Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syftar till att fortsätta utbyggnaden av Täby parks tydliga stadsstruktur med hög arkitektonisk kvalitet, varierad bebyggelse med attraktiva miljöer och ett funktionsblandat innehåll. Planen kommer möjliggöra för blandad stadsbebyggelse med cirka 600 bostäder i form av flerbostadshus, lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola samt kontor i anslutning till Boulevarden och Bergtorpsvägen. Fler användningar möjliggörs i syfte att skapa en flexibilitet och möjlighet att innehållet ska kunna utvecklas över tid och efter behov. Bebyggelsen är ordnad i en tydlig kvartersstruktur och ansluter i skala och gestaltningsprinciper till de två intilliggande detaljplanerna.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900.

------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 20 april 2021. Under utställningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Frågor om planförslaget ställs till ansvarig planarkitekt Sofia Thuresson Rudenschöld, tfn 08-55 55 93 67 eller e-post sofia.rudenschold@taby.se

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 17 maj till Täby kommun. Lämna dina synpunkter till sbn@taby.se eller posta till:

Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden
183 80 Täby

Ange Dnr SBN 2019/59-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Eller använd formuläret nedan. 

Synpunkt Hästen 4 m.fl

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande.

Tidplan

 

Planprogram  november 2015
Start PM 2019-05-14
Samråd 2020-08-24 till 2020-09-14
Granskning 2021-04-30 till 2021-05-17
Antagande kvartal 4 2021
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas