Bostäder och skola

Kollektivtrafiken i området har utvecklats framförallt sedan Arninge station invigdes 2021. Stationen har blivit en knutpunkt i Arninge-Ullna. Hägerneholm får en varierad bebyggelse med radhus/parhus, flerbostadshus på upp till tio våningar med många små lägenheter.

Hägerneholm kommer ,när det är färdigt, rymma cirka 1200 bostäder i olika upplåtelseformer. 2017-2018 flyttade de första boende in och runt 2026 är stadsdelen färdigbyggd. Det blir en varierad bebyggelse i området. Längs den nya lokalgatan – Hägerneholmsvägen – byggs lägenheter i 3-10 våningar. Bakom de högre husen planeras radhus och parhus.

I augusti 2019 invigdes Hägerneholmsskolan. Skolan är fördelad på tre huskroppar i tre plan med en ljushall som förbinder de olika delarna. I byggnaden ryms såväl skola som förskola i luftiga, välplanerade och flexibla lokaler som kan användas utifrån verksamhetens olika behov. Byggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld, vilket innebär att höga krav ställts på energiförbrukning, inomhusmiljö, luft, akustik och material. Skolan rymmer 110 förskolebarn och 600 elever i årskurs F-9.

Stadsliknande bebyggelse

Hägerneholm har utvecklats till ett område med stadsmässiga kvaliteter. Kvarteren har utformats med en tydlig utsida och insida. Utsidan formar gaturummet/parkrummet medan insidan är mer intim och lummig.

Upplevelsen av stadsmässighet är starkast längs den genomgående lokalgatan, Hägerneholmsvägen. Byggnaderna har placeras längs en gemensam linje mot gatan. Entréer längs med Hägerneholmsvägen är vända mot gatan för att skapa mer liv och rörelse och också öka tryggheten i området.

Varierande hustyper och arkitektoniska uttryck har gett liv åt området. Miljön ska vara välkomnande, intressant och trygg att röra sig i för boende, verksamma, Täbybor och besökare.

Hållbart område

Hägerneholm ska bli ett hållbart område med minimal negativ påverkan på miljön. I planeringen av bostäderna har vi därför ställt särskilda krav på bland annat vegetation och dagvattenhantering. Det betyder att en stor del av husen kommer ha så kallade gröna tak och att hårdgjorda ytor minimeras. Det finns också flera dagvattendammar som tar hand om och renar regnvattnet i Hägerneholm. Den gröna miljön skapar ett behagligt lokalklimat där parker, träd och dammar bidrar till att förbättra luften och reglera temperaturen.

Hägerneholms torg och stadspark

Hägerneholms torg ligger i anslutning till den nordvästra delen av Arninge verksamhetsområde där det finns ett grönt torg med bland annat sittplatser, träd och planteringar. Torget övergår västerut i stadsparken som innehåller lekplatser, utomhusgym (ligger längs med den vänstra sidan av gång- och cykelvägen. Karta finns i Hägerneholmsparken som visar utegymmets plats), idrottsplats för spontana sportinfall, mindre pulkabacke, odlingslotter, utsiktsplatser och gångvägar.

Hägerneholmsparken är en lekfull, vacker och spännande aktivitetspark vars karaktär och identitet präglas av det gamla kulturlandskapet. Parken är en mötesplats för alla åldrar – ett utflyktsmål för såväl Täbybor som besökare utifrån. I parken finns två lekplatser, lekplatsen ”Stallet” för småbarnslek och den större lekplatsen ”Åkerspöket” för lite äldre barn. Utöver lekplatserna finns det mycket annat i parken som lockar till aktivitet. Här finns en multisportplan med innebandy-, basket- och fotbollsmål, ett elektroniskt

bollplank, utegym och grillplatser. I parken och på torget finns blomsterplanteringar och sittplatser.

Hägerneholmsparken anlades 2015-2016 som en del av stadsdelen Arninge-Ullna. Den stora stadsparken sträcker sig genom området Hägerneholm, runt Hägerneholms gård och de äldre husen i kulturmiljön kring gården. Via gång- och cykelvägar kopplar parken samman Hägerneholm med Arninge centrum och Arninge station i öster, Skavlötens naturreservat och Rönninge by i söder och bostadsområdet Ullna strand i norr. Parkens mittpunkt ligger i angränsning till Hägerneholms torg som sträcker sig ut i parken. Syftet är att knyta samman torg och park samt att förstärka karaktären av att staden möter naturen.

Åkerholmarna och den samlade gårdsbilden kring Hägerneholms gård är kulturhistoriskt värdefulla. Området innehåller flera gravfält från yngre och äldre järnålder samt från vikingatiden. Boplatslämningar från äldre järnåldern har också hittats. Här finns också värdefulla ekar, varav några jätteekar, i kulturmiljön kring gårdshusen. Hägerneholms ädellövträd ingår i ett viktigt ädellövträdssamband. Två större dammar för rening av dagvatten finns anlagda i den södra delen området. I dammarna samlas och renas regnvatten från bostadsområdet och parken.

Skola, förskola och idrottshall

En ny skola och förskola invigdes 2019 i Hägerneholm och har fått namnet Hägerneholmsskolan. Intill skolan finns en fullstor idrottshall - Hägerneholmshallen.

Förskola och skola

Skol- och förskolebyggnaden är totalt cirka 9 600 kvm fördelade på 2-4 våningar. Förskolan har plats för 110 barn och skolan 600 elever i F-9.

Idrottshall

Idrottshallen är byggd i två plan med en total yta på cirka 3 200 kvm och läktare som rymmer 500 åskådare. I anslutning till idrottshallen finns även en 5-manna konstgräsplan.

Miljöcertifierade byggnader

Byggnaderna är miljöcertifierade för guld (skolan) respektive silver (idrottshallen), vilket betyder att det ställs höga miljökrav vad gäller energi, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Byggnaderna har gröna tak och är genomtänkta i sin utformning såväl invändigt som utvändigt.

Skolgård

Skolgården är uppdelad i två delar. I den inhägnade delen som tillhör förskolan finnas sandlåda, pulkabacke och cykelslinga. På den resterande ytan finns hinderbana, längdhoppsbana och bollek. Dessutom finns en amfiteater för bland annat undervisning utomhus.

Detaljplanens syfte och innehåll

Hägerneholm är den andra etappen i utbyggnaden av Arninge-Ullna. Här planeras för ca 1200 bostäder, huvudsakligen i radhus och flerbostadshus i två till tio våningar. Området ska också rymma en skola, en idrottshall samt möjligheter till verksamheter. Centralt i området planeras en stadspark för rekreation och dagvattenhantering. En lokalgata leder genom området och förbinder den nya Ullnavägen i norr med det befintliga verksamhetsområdet i öster.

Täby fastighets AB (TFAB) genomförde en markanvisningstävling för planområdet under våren 2013.

Detaljplanen vann laga kraft 28 april 2015.