Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syftar till att fortsätta utbyggnaden av Täby parks tydliga stadsstruktur med hög arkitektonisk kvalitet, varierad bebyggelse med attraktiva miljöer och ett funktionsblandat innehåll. Planen kommer möjliggöra för blandad stadsbebyggelse med ca 550-600 bostäder i form av flerbostadshus, lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola samt en kontorsvolym i anslutning till Boulevarden och Bergtorpsvägen. Fler användningar möjliggörs i syfte att skapa en flexibilitet och möjlighet att innehållet ska kunna utvecklas över tid och efter behov. Bebyggelsen är ordnad i en tydlig kvartersstruktur och ansluter i skala och gestaltningsprinciper till de två intilliggande detaljplanerna.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 9 juni 2020. Under utställningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Under rådande omständigheter och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer inte ett öppet samrådsmöte för allmänheten hållas. Frågor om planförslaget ställs istället till ansvarig planarkitekt Sofia Thuresson Rudenschöld, tfn 08-55 55 93 67 eller e-post sofia.rudenschold@taby.se. Du kan också ringa kommunens kontaktcenter på 08-55 590 00.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 14 september till Täby kommun. Lämna dina synpunkter via formuläret nedan, till sbn@taby.se eller posta till:


Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden
183 80 Täby
Ange Dnr SBN 2019/59-20 samt ditt namn och din adress.
De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande.

Täby kommun är intresserad av både positiva och negativa synpunkter för den framtida planeringen av området. 

 

Tidplan

Start PM 2019-05-14
Samråd 2020-08-24 till 2020-09-14
Granskning kvartal 1 2021
Antagande kvartal 4 2021
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Tyck till om Hästen 4, med flera (område 5)

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med datasskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.