Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syftar till att fortsätta utbyggnaden av Täby parks tydliga stadsstruktur med hög arkitektonisk kvalitet, varierad bebyggelse med attraktiva miljöer och ett funktionsblandat innehåll. Planen kommer möjliggöra för blandad stadsbebyggelse med cirka 600 bostäder i form av flerbostadshus, lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola samt kontor i anslutning till Boulevarden och Bergtorpsvägen. Fler användningar möjliggörs i syfte att skapa en flexibilitet och möjlighet att innehållet ska kunna utvecklas över tid och efter behov. Bebyggelsen är ordnad i en tydlig kvartersstruktur och ansluter i skala och gestaltningsprinciper till de två intilliggande detaljplanerna.

Samråd om detaljplanen genomfördes mellan 24 augusti till 14 september 2020. Inkomna synpunkter under samrådstiden redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget var föremål för granskning under perioden 30 april till 17 maj 2021. Inkomna synpunkter under granskningstiden redovisas i granskningsutlåtandet.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900.

------------------------------------------------------------------------

Stadsbyggnadsnämnden fattar vid sitt sammanträde den 10 januari 2023 beslut om detaljplanen ska godkännas för antagande. Beslut om antagande av detaljplanen förväntas ske på Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2023.

 

Tidplan

 

Planprogram  november 2015
Start PM 2019-05-14
Samråd 2020-08-24 till 2020-09-14
Granskning 2021-04-30 till 2021-05-17
Antagande kvartal 1 2023
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas