Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syftar till att fortsätta utbyggnaden av Täby parks tydliga stadsstruktur med hög arkitektonisk kvalitet, varierad bebyggelse med attraktiva miljöer och ett funktionsblandat innehåll. Planen kommer möjliggöra för blandad stadsbebyggelse med ca 550-600 bostäder i form av flerbostadshus, lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola samt en kontorsvolym i anslutning till Boulevarden och Bergtorpsvägen. Fler användningar möjliggörs i syfte att skapa en flexibilitet och möjlighet att innehållet ska kunna utvecklas över tid och efter behov. Bebyggelsen är ordnad i en tydlig kvartersstruktur och ansluter i skala och gestaltningsprinciper till de två intilliggande detaljplanerna.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 9 juni 2020. Under utställningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

 

Tidplan

Start PM 2019-05-14
Samråd 2020-08-24 till 2020-09-14
Granskning kvartal 1 2021
Antagande kvartal 4 2021
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas