Täbys nya simhall

Täby simhall som ska ligga i hörnet Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen ska erbjuda en komplett friskvårdsanläggning för lek, motionssim och avkoppling. Den ska kunna erbjuda något för alla, för träning och tävling. Med en flexibel badhusdesign kommer bassängerna att kunna delas av efter behov. Vissa bassängbottnar blir också höj- och sänkbara för att kunna anpassas efter olika aktiviteter. I anslutning till simhallen ska också finnas gym, bastu och servering.

Öppningsdatum för simhallen planeras till 2022.

I mars 2017 hölls ett informationsmöte för allmänheten om planerna för den nya simhallen. Mötet sammanfattades grafiskt med bilder.

Ilustrationen ovan är skapad av Norconsult.

Detaljplanens syfte och innehåll

Planområdet omfattar del av Tibble 8:16 och sträcker sig mot korsningen Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen i nordöst och bort mot kemistvägen i väster. Infart till området sker idag från Stora Marknadsvägen. Fastigheten Tibble 8:16 är idag planlagd för kontorsändamål och avsikten är att ändra detaljplanen för att medge besöksanläggning i form av simhall samt parkering.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en ny simhall med tillhörande parkering samt att säkerställa trafiksäkra och gena passager för gång och cykel. Syftet är vidare att simhallen, med sitt strategiska läge och publika innehåll, ska bidra med en för Täby karaktärsbildande byggnad av hög arkitektonisk kvalitet.

Tibblebadet uppfördes i mitten av 70- talet och bedömningen är att hela anläggningen, särskilt simhallen, behöver totalrenoveras. I stället för att renovera nuvarande badhus, har en nybyggnation bedömts som mer ekonomiskt intressant och rimlig. Den plats som är aktuell för badhuset är i korsningen Bertorpsvägen- Stora Marknadsvägen. Fördelen med detta läge är att det badet i Täby också får en nära koppling till den kommande utbyggnaden på galoppfältet och ett centralt läge med goda kommunikationer. 

Planprocessen

Detaljplanen hanteras med s.k. utökat förfarande.

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 21 februari 2017. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga här på hemsidan, i kommunhusets entré, Stationsvägen 13 och på biblioteket i Täby centrum, Biblioteksgången 13.

För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in den 4 oktober 2016. Något ytterligare offentligt samrådsmöte om detaljplanen avses inte hållas.

Synpunkter på förslaget samlades in i mars 2017. (Dnr SBN 2015/45-20).

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.