Bostäder och skola

Kollektivtrafiken i området kommer utvecklas framförallt genom det nya resecentrumet som blir en knutpunkt i Arninge-Ullna. Hägerneholm får en varierad bebyggelse med radhus/parhus, flerbostadshus på upp till tio våningar med många små lägenheter.

Totalt kommer Hägerneholm att rymma drygt 1260 bostäder – varav cirka 200 är hyresrätter. I planerna ingår även en grundskola för 600 elever, en förskola för 110 barn samt en idrottshall.

2017-18 kommer de första boende kunna flytta in och runt 2021-22 är stadsdelen färdigbyggd.

Det blir en varierad bebyggelse i området. Längs den nya lokalgatan – Hägerneholmsvägen – byggs lägenheter i 3-10 våningar. Bakom de högre husen planeras radhus och parhus.

Stadsliknande bebyggelse

Hägerneholm ska bli ett område med stadsmässiga kvaliteter. Det betyder att kvarteren utformas med en tydlig utsida och insida. Utsidan formar gaturummet/parkrummet medan insidan kan vara mer intim och lummig.

Upplevelsen av stadsmässighet ska vara starkast längs den genomgående lokalgatan, Hägerneholmsvägen. Byggnaderna ska placeras längs en gemensam linje mot gatan. Entréer längs med Hägerneholmsvägen ska vara vända mot gatan för att skapa mer liv och rörelse och också öka tryggheten i området.

Varierande hustyper och arkitektoniska uttryck ska ge liv åt området. Miljön ska vara välkomnande, intressant och trygg att röra sig i för boende, verksamma, Täbybor och besökare.

Hållbart område

Hägerneholm ska bli ett hållbart område med minimal negativ påverkan på miljön. I planeringen av bostäderna har vi därför ställt särskilda krav på bland annat vegetation och dagvattenhantering. Det betyder att en stor del av husen kommer ha så kallade gröna tak och att hårdgjorda ytor minimeras. Det finns också flera dagvattendammar som tar hand om och renar regnvattnet i Hägerneholm. Den gröna miljön skapar ett behagligt lokalklimat där parker, träd och dammar bidrar till att förbättra luften och reglera temperaturen.

Hägerneholms torg och stadspark

Hägerneholms torg ligger i anslutning till den nordvästra delen av Arninge verksamhetsområde. Det blir ett grönt torg med bland annat sittplatser, träd och planteringar. Torget övergår västerut i stadsparken som innehåller lekplatser, utomhusgym, idrottsplats för spontana sportinfall, mindre pulkabacke, odlingslotter, utsiktsplatser och gångvägar.

Hägerneholms stadspark - på cirka 13 hektar - invigdes i september 2016. Den övergripande idén med parken är att skapa en tydlig och centralt placerad öppen stadspark med goda möjligheter för lek och rekreation samt lokalt omhändertagande av dagvatten i form av två dammar. Stadsparken ligger centralt i det nya Hägerneholm och kopplas ihop med Skavlötens naturreservat i söder och bostadsområdet Ullna strand i norr.

Skola, förskola och idrottshall

En ny skola och förskola ska byggas i Hägerneholm som får namnet Hägerneholmsskolan. Dessutom kommer en fullstor idrottshall att byggas - Hägerneholmshallen.

Förskola och skola

Skol- och förskolebyggnaden är totalt cirka 9 600 kvm fördelade på 2-4 våningar. Förskolan kommer ha plats för 110 barn och skolan 600 elever i F-6.

Idrottshall

Idrottshallen byggs i två plan med en total yta på cirka 3 200 kvm och läktare som rymmer 500 åskådare. Dessutom planeras för en 5-manna konstgräsplan.

Miljöcertifierade byggnader

Byggnaderna kommer bli miljöcertifierade för guld (skolan) respektive silver (idrottshallen), vilket betyder att det ställs höga miljökrav vad gäller energi, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Byggnaderna kommer ha gröna tak och ska vara väl genomtänkta i sin utformning såväl invändigt som utvändigt.

Skolgård

Skolgården delas upp i två delar. I den inhägnade delen som tillhör förskolan kommer det att finnas sandlåda, pulkabacke och cykelslinga. Den resterande ytan planeras för hinderbana, längdhoppsbana och bollek. Dessutom kommer en amfiteater att byggas som bland annat kan användas för undervisning utomhus.

Detaljplanens syfte och innehåll

Hägerneholm är den andra etappen i utbyggnaden av Arninge-Ullna. Här planeras för ca 1260 bostäder, huvudsakligen i radhus och flerbostadshus i två till tio våningar. Området ska också rymma en skola, eventuellt en idrottshall samt möjligheter till verksamheter. Centralt i området planeras en stadspark för rekreation och dagvattenhantering. En lokalgata leder genom området och förbinder den nya Ullnavägen i norr med det befintliga verksamhetsområdet i öster.

Täby fastighets AB (TFAB) genomförde en markanvisningstävling för planområdet under våren 2013. TFAB har efter det tecknat ramavtal och köpeavtal med 5 olika exploatörer för att bygga totalt ca 1260 bostäder. 

Detaljplanen vann laga kraft 28 april 2015