Om projektet

Allt spillvatten i kommunen leds till Käppalas reningsverk genom ett fåtal inkopplingspunkter till Käppalas tunnel. Genom att skapa en ny koppling till tunneln kan spillvattnet ledas en ny väg i kommunen och på så vis både ta höjd för planerad utbyggnad och samtidigt frigöra kapacitet i de delar av ledningsnätet som blir avlastade. Genom utbyggnad förbättras kapacitetssituationen i kommunens ledningsnät.

”Kapacitetsförstärkning VA genom omledning”, kort kallat KaVa-projektet, syftar till att leda spillvatten från Täby park, Gribbylund och Arninge till den nya kopplingen på Käppalatunneln mellan Visinge och Ensta.

Etapp 1

Detta ska göras under etapp 1:

  • Bygga två nya pumpstationer;en vid Bergtorpsvägen-Stockholmsvägen och en i Viggbyholms industriområde.
  • Lägga cirka tre kilometer ny avloppsledning från Viggbyholms industriområde till Käppalas tunnel i Visinge.
  • Förbättra gång- och cykelvägen längs med Roslagsbanans spår i Viggbyholm. 

Etapp 2

Detta ska göras under etapp 2:

  • En ny pumpstation ska byggas på Ungdomsvägen vid Rönningesjön.
  • Lägga ny avloppsledning från pumpstationen vid Bergtorpsvägen-Stockholmsvägen till den nybyggda pumpstationen.

Etapp 3

Etapp 3 görs i ett senare skede.

 

Arbetena genomförs tillsammans med andra ledningsägare och samordnas även med övriga projekt längs sträckningen för att minimera intrång och störningar. 

Utstakning

Sveab har satt ut käppar i terrängen som visar var ledningen ska förläggas.

Förberedande arbeten under hösten 2023

Besiktning av fastigheter

Kommunen har utfört invändig och utvändig besiktning av berörda fastigheter. Vi har även gjort bullermätningar. Det kommer att göras kontinuerligt under hela byggtiden.

Motionsspår i Stolpaskogen leds om tillfälligt

Motionsspåret på 5 och 10 kilometer är omledd eftersom spåret går alldeles intill där vi ska schakta och lägga nya ledningar. Spåren är cirka 500 meter kortare. Ersättningssträckan är belyst och har likvärdigt underlag som övriga spår. Kartan nedan visar den nya spårsträckningen. Omledningen kommer att vara under cirka två år.

Borttagande av vegetation och träd

Vegetation och träd har tagits bort inom ledningsschaktområdet i Stolpaskogen samt utmed Stockholmsvägen. 

Återplantering

När vi återställer ytan längs med Stockholmsvägen ska hagtorn, slån, nyponros och pimpelros planteras. Även runt den nya pumpstationen som ska byggas i korsningen mellan Bergtorpsvägen och Stockholmsvägen ska vi plantera nya buskar och träd. Återplanteringen får dock inte vara i vägen för den nya ledningen eller ligga inom Norrvattens ledningsrätt. Återplanteringsplanen har upprättats i samråd med kommunens sakkunniga.

Fotbollsplaner stängs tills vidare

Grusfotbollsplanerna vid Visinge och vid Stockholmsvägen är avstängda tills vidare. Ytan behövs för byggetablering och materialupplag.

Tidplan

Sveab är upphandlad entreprenör för etapp 1 av projektet. 

Första utbyggnadsetappen påbörjas under november 2023 och beräknas slutföras i slutet av 2025.