Vad händer nu?

Detaljplanen för Näsby slott fick laga kraft den 24 augusti 2018, efter beslut i mark- och miljööverdomstolen Sedan dess har kommunen projekterat och påbörjat byggnation av allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet. Arbetena för att bygga gator och tekniska anläggningar (el, VA och telekommunikation)  förväntas färdiga till sensommaren 2021. Strandpromenad och lek ytor utförs i en kommande parkentreprenad.

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Detaljplanens syfte och innehåll

Planförslaget redovisar en variation av nya bostäder i en vacker miljö med ett kollektivtrafiknära läge. De planerade boendemiljöerna är utformade med respekt för områdets kultur- och miljövärden.

Detaljplanen möjliggör även nya mötesplatser så som trädgårdscafé och lekplats. Bollplan och idrottshall ger förutsättningar för ett aktivt liv i området. De stora grönområdena ger möjlighet till att röra sig i området och njuta av platsens olika karaktärer.

Samtidigt som området ska kunna utvecklas och göras tillgängligt för alla syftar detaljplanen till att skydda värdefulla kulturvärden. Planförslaget omfattar skydds- och varsamhetsbestämmelser som utgör ett komplement till Byggnadsminnets existerande skyddsbestämmelser enligt kulturminneslagen.

Planprocessen

Under slutet av 2015 genomfördes en medborgardialog för att få in allmänhetens och närboendes synpunkter över hur de önskade att området kring Näsby slott ska utvecklas. Under 2016 upprättades flertal olika utredningar för planområdet. Tillsammans utgör förstudien, utredningarna och dialogerna ett gediget planunderlag som ligger till grund för samrådsförslaget. Vid årsskiftet 2016/2017 genomfördes ett samråd med samrådsmöten på Näsby slott i syfte att ge allmänheten och närboendes möjlighet att träffa representanter från kommunen och fastighetsägen samt lämna synpunkter på samrådsförslaget. Under våren 2017 har planförslaget revideras till ett granskningsförslag.

Granskningen pågick mellan 14 augusti och 4 september 2017. Under granskningstiden hölls två granskningsmöten med öppet hus på Näsby slott och ett möte för boende i närliggande bostadsrättsföreningar i Slottsparksskolan. Efter granskningstiden har kommunen gjort några mindre justeringar av planförslaget.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 27 november 2017.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-08-24 efter en överprövningsprocess som fastställde detaljplanen.

Tidplan

Förstudie 2013
Planuppdrag 2015-06-08
Dialog November 2015
Samråd 22 november - 10 januari 2017
Granskning 14 augusti - 4 september 2017
Antagande 27 november 2017
Laga kraft 2018-08-24 se beslut från MMÖD under dokument