Bakgrund

Stadsdelen, i dess kollektivtrafiknära läge, ska ges en stadsmässig karaktär med varierat innehåll och omsorgsfullt utformad gator och park.

Stadsdelen ska vara levande och trygg med säker och attraktiv utformning av de offentliga miljöerna. Området ska också upplevas som en del av Roslags-Näsby centrum och ha en god koppling till området öster om Roslagsbanan.

I översiktsplanen ingår området i ett större förändringsområde för i huvudsak bostäder.

Byggarbeten i Roslags-Näsby

Det är full fart på byggandet av bostäder i Roslags-Näsby. Här kan du läsa mer om pågående och kommande arbeten och se en detaljerad karta över området.

1K Här färdigställs flerbostadshus samt radhus. Flera av de boende har redan flyttat in och de sista gör det under sommaren 2023.

2E Byggnation av ett seniorboende där de sista detaljerna håller på att falla på plats. Boende flyttar in under sommaren 2023.

1E torg och 1FSV Byggnation av flerbostadshus pågår. Boende flyttar in under höst/vinter 2023.

2F På denna tomt pågår byggnation av ett vårdboende och en förskola. Kommer att stå klart hösten 2024.

Kvarter 1 där bland annat 1H ligger fortsätter byggnationen av flerbostadshus, radhus och garage. Hela kvarteret beräknas vara färdigbyggt under 2026.

Arbeten på gator och torg

Blåklintstorget färdigställs under 2023.

Gamla Norrtäljevägen längs med 2E:s fasad färdigställs under sommaren.

Stationsvägen görs färdig till större delar under 2023–2024, dock inte vid 1B och 1C. Dessa arbeten ska utföras i olika steg och i återkommande moment över vintern. Först görs förberedande arbeten som till exempel kantstenar ut mot gatan, sedan görs arbeten för att färdigställa gångytor och sist plantering när årstiden tillåter detta. 

Smedjevägen ska utföras liknande som Stationsvägen under 2023/2024.

Arbeten med gator och vägar är beroende av att husbyggnationerna inte försenas, eftersom de ska ansluta mot de färdiga husen.

Kommande arbeten

1A Byggnation av flerbostadshus och garage. Preliminär byggstart 2024.

2A Byggnation av ett seniorboende och färdigställande av ett garage. Preliminär byggstart 2024.

2B Öst Byggnationen av flerbostadshus. Preliminär byggstart 2024.

Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 1500 nya bostäder i en ny hållbar stadsdel med ny struktur och blandade funktioner. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för handel, vård, kontor, skola, förskola, infartsparkering för cykel, en stadsdelspark och ett torg samt att bibehålla del av befintlig bebyggelse och grönska.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Huvudelen av planområdet ägs av Täby kommun. Kommunen genomför markanvisningstävlingar för området och tecknar avtal med externa exploatörer. 

Planprocessen

Planen upprättas med normalt förfarande och enligt PBL 1987:10

Detaljplanen godkändes för utställning av stadsbyggnadsnämnden den 18 oktober 2016. Detaljplanen var utställd 24 okt - 25 nov 2016. Öppet hus med drop-in genomfördes den 31 oktober och 16 november 2016.

Detaljplanen vann laga kraft den 21 december 2018.

Tidplan

Planuppdrag 7 september 2009 
Program 21 juni - 30 september 2010
Samråd 7 januari - 4 februari 2014
Utställning 24 okt - 25 nov 2016
Antagande SBN 20 juni, KF 4 sept. 2017
Laga kraft 2018-12-21

 

Omväxlande arkitektur, grönska och parker i kollektivtrafiknära läge

Varierad arkitektur, grönskande tak, parker och öppna platser där folk kan träffas och umgås möter besökaren när de nya kvarteren i västra Roslags-Näsby är klara. Bebyggelsen får smarta lösningar som minimerar klimat- och miljöpåverkan och det blir lika enkelt som självklart att leva hållbart här. Första spadtaget för stadsdelen togs under våren 2019 och de första personerna flyttade in 2021. Totalt ska det byggas cirka 1 500 bostäder som flerbostadshus, radhus, trygghetsbostäder, vårdbostäder och studentbostäder.

Unika byggnader

Täby kommun har redan i planeringsstadiet fokuserat på att få in en varierad arkitektur i området.

Bästa transportläge

Med nyligen moderniserade Roslags-Näsby station runt knuten får stadsdelen bästa möjliga kollektivtrafikläge. Stationen är en knutpunkt för Täbys tågtrafik. Här går både Kårsta- och Österskärslinjen, vilket ger möjlighet till tät trafik.

Läs mer om kollektivtrafiken i Täby kommun

Roslags-Näsby station har dubbelspår och är byggd och förberedd för den nya stadsdelen som ligger i direkt anslutning. I samband med moderniseringen av stationen byggdes en ny bro över spåren som sammankopplar den västra och östra sidan av Roslags-Näsby. 

Cykeln får också stort utrymme här. Det finns flera cykelparkeringar med tak och pumpstation och bra cykelvägar med anslutningar inom och i området. Dessutom är första delen av en cykelstrada byggd längs östra sidan av järnvägsspåret. 

Läs mer om cykelvägarna i Täby kommun

I området går flertalet bussar och strax intill vid E 18 ligger Roslags-Näsby trafikplats som gör det lätt för bilister att ta sig ut på motorvägen.

Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsfokus

Täby kommun arbetar för att ligga i framkant när det handlar om hållbar stadsutveckling – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Hållbarhetsmålen är höga och Täby kommun har tagit fram ett hållbarhetsprogram som guidar arbetet i utbyggnadsområdet. 

Den sociala hållbarheten är framträdande med en stor stadspark, torg och öppna ytor där människor kan mötas. Här bor barnfamiljen granne med studenterna, förskolebarnen har sina lokaler bredvid vårdboendet och kvarteren fylls av öppna ytor. 

Miljöcertifierade bostäder och ekologisk hållbarhet

Alla hus blir miljöcertifierade med lägst miljöbyggnad silver. Bostäderna har avfallskvarnar och avfallet blir biogas. Gröna fasader, innergårdar hjälper dagvattenreningen och den biologiska mångfalden i området. Många av husen har växthus och gemensamma takterrasser – kanske flyttar gymmet och löparbanor upp på taket?

Utveckling av verksamheter och handel

Flera av byggnaderna längs trottoarer, torg och gångstråk har reserverat sina bottenvåningar för olika typer av verksamheter. Utvecklingen av Roslags-Näsby öppnar för olika slags verksamheter, handel och kontor i området.

Invigning av Jarlabankes torg

Invigning av Jarlabankes torg.

Se hur framtidens Roslags-Näsby kan bli

Framtidens Roslags-Näsby

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Utbyggnad

I Roslags-Näsby ska externa byggaktörer bygga cirka 1 500 bostäder. Samtidigt bygger Täby kommun ut gator, ledningar, en stadsdelpark och ett torg. Byggstart beräknas till hösten 2019 och hela området planeras vara utbyggt cirka år 2030.

 • Detaljprojektering kommunala anläggningar: klar 2017
 • Detaljprojektering groventreprenad. klar 2016
 • Detaljprojektering finentreprenad: klar höst 2017
 • Utbyggnad kommunala anläggningar: 2017-2030
 • Utbyggnad bostäder: 2019-cirka 2030
 • Första inflyttning: klar 2021

I maj 2017 började rivningarna av de byggnader i området som ska ge plats åt nya bostäder. Befintliga byggnader som rivits  är den högre delen av Täbys gamla kommunhus, hyreshuset Blåklinten, stationshusen och två villor som ägs av kommunen. Rivningarna färdigställdes under 2019. 

 • Just nu bygger Täby kommun ut de kommunala anläggningarna. Utbyggnationen utförs i tre olika etapper, en grovplaneringsentreprenad och två finplaneringsentreprenader.
 • Grovplaneringsentreprenaden omfattar schaktarbeten för vatten och avlopp, övriga ledningar och färdigställande av gator för byggtrafik. Grovplaneringsarbetena började i november 2017 och färdigställdes slutet av 2020.
 • Den första finplaneringsentreprenaden omfattar Järnvägsparken och Stationstorget. Entreprenaden startade under andra kvartalet 2020.
 • Den andra finplaneringsentreprenaden omfattar färdigställande av resterande stadsrum(gator, gång- och cykelvägar, platsbildningar), och samordnas med uppförandet av bostadshusen. 
 • Området byggs i fyra etapper.
 • Den första etappen ligger närmast Roslagsbanan. Här byggs studentbostäder, radhus, och lägenheter i olika storlekar. Den första etappens delar startar mellan 2019 och 2022.
 • Efter det sker utbyggnation av bostäder löpande. Området ska vara utbyggt till cirka 2030.
 • Du kan också se etapperna i kartan nedanför.

Inflyttat:

 • 1J Uppfast
 • 3C Uppfast
 • 1E jvg, Stadsvillan
 • 1D, SSM
 • 2G, Sandell Sandberg

Pågående byggnation:

 • 2E och 2A Villa Nest /Bo Trygg
 • 2F Stadsbyggen
 • 1K Mecon
 • 1FHX Stadsvillan
 • 1E torg, Stadsvillan
 • 1F SV, Stadsvillan
 • 1i, Stadsvillan

Nuläge 

De som bygger

 

Konsten i Roslags-Näsby

Konsten i Roslags- Näsby ska samspela med arkitekturen och miljön som helhet och bidra till att skapa en sammanhållen utemiljö som ger möjlighet till aktivitet och väcker nyfikenhet.

I Roslags-Näsby har konstnärerna Annika Oskarsson och Thomas Nordström, Jennifer Forsberg, Susann Rönnertz och Olov Tällström fått i uppdrag att utforma konsten i de offentliga rummen. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden i december 2016. Konstverken har valts ut av en konstkommitté bestående av konstkonsult, tjänstemän inom samhällsutvecklingskontoret och kulturenheten samt representanter från kultur – och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Valet av konstnärer följer Täby kommuns konstpolicy och lagen om offentlig upphandling.

Konstverken kan komma att förändras till viss del. Det är stationsområdet, stadsparken och två mindre torg som får ny konst i Roslags-Näsby. Stig Blombergs staty av Jarlabanke står på det nya stadstorget.  

Konstverket Pixeln av Jennifer Forsberg har formen av en snigel och är placerad i stadsdelsparken bakom Gamla kommunalhuset i Roslags – Näsby. Skulpturen är klädd i stengodsmosaik i svarta, gröna, gula nyanser med inslag av glittrande lime och brons. Konstnären har förhållit sig till det hållbara temat i parken och vill att färgerna i skulpturen ska harmoniera med planteringarna i parken. Pixeln uppmanar till barnens upptäckarlust och lek.

Skulpturen Reflektion av Olov Tällström. Namnet på konstverket syftar till dess yta som reflekterar sin omgivning och samtidigt för den tankarna till att det är en plats för reflektion. En slumpgenerator har slumpat fram former i silikon.  Konstprojektets konstkommitté har valt ut en form som kommer förstoras och tillverkas i rostfritt stål.  Skulpturen ska placeras vid platsbildning vid Blåklinten. Det konstnärliga gestaltningsuppdraget utgångspunkt är att ta tillvara den lilla platsens möjligheter.

Fotografi av Olov Tällström.

Konstnärerna Annika Oskarsson och Thomas Nordström fick i uppdrag att ta fram konstnärlig gestaltning för stationsområdet i Roslags Näsby. Det resulterade i skulpturgruppen Vart är vi på väg? En av tre skulpturer är nu på plats. Konstnärerna vill att konstverket ska fungera som en mötesplats. Idén bakom konstverket utgår från begreppet att vara på väg både fysiskt och psykiskt i livet. Konstverket är tillverkat av kraftiga stålrör och kvällstid kommer ögonen vara belysta med LED-ljus.

Konstverket Lux Aniame, fritt översatt av konstnären till Ljusets Ande,   kommer att placeras vid en platsbildning vid Gamla Elverket. Utgångspunkten för gestaltningen är ljuset som magi i kombination med växternas livskraft och när dessa förenas bildas en slags hybrid av ljus och växter. Ett faktiskt exempel är fotosyntesen. Tanken är att ljusverket ska synas under större delen av dygnet med skiftande ljus.

Susann Rönnertz gick bort 2018 innan konstverket färdigställdes.  Täby kommun kommer att uppföra konstverket enligt Susanns skissförslag.

Historia

1885 drogs Roslagsbanan ut till Täby och därmed startade utvecklingen av Roslags-Näsby som fort blev en viktig knutpunkt. Villor byggdes i takt med att familjer sökte sig från innerstadens trångboddhet. En lanthandel och utbyggd järnvägsstation lade grunden för det kommuncentrum som senare växte fram. På 50-talet byggdes den äldre delen av Täby kommunalhus som står kvar och ger stadsdelen historia och karaktär – dock med nytt användningsområde. 2017 flyttade den kommunala verksamheten till Täby centrum.

2010 arrangerade Täby kommun en arkitekttävling för att få förslag på hur en ny hållbar, attraktiv och levande stadsdel kunde utvecklas i Roslags-Näsby. White Arkitekter vann med bidraget "West Side Story" som låg till grund för samrådsförslaget som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2013.

Täby kommun genomför markanvisningstävlingar för området och
flertalet externa byggaktörer kommer att sätta sin prägel på Roslags-Näsby.