Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med ny detaljplan är att arbeta in befintliga riktlinjer för områdets kulturmiljö som planbestämmelser. Detaljplanen tas fram för att bevara områdets kulturhistoriska värden. Ingen ny byggnation planeras i området. Befintligt grönområde kommer att bestå i sin helhet.

Renovering av detaljplan innebär att befintliga planbestämmelser uppdateras med moderna planbestämmelser för att hålla över tid.

Planområdet omfattar avgränsning för gällande detaljplan S47, se ovan illustration. Planområdet är markerat med svart streckad linje. Ytor som är överlagrade med vit transparents ingår inte inom planområdet.

Informationsmöte för boende inom området

Samhällsutvecklingskontoret höll ett informationsmöte tidigt i planprocessen för att berätta mer om den detaljplan som tas fram för Norra Ella gård (renovering av S47).

På mötet förklarades varför en ny detaljplan tas fram och hur det kan påverka fastighetsägarna inom området. De boende informerades även om planens syfte, innehåll och tidplan.

Mötet hölls kvällstiden den 3 oktober 2023 i Ellagårdsskolan. Under mötet närvarande cirka 65 boenden och sju tjänstepersoner. Här kan du ta del av presentationen:

Presentation_Informationsmöte med boende för detaljplan Norra Ella gård.pdf (2,36 MB)

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Tidplan

Start PM/Uppdrag 2023-03-09
Samråd Kvartal 2, 2024
Granskning Kvartal 4 2024
Antagande Kvartal 2 2025
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas