Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder inom planområdet. I planförslaget möjliggörs ca 20 bostäder i mindre flerbostadshus om 2-3 våningar där husens utformning anpassas för att möta den intilliggande villabebyggelsen. Bebyggelsen ska utformas så att gällande riktlinjer för trafikbuller klaras. In- och utfarter samlas till Kaveldunsvägen och till befintlig infart i nordväst som samordnas med grannfastigheten Löttinge 9:13 för att minimera påverkan på Löttingelundsvägen.

Del av fastigheten Löttinge 9:12 planläggs som gatumark med kommunalt huvudmannaskap för att fortsatt förbli en del av Löttingelundsvägens vägområde. Befintlig gångväg och kvartersgata inom planområdet rustas upp och planläggs som allmän plats med enskilt huvudmannaskap för att inkluderas i Löttingelunds vägförenings gemensamhetsanläggning.

Då delar av planområdet tidigare nyttjats som drivmedelsstation har sanering av marken inom planområdet utförts. Dagvatten ska renas och fördröjas i enlighet med miljökvalitetsnormerna för Rönningesjön samt kommunens riktlinjer och dagvattenstrategi. Planförslaget innebär att en del av Löttingelund som i dagsläget kan upplevas som oordnad och eftersatt ersätts med nya bostäder som i sin utformning ansluter till områdets stadsbyggnadskaraktär. Detta kommer innebära en ökning av antalet människor som rör sig i området vilket kan upplevas som positivt ur trygghetssynpunkt.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Plansamråd genomfördes 12 maj – 4 juni 2020. De inkomna synpunkterna kommer att hanteras, och planen kommer därefter ställas ut för granskning.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Start-PM 2019-02-12
Samråd 2020-05-12 - 2020-06-04
Granskning Kvartal 2 2022
Antagande Kvartal 4 2022
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas