Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus samt att justera byggrätten så att befintlig byggnad på fastigheten blir planenlig.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för samråd genom delegation den 29 november 2023 enligt Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning punkt 4.2 a. Under utställningstiden som varade mellan 1-21 december fanns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3 och på kommunens webbsida.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under programsamrådet eller samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Start PM Planuppdrag 2021-12-07
Samråd 2023-12-01–2023-12-21
Granskning Kvartal 2 2024
Antagande Kvartal 4 2024
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas