Om projektet

Allt spillvatten i kommunen leds till Käppalas reningsverk genom ett fåtal inkopplingspunkter till Käppalas tunnel. Genom att skapa en ny koppling till tunneln kan spillvattnet ledas en ny väg i kommunen och på så vis både ta höjd för planerad utbyggnad och samtidigt frigöra kapacitet i de delar av ledningsnätet som blir avlastade. Genom utbyggnad förbättras kapacitetssituationen i kommunens ledningsnät.

”Kapacitetsförstärkning VA genom omledning”, kort kallat KaVa-projektet, syftar till att leda spillvatten från Täby park, Gribbylund och Arninge till den nya kopplingen på Käppalatunneln mellan Visinge och Ensta.

Arbete på Stockholmsvägen: ett körfält avstängt v26-28

Ett körfält stängs av på en sträcka av ca 100 meter. Detta innebär begränsad framkomlighet för trafikanter. Under denna period kommer det finnas trafikvakter dagtid och trafikljus nattetid. Hastigheten begränsas till 30km/h.

Gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen stängs av tillfälligt

Gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen vid Bergtorpsvägen stängs av från 15 februari till 1 juli 2024. Anledningen är att Täby kommun behöver lägga om vattenledningar, frilägga och flytta fiberkablar samt göra förberedande markarbeten för att bygga en ny pumpstation. Av säkerhetsskäl får inga obehöriga vistas i närheten av arbetsområdet, så vänligen respektera avspärrningarna.

Gående och cyklister hänvisas till Hörnåkersvägen för att sedan ta sig vidare till Viggbyholm eller mot Täby centrum-området. Det går även att ta gång- och cykelvägen på Gribbylunds allé. Följ orange skyltar på plats. Du kan också gå genom Stolpaskogen via den tillfälliga gångvägen och vidare längs befintligt motionsspår. Se kartbild nedan.

Förändringar gällande busshållplatser

Hållplats Stockholmsvägen på Bergtorpsvägen stängs av. Vi hänvisar bussresenärer till hållplats Gribbylund södra.

Busshållplats Ensta krog stängs av fram till 31 juli 2025.

Schaktarbete på gång- och cykelvägen längs med Bergtorpsvägen

Ett nytt schaktarbete för att anlägga en ny bygginfart från Bergtorpsvägen har startat. Se gul markering i kartan nedan. Gång- och cykelvägen kommer att vara öppen under hela arbetsperioden, med undantag för några kortare avbrott. För att trygga säkerheten för gående och cyklister finns flaggvakter på plats. 

Karta över avstängningar

 

Arbete i Visingelund

Nu pågår anslutningsarbeten till Käppalatunneln. Under vecka 22 kommer spont- och borrningsarbeten att påbörjas för anslutning av vår avloppsledning. Det innebär en del bullrande verksamhet. Vi ber om överseende med detta.

Avstängd gång- och cykelväg vid Viggbyholm

Gång- och cykelvägen utmed Roslagsbanan mellan Viggbyholmsvägen och Bergtorpsvägen stängs av på grund av VA-arbeten.

 

Tidplan

Sveab är upphandlad entreprenör för etapp 1 av projektet. 

Första utbyggnadsetappen påbörjas under november 2023 och beräknas slutföras i slutet av 2025. 

Etapp 1

  • Bygga två nya pumpstationer;en vid Bergtorpsvägen-Stockholmsvägen och en i Viggbyholms industriområde.
  • Lägga cirka tre kilometer ny avloppsledning från Viggbyholms industriområde till Käppalas tunnel i Visinge.
  • Förbättra gång- och cykelvägen längs med Roslagsbanans spår i Viggbyholm. 

Etapp 2

Detta ska göras under etapp 2:

  • En ny pumpstation ska byggas på Ungdomsvägen vid Rönningesjön.
  • Lägga ny avloppsledning från pumpstationen vid Bergtorpsvägen-Stockholmsvägen till den nybyggda pumpstationen.

Etapp 3

Etapp 3 görs i ett senare skede.

Grafisk bild över etapperna i KaVa-projektet.

Arbetena genomförs tillsammans med andra ledningsägare och samordnas även med övriga projekt längs sträckningen för att minimera intrång och störningar. 

Avslutade arbeten

Kommunen har utfört invändig och utvändig besiktning av berörda fastigheter. Vi har även gjort bullermätningar. Det kommer att göras kontinuerligt under hela byggtiden.

Motionsspåret på 5 och 10 kilometer är omledd eftersom spåret går alldeles intill där vi ska schakta och lägga nya ledningar. Spåren är cirka 500 meter kortare. Ersättningssträckan är belyst och har likvärdigt underlag som övriga spår. Kartan nedan visar den nya spårsträckningen. Omledningen kommer att vara under cirka två år.

Vegetation och träd har tagits bort inom ledningsschaktområdet i Stolpaskogen samt utmed Stockholmsvägen. 

Återplantering

När vi återställer ytan längs med Stockholmsvägen ska hagtorn, slån, nyponros och pimpelros planteras. Även runt den nya pumpstationen som ska byggas i korsningen mellan Bergtorpsvägen och Stockholmsvägen ska vi plantera nya buskar och träd. Återplanteringen får dock inte vara i vägen för den nya ledningen eller ligga inom Norrvattens ledningsrätt. Återplanteringsplanen har upprättats i samråd med kommunens sakkunniga.

Grusfotbollsplanerna vid Visinge och vid Stockholmsvägen är avstängda tills vidare. Ytan behövs för byggetablering och materialupplag.

SMS-tjänst för störningsinformation

För att snabbt kunna informera om störningsinformation för arbetena har Täby kommun en SMS-tjänst. Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon eller talsvar till din fasta telefon.

  • Du som är skriven på en adress i närheten av arbetsområdet får SMS-utskick automatiskt. Du behöver inte anmäla dig för utskick.
  • Du som har skyddat nummer eller ett oregistrerat kontantkort kan också registrera ditt mobilnummer i modulen nedan.

SMS-utskicken kommer inte att användas för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Registrera eller avregistrera ett mobilnummer

Om du vill registrera eller avregistrera ett mobilnummer på en adress använder du modulen nedan. I nästa steg visas de adresser som är kopplade till aktuellt mobilnummer. Om ingen adress visas, klicka på ”Registrera din adress” och skriv in din adress. Du kan även lägga till ytterligare adresser även om det redan visas en adress i fönstret

Du behöver ha din mobiltelefon till hands när du registrerar eller avregistrerar uppgifter, eftersom modulen skickar en pinkod som ett SMS. Ange ditt mobilnummer med alla siffror i en följd utan mellanslag eller bindestreck, till exempel 0701234567.

Det finns även möjlighet att ange en e-postadress (om du vill få information via e-post) och/eller ett fastnätsnummer.