utveckling av området med bostäder, service och arbetsplatser.

Godkännande

Renovering av detaljplan S47, för norra Ella gård

Planområdet ligger i Norra Ella gård. Ingen ny bebyggelse planeras.

Start

Täbys nya simhall

En ny simhall byggs intill den nya stadsdelen Täby park. Simhallen får en modern, flexibel utformning och erbjuder vattenaktiviteter för hela familjen – för nöje, träning och tävling.

Utbyggnad

Ullna park

Visionen för Ullna park är att det ska bli ett rekreationsområde för åretrunt-aktiviteter och bostäder.

Start

Ullna Strand

Visionen för Ullna strand är att skapa en tät och levande stadsdel med bostäder av olika typer och storlekar som länkas samman med det befintliga verksamhets- och handelsområdet i Arninge.

Inflyttning

Utbyggnad av 300 nya lägenheter i Nytorp

På tidigare industritomter byggs ett nytt bostadsområde med ca 300 lägenheter och två nya fickparker. Syftet är att skapa en tät, levande och attraktiv stadsdel med bostäder och närhet till rekreationsområde.

Utbyggnad

Utbyggnad av bostäder, handel och idrott på fastigheten Viggbyholm 74:2 m.fl.

Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats och avgränsas av E18 i norr och Skördevägen i sydost. Här byggs cirka 230 nya bostäder, två idrottshallar och lokaler för handel och restaurang. En ny naturpark och lekplats ska också anläggas.

Utbyggnad

Utbyggnad av bostäder, verksamheter och förskola i kvarteret Strömmingen i Ella Gård

En ny detaljplan för området fick laga kraft 2020-09-17. Området ligger direkt norr om rondellen Stockholmsvägen/Attundavägen, mellan Roslagsbanan och Stockholmsvägen. Utbyggnaden av området startade under 2022.

Utbyggnad

Utbyggnad av en ny stadsdel i Roslags-Näsby

Roslags-Näsby utvecklas med nya kvarter på den västra sidan av järnvägsspåren vid Roslags-Näsby station. Här byggs bostäder och service med unikt utseende och karaktär och har hållbarhet som fokus. I Roslags-Näsby blir det möjligt att bo i många olika typer av boenden och faser i livet på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Utbyggnad

Utbyggnad av transformatorstation vid Viggbyholms trafikplats

Området ligger i Bergtorp vid Viggbyholms trafikplats, mellan Flyghamnsvägen och E18. Området ska bebyggas med en transformatorstation.

Utbyggnad

Utbyggnad för handel i Arninge-Ullna

Området ligger intill Arningerondellen och ingår i omvandlingen av Arninge centrum (handelsområdet). Området bebyggs med en livsmedelsaffär och en padelhall samt kompletterande mindre verksamheter.

Utbyggnad

Utveckling av området kring Näsby slott

Näsby slott utvecklas med service, natur och park samt nya bostäder.

Utbyggnad

Utvecklingsprogram för Näsbypark centrum

Ett planprogram för Näsbypark centrum ska tas fram. Det finns ett behov av att utveckla centrumet med fler bostäder och mer service.

Start

Viggbyholm 74:35 med flera

Syftet med planen är att möjliggöra stadskvarter med en blandning av bostäder, hotell, verksamheter och handel. Viggbyholm 74:35 ligger inom Täby park.

Utbyggnad

Viggbyholms verksamhetsområde

Planområdet är beläget i norra Viggbyholm och avgränsas av Roslagsbanan i söder, Bergtorpsvägen i väster och Viggbyholmsvägen i norr och öster. Syftet med ny detaljplan är att ge området en mer varierad användning och anpassa den efter det behov som finns idag. Utgångspunkten är att även pröva markanvändningen "Handel".

Start

Ändring av detaljplan S169 för fastigheterna Gräshoppan 1-5 i Skarpäng

Inom området löpte tidigare en luftburen kraftledning, vilket gett upphov till att ett antal fastigheter i området betecknats med stor andel prickmark i gällande detaljplan. Kraftledningen är nu borttagen och därmed kan berörda planbestämmelser tas bort.

Samråd

Stadsutvecklingsprojekt i Täby