Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en flexibel användning inom Bergtorps verksamhetsområde med avsikten att befintliga verksamheter även fortsättningsvis ska kunna bedrivas. Planen syftar också till att pröva möjligheten till utökade byggrätter. Detaljplanen ska beakta utredning om vägkoppling till Täby park och eventuell placering av sopsugsterminal inom kommunens fastighet Fogden 3.

Planförslaget är i linje med kommunens översiktsplan.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015. Genomförandet av planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan i detta skede. Planprojektet är under initieringsfasen.

Tidplan

Start PM/Uppdrag 2014-06-04
Samråd Kvartal 4 2023
Granskning Kvartal 2 2024
Antagande Kvartal 4 2024
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas