Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mer flexibel användning inom planområdet med inriktning mot handel och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Avsikten är att de befintliga verksamheter som avses fortsätta bedrivas ska bli planenliga. Möjligheten till utökade byggrätter ska prövas.

Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.

Planprocess

Synpunkter på förslaget ska inkomma skriftligt senast den 29 februari 2024 till Täby kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange diarienummer SBN 2023/52-20.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015. Genomförandet av planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan i detta skede. Planprojektet är under initieringsfasen.

Tidplan

Start PM/Uppdrag 2014-06-04
Samråd 8-29 februari
Granskning Kvartal 4 2024
Antagande Kvartal 1 2025
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas