Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus samt att justera byggrätten så att befintlig byggnad på fastigheten blir planenlig.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Tidplan

Start PM Planuppdrag 2021-12-07
Samråd Kvartal 3 2023
Granskning Kvartal 1 2024
Antagande Kvartal 2 2024
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas