Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att ändra tillåten användning från industri till bostäder.

Området utgörs idag av en till stor del hårdgjord yta med en äldre industribyggnad som används för lagerverksamhet.

Arbetet med ett planprogram har avbrutits då det inte längre bedöms vara nödvändigt att ta fram med anledning av ändrade förutsättningar.

Ett nytt förslag för exploatering av fastigheten är nu under framtagande.

Planprocessen

Planen upprättas med normalt förfarande enligt PBL 2010:900.

Tidplan

En preliminär bedömning är att plansamråd kan genomföras under våren/sommaren 2023. Ytterligare information angående tidplanen och projektet kommer att publiceras på webbsidan när det blir aktuellt.

Planuppdrag 2011-09-12
Start-PM SBN 2016-02-23
Samråd 2023
Granskning  3–6 månader* efter samråd
Antagande  2–4 månader* efter granskning
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

* Tiden är en preliminär uppskattning. Det beror på antal ändringar och revideringar som eventuellt kan förekomma.