Om projektet

I Roslags-Näsby ska externa byggaktörer bygga cirka 1 500 bostäder. Samtidigt bygger Täby kommun gator, ledningar, en stadsdelpark och torg. Byggstarten var hösten 2019 och hela området planeras vara utbyggt år 2030.

Att bo i en stadsdel där det fortfarande byggs

Att skapa en ny stadsdel kräver mycket arbete. Vi gräver och spränger i området för att göra plats för fler hus, vägar, parker och aktiviteter. Vårt mål är att dessa arbeten ska byggas klart så snart som möjligt och att det ska märkas så lite som möjligt, men du kommer säkert att tycka att vi är i vägen och stör ibland.

Varje byggherre ansvarar för sitt kvarter och ska hålla sig till Naturvårdverkets riktlinjer för buller samt de tider för arbete som godkänts av Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).

Arbetstiderna är 07.00–19.00 och gäller alla dagar. Om verksamhet behöver bedrivas som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer avseende buller klockan 19.00–07.00 krävs tillstånd av SRMH.

Var uppmärksam! 

Runt om i Roslags-Näsby pågår det byggarbeten. Så för din egen och andras säkerhet är det viktigt att du använder markerade gång- och cykelvägar och inte cyklar eller promenerar på bilvägarna.

Tänk också på att du:

  • följer skyltar och avspärrningar och inte går innanför grindar och byggstängsel.

  • Är uppmärksam på korsande byggtrafik.

  • Ser till att du syns ordentligt.

Parkering

Kommunen tillhandahåller inte parkeringsplatser för boende på allmän platsmark utan det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns parkeringsplatser för de boende och deras besökare. Varje bostadskvarter har sina egna garageplatser. Det är respektive byggherre eller fastighetsförvaltare som hyr ut garageplatserna, så kontakta din bostadsrättsförening eller hyresvärd.

Parkeringsplatserna på gatan ska enligt lag vara tillgängliga för alla under samma villkor, så det finns inte någon möjlighet att begränsa parkering till endast boende i området.

Kommunen ska bygga ett fåtal korttidsparkeringar som är till för angöring (på- och avstigning, lastning och lossning) samt inköp eller ärenden upp till 3 timmar. 

Pågående byggnation

Lista över arbeten

Det är full fart på byggnationen av bostäder i Roslags-Näsby. Här kan du läsa mer om pågående och kommande arbeten och se en detaljerad karta över området.

2F På denna tomt pågår byggnation av ett vårdboende och en förskola. Kommer att stå klart hösten 2024. Vårdboendet planerar för inflyttning under hösten medan förskolan kommer färdigställa gården innan inflyttning sker preliminärt i början av 2025. Här kommer det att pågå arbeten på gården parallellt med inflyttningar under sommaren.

Kvarter 1 där bland annat 1H & 1G ligger fortsätter byggnationen av flerbostadshus, radhus och garage. Hela kvarteret beräknas vara färdigbyggt under 2026.

Arbeten på gator och torg

Gångbanor runt 2F har påbörjats och beräknas vara klara hösten 2024.

Smedjevägens sista bit av gångbanan färdigställs under vintern 2024/2025.

Signalgatan och Växelvägen kommer att få en provisorisk gångbana bygd under höst/vinter 2024.

Arbeten med gator och vägar är beroende av att husbyggnationerna inte försenas eftersom de ska ansluta mot de färdiga husen.

Kommande arbeten

1A Byggnation av flerbostadshus och garage. Preliminär byggstart 2024.

2A Byggnation av seniorboende. Preliminär byggstart 2025.

2B Öst Byggnationen av flerbostadshus. Preliminär byggstart 2024.

