Detaljplanens syfte och innehåll

Planområdet omfattar del av Tibble 8:16 och sträcker sig mot korsningen Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen i nordöst och bort mot Kemistvägen i väster.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny simhall med tillhörande parkering samt att säkerställa trafiksäkra och gena passager för gång och cykel. Simhallen ska, med sitt strategiska läge och publika innehåll, bidra med en för Täby karaktärsbildande byggnad av hög arkitektonisk kvalitet.

Simhallens föreslagna invändiga funktioner

Simhallen ska inrymma en 50-metersbassäng, två multi-/aktivitetsbassänger, familjebad, bastu och servering. Träningsmöjligheter ska finnas i anläggningens gym på entréplan. Högst upp i byggnaden föreslås konferens och läktare. Detaljplanen reglerar dock inte invändiga funktioner för simhallen.

Förändring av detaljplanen efter granskning

Efter granskningen har den exteriöra gestaltningen omarbetats. 

Förändring har bland annat skett i exteriöra material. Simhallen föreslås att uppföras i svart terrassobetong, varm gråvit terrassobetong samt perforerade vit plåtfasad som har bakgrundsbelysning. Detta ger en variation över dygnet och skapar en ökad detaljeringsgrad av byggnaden som ger en spännande dynamik när besökaren närmar sig byggnaden.

Invigning

Täbys nya simhall invigdes 26 november 2022.

Bakgrund

Tibblebadet uppfördes i mitten av 1970- talet och bedömningen är att hela anläggningen, särskilt simhallen, behöver totalrenoveras. I stället för att renovera nuvarande badhus, har en nybyggnation bedömts som mer ekonomiskt intressant och rimlig. Fördelen med förslaget läge är att den nya simhallen får ett centralt läge i Täby med goda kommunikationer samt får en nära koppling till den kommande utbyggnaden av Täby park.

Planprocessen

Planen upprättas med utökat förfarande och enligt PBL 2010:900 (efter jan 2015).

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden 13 september 2016.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 4 oktober 2016. Något ytterligare offentligt samrådsmöte om detaljplanen avses inte hållas. Granskningshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 21 februari 2017.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 23 april 2019.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande.

Tidplan

Planuppdrag 2 februari 2015
Samråd 16 september–14 oktober 2016
Granskning 24 februari–19 mars 2017
Antagande

Stadsbyggnadsnämndens godkännande 19 mars 2019, antagande i kommunfullmäktige 23 april 2019

Laga kraft 22 maj 2019
Invigning 26 november 2022

Se filmerna som visar bygget av simhallen

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Arkitekt och illustration: Norconsult