Bostäder och verksamheter

Detaljplanen bedöms kunna innehålla cirka 1 600 lägenheter i en delvis tät stadsstruktur i en skala på mellan 5-7 våningar i kvarteren och några högre hus där bebyggelsen tillåts gå upp i 8-10 våningar. Inom detaljplanen ryms även en lokalyta om cirka 5 000 kvm utöver skola, förskola och vård- och omsorgsboende i den södra delen.

Detaljplanens syfte och innehåll

Aktuellt planområde ligger i den nya stadsdelen Täby park (tidigare galoppfältet). Täby park genomgår, i enlighet med program beslutat av kommunfullmäktige november 2015, en omvandling från galoppverksamhet till en ny levande stadsdel. Flytten av galoppverksamheten skapar förutsättningar för en omfattande utveckling av dagens lågt utnyttjade mark mitt i Täby.

Syftet med detaljplanen är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter i bottenvåningen i form av centrumändamål (handel, service, samlingslokaler etc.) Detaljplanen ger även utrymme i den södra delen för skola/förskola och idrott. Planen möjliggör även förskola i bottenvåningen inom kvarteren.

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö beslutade 2015-05-04 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan. Detta med hänsyn till att den fortsatta planeringen inom Täby park ska fortlöpa vidare.

Den aktuella detaljplanen bedöms kunna innehålla cirka 1 600 lägenheter i en delvis tät stadsstruktur i en skala på mellan 5-7 våningar i kvarteren och högre hus i några av Boulevardens brytpunkter där bebyggelsen tillåts gå upp i 8-10 våningar. Inom detaljplanen ryms även en lokalyta om cirka 5 000 kvm utöver skola, förskola och vård- och omsorgsboende i den södra delen.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (efter jan 2015)

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 21 mars 2017. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga här på hemsidan och i kommunhusets entré, Stationsvägen 13.

För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in den 30 juni och 25 augusti 2016. Något ytterligare offentligt samrådsmöte om detaljplanen avses inte hållas.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under programsamrådet eller samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag 2015-05-04
Samråd 2016-06-23 till 2016-08-31 
Granskning 2017-03-24 till 2017-04-07
Antagande 2017-12-18
Laga kraft 2018-01-15