 

Kartbild

Aktuella aktörer

Lista över aktörer

Aktör Anbudsområde
Nordr 1A, 3B
Uppfast Täby AB 1B, 1C, 1J, 3C
SSM Bygg- och Fastighets AB 1D
OBOS 1G
Mecon Bostad 1K
Sandell Sandberg  2G, 2B väst
Rotstein Arkitekter 2B öst
E-miren 2C
Villa Nest/ Botrygg 2E, 2A
Svenska stadsbyggen 2F
Stadsvillan 1I, 1F, 1E, 1H
Reinova Properties 2D, 3A
HSB 3D. 3E
Wästbygg 3F

Omväxlande arkitektur, grönska och parker i kollektivtrafiknära läge

Varierad arkitektur, grönskande tak, parker och öppna platser där folk kan träffas och umgås möter besökaren när de nya kvarteren i västra Roslags-Näsby är klara. Första spadtaget för stadsdelen togs under våren 2019 och de första personerna flyttade in 2021. Totalt ska det byggas cirka 1 500 bostäder som flerbostadshus, radhus, trygghetsbostäder, vårdbostäder och studentbostäder.

Unika byggnader

Täby kommun har redan i planeringsstadiet fokuserat på att få in en varierad arkitektur i området.

Bästa transportläge

Med nyligen moderniserade Roslags-Näsby station runt knuten får stadsdelen bästa möjliga kollektivtrafikläge. Stationen är en knutpunkt för Täbys tågtrafik. Här går både Kårsta- och Österskärslinjen, vilket ger möjlighet till tät trafik.

Läs mer om kollektivtrafiken i Täby kommun

Roslags-Näsby station har dubbelspår och är byggd och förberedd för den nya stadsdelen som ligger i direkt anslutning. I samband med moderniseringen av stationen byggdes en ny bro över spåren som sammankopplar den västra och östra sidan av Roslags-Näsby. 

Cykeln får också stort utrymme här. Det finns flera cykelparkeringar med tak och pumpstation och bra cykelvägar med anslutningar inom och i området. Dessutom är första delen av en cykelstrada byggd längs östra sidan av järnvägsspåret. 

Läs mer om cykelvägarna i Täby kommun

I området går flertalet bussar och strax intill vid E 18 ligger Roslags-Näsby trafikplats som gör det lätt för bilister att ta sig ut på motorvägen.

Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhert

Täby kommun har tagit fram ett hållbarhetsprogram som guidar arbetet i utbyggnadsområdet. 

Den sociala hållbarheten är framträdande med en stor stadspark, torg och öppna ytor där människor kan mötas. Här bor barnfamiljen granne med studenterna, förskolebarnen har sina lokaler bredvid vårdboendet och kvarteren fylls av öppna ytor. 

Miljöcertifierade bostäder och ekologisk hållbarhet

Alla hus blir miljöcertifierade med lägst miljöbyggnad silver. Gröna tak och innergårdar hjälper dagvattenreningen och den biologiska mångfalden i området. Många av husen har växthus och gemensamma takterrasser.

Utveckling av verksamheter och handel

Flera av byggnaderna längs trottoarer, torg och gångstråk har reserverat sina bottenvåningar för olika typer av verksamheter. Utvecklingen av Roslags-Näsby öppnar för olika slags verksamheter, handel och kontor i området.

Konsten i Roslags-Näsby

Konsten i Roslags- Näsby ska samspela med arkitekturen och miljön som helhet och bidra till att skapa en sammanhållen utemiljö som ger möjlighet till aktivitet och väcker nyfikenhet.

I Roslags-Näsby har konstnärerna Annika Oskarsson och Thomas Nordström, Jennifer Forsberg, Susann Rönnertz och Olov Tällström fått i uppdrag att utforma konsten i de offentliga rummen. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden i december 2016. Konstverken har valts ut av en konstkommitté bestående av konstkonsult, tjänstemän inom samhällsutvecklingskontoret och kulturenheten samt representanter från kultur – och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Valet av konstnärer följer Täby kommuns konstpolicy och lagen om offentlig upphandling.

Konstverken kan komma att förändras till viss del. Det är stationsområdet, stadsparken och två mindre torg som får ny konst i Roslags-Näsby. Stig Blombergs staty av Jarlabanke står på det nya stadstorget.

Pixeln

Konstverket Pixeln av Jennifer Forsberg har formen av en snigel och är placerad i stadsdelsparken bakom Gamla kommunalhuset i Roslags – Näsby. Skulpturen är klädd i stengodsmosaik i svarta, gröna, gula nyanser med inslag av glittrande lime och brons. Konstnären har förhållit sig till det hållbara temat i parken och vill att färgerna i skulpturen ska harmoniera med planteringarna i parken. Pixeln uppmanar till barnens upptäckarlust och lek.

Reflektion

Skulpturen Reflektion av Olov Tällström. Namnet på konstverket syftar till dess yta som reflekterar sin omgivning och samtidigt för den tankarna till att det är en plats för reflektion. En slumpgenerator har slumpat fram former i silikon.  Konstprojektets konstkommitté har valt ut en form som kommer förstoras och tillverkas i rostfritt stål.  Skulpturen ska placeras vid platsbildning vid Blåklinten. Det konstnärliga gestaltningsuppdraget utgångspunkt är att ta tillvara den lilla platsens möjligheter.

Fotografi av Olov Tällström.

Vart är vi på väg

Konstnärerna Annika Oskarsson och Thomas Nordström fick i uppdrag att ta fram konstnärlig gestaltning för stationsområdet i Roslags Näsby. Det resulterade i skulpturgruppen Vart är vi på väg? En av tre skulpturer är nu på plats. Konstnärerna vill att konstverket ska fungera som en mötesplats. Idén bakom konstverket utgår från begreppet att vara på väg både fysiskt och psykiskt i livet. Konstverket är tillverkat av kraftiga stålrör och kvällstid kommer ögonen vara belysta med LED-ljus.

Lux Animae

Konstverket Lux Aniame, fritt översatt av konstnären till Ljusets Ande,   kommer att placeras vid en platsbildning vid Gamla Elverket. Utgångspunkten för gestaltningen är ljuset som magi i kombination med växternas livskraft och när dessa förenas bildas en slags hybrid av ljus och växter. Ett faktiskt exempel är fotosyntesen. Tanken är att ljusverket ska synas under större delen av dygnet med skiftande ljus.

Susann Rönnertz gick bort 2018 innan konstverket färdigställdes.  Täby kommun kommer att uppföra konstverket enligt Susanns skissförslag.

Detaljplanens syfte, planprocessen, bakgrund och tidplan

Bakgrund

Stadsdelen, i dess kollektivtrafiknära läge, ska ges en stadsmässig karaktär med varierat innehåll och omsorgsfullt utformad gator och park.

Stadsdelen ska vara levande och trygg med säker och attraktiv utformning av de offentliga miljöerna. Området ska också upplevas som en del av Roslags-Näsby centrum och ha en god koppling till området öster om Roslagsbanan.

I översiktsplanen ingår området i ett större förändringsområde för i huvudsak bostäder.

Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 1500 nya bostäder i en ny hållbar stadsdel med ny struktur och blandade funktioner. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för handel, vård, kontor, skola, förskola, infartsparkering för cykel, en stadsdelspark och ett torg samt att bibehålla del av befintlig bebyggelse och grönska.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Huvudelen av planområdet ägs av Täby kommun. Kommunen genomför markanvisningstävlingar för området och tecknar avtal med externa exploatörer. 

Planprocessen

Planen upprättas med normalt förfarande och enligt PBL 1987:10

Detaljplanen godkändes för utställning av stadsbyggnadsnämnden den 18 oktober 2016. Detaljplanen var utställd 24 okt - 25 nov 2016. Öppet hus med drop-in genomfördes den 31 oktober och 16 november 2016.

Detaljplanen vann laga kraft den 21 december 2018.

Tidplan

Planuppdrag 7 september 2009 
Program 21 juni - 30 september 2010
Samråd 7 januari - 4 februari 2014
Utställning 24 okt - 25 nov 2016
Antagande SBN 20 juni, KF 4 sept. 2017
Laga kraft 2018-12-21