Strategiskt läge

Ullna park ligger nära handel i Arninge centrum och bostäder i Ullna strand och Hägerneholm och kommer ge goda möjligheter till rekreation av olika slag för både boende och verksamma i stadsdelen. När Arninge station blir färdigt i december 2021 kommer det även vara enkelt att ta sig med kollektivtrafik till och från Arninge-Ullna.

Friluftsaktiviteter

I Ullna park ska det finnas många möjligheter till ett aktivt friluftsliv. 2019 renoverades Ullnabadet med ny sandstrand, bänkbord, grillplats och cykelställ. Badplatsen är ett första steg i att omvandla området till ett rekreationsområde. Efter det att deponiverksamheten avslutats kan området nyttjas för friluftsaktiviteter året om för till exempel utförsåkning, längdåkning, cykling och skärmflyg.

Bostäder och förskola planeras

I områdets västra del planeras för cirka 200-400 bostäder som ansluter till de planerade Kanalkvarteren i Ullna strand. I planerna ingår även en förskola.

Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att omvandla den stora deponitippen till ett sport- och rekreationsområde för aktivt friluftsliv. I uppdraget ingår även att pröva möjligheten att uppföra bostäder samt förskola.

Det har bedrivits tippverksamhet på Ullnabacken sedan 1950-talet. Under 1980-talet gjordes ett uppehåll och istället anlades skidliftar på den stora deponitippen. Ullnabacken blev snabbt ett populärt utflyktmål bland Täbys invånare. Några år senare stängdes skidliftarna och deponiverksamheten återtogs.

Sedan en tid tillbaka har verksamhetsutövaren för deponin planerat att avsluta verksamheten. I samband med detta, ska nu åter frågan om skidverksamhet prövas på Ullnabacken genom en ny detaljplan. Ullnabacken och Ullnasjön ska även kunna erbjuda flera andra rekreationsmöjligheter under hela året.

Tillgängligheten till Ullnasjön avses förbättras.

Avgränsning

Planområdet utgörs av cirka 60 ha mark- och vattenområde på del av fastigheten Arninge 4:1. Planområdet saknar idag detaljplan.

Området avgränsas i söder mot Ullnavägen. I öster mot Slalomvägen och i väster mot fastigheten Arninge 5:1. I norr ingår delar av Ullnasjöns vattenområde.

Detaljplanen kommer att bedrivas med s.k. utökat förfarande. Projektet befinner sig i ett tidigt skede och tidplanen är preliminär.

Tidplan

Markanvisning bostäder  Senareläggs
Samråd    Mer information senare
Granskning  Mer information senare
Antagande Mer information senare
Laga kraft  Mer information senare