Detaljplanens syfte och innehåll

Planområdet ligger i den östra delen av Täby park, mellan de två första detaljplanerna som antogs i januari 2018. Planområdet gränsar i öster mot Bergtorpsvägen och i söder mot E18.

Planområdet bedöms kunna innehålla ca 550 lägenheter i form av varierad flerbostadshusbebyggelse och ca 5000 kvm verksamheter, varav en större förskola och lokaler i bottenvåningarna mot Täby parks huvudgata Boulevarden. Inom planområdet ingår även en kvarterspark i den norra delen och naturmark i södra delen.

Gestaltning av byggnader och offentlig miljö ska bidra till en levande och attraktiv stadsmiljö och planförslaget kommer bygga vidare på den kvartersstruktur som planprogrammet satt riktningen för.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande enligt PB 2010.900 (efter jan 2015).

Beslut om att gå ut på samråd togs i stadsbyggnadsnämnden 2020-06-09.

Samrådsperioden planeras till augusti/september 2020 och handlingarna kommer publiceras i samband med det. Under samrådsperioden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan. 

Preliminär tidplan enligt nedan.

Tidplan

Start PM 2019-05-14
Samråd Augusti/September 2020
Granskning kvartal 4 2020
Antagande kvartal 2 20221
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas