Detaljplanens syfte och innehåll

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsättning på leklandsverksamheten inom fastigheten Skjutmåttet 2.

Nuvarande detaljplan anger markanvändningen industriändamål vilket inte är förenligt med pågående leklandsverksamhet. De har verkat genom tidsbegränsat bygglov eftersom det saknas stöd i detaljplanen för sådan verksamhet. Därför är en ny detaljplan nödvändig för att på sikt kunna fortsätta bedriva verksamheten.

Förutom Leos lekland finns även Stenbolaget som hanterar och säljer stenmaterial för privatpersoner och företag.

Den nya detaljplanen ska även möjliggöra för Stenbolaget och liknande verksamheter att bedrivas på fastigheten.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Plansamråd genomfördes 21 juni 2020 till 2 juli 2021. De inkomna synpunkterna kommer att hanteras, och planen kommer därefter ställas ut för granskning under 1 kvartalet 2023.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Planuppdrag 2019-04-21
Samråd kvartal 2 2021

Samrådstid: 21 juni – 2 juli.

Granskning kvartal 3 2023
Antagande kvartal 1 2024
Laga kraft Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas