Vad händer nu?

Arbetet med planprogrammet för Täby kyrkby är i ett tidigