Kartbild över Prästgårdsvägen.

Genom att bygga en ny infartsväg till Täby IP förbättras trafiksituationen i området avsevärt och tillgängligheten ökar till idrottsparken och anslutande rekreationsområde.

Vad ska göras?

Vi ska bygga en ny bilparkering med bussvändslinga samt en cykel- och mopedparkering. Det kommer finnas cirka 200 parkeringsplatser för bil samt angöringsplatser för bussar.

I samband med att parkeringsplatsen byggs, kommer också infartsvägen färdigställas med asfalt och belysning.

Parkeringsplatsen och färdigställande av infartsvägen ska vara färdigbyggd till årsskiftet 2023/24.

Tidplan

Entreprenaden är helt färdig under första kvartalet 2024.