Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 40 bostäder och centrumverksamhet i mindre omfattning. Bostadshusen utformas som stadsvillor vars volymer varieras mellan 2-4 våningar där variationen i byggnadshöjd anpassas för att möta den intilliggande villabebyggelsen. Husen ska utformas så att gällande riktlinjer för trafikbuller klaras vilket är möjligt med hjälp av tysta sidor bort från Löttingelundsvägen för lägenheter större än 35 kvadratmeter. Bebyggelsens infarter samlas till Kaveldunsvägen och till befintlig infart i nordväst som samordnas med grannfastigheten Löttinge 9:13 för att minimera påverkan på Löttingelundsvägen. 

Del av fastigheten Löttinge 9:12 planläggs som gatumark med kommunalt huvudmannaskap för att fortsatt förbli en del av Löttingelundsvägens vägområde. Befintlig gångväg och kvartersgata inom planområdet rustas upp och planläggs som allmän plats med enskilt huvudmannaskap för att inkluderas i Löttingelunds vägförenings gemensamhetsanläggning.

Då delar av planområdet nyttjats som drivmedelsstation ska sanering genomföras för de områden där markföroreningar kvarstår. Dagvatten ska renas och fördröjas i enlighet med miljökvalitetsnormerna för Rönningesjön samt kommunens riktlinjer och dagvattenstrategi. Planförslaget innebär att en del av Löttingelund som i dagsläget kan upplevas som oordnad och eftersatt ersätts med bostäder och lokal/er. Detta kommer innebära en ökning av antalet människor som rör sig i området vilket kan upplevas som positivt ur trygghetssynpunkt.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Detaljplanen godkändes för samråd genom delegation av planchef den 30 april 2020. Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Inget samrådsmöte kommer att hållas, istället finns handlingar och en samrådsfilm på taby.se/lottingelund. Särskilt telefontid för frågor om planförslaget hålls torsdag 28 maj kl 16.00-19.00, telefonnummer 08 – 55 55 98 32 eller 010 – 721 02 19.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 4 juni 2020 till Täby kommun. Lämna dina synpunkter via formuläret nedan, till sbn@taby.se eller posta till:

Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden
183 80 Täby

Ange Dnr SBN 2015/382-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tyck till om Löttinge 9:12 och 9:21

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med datasskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Start-PM 2019-02-12
Samråd 2020-05-12 - 2020-06-04
Granskning kvartal 4 2020
Antagande kvartal 1 2021
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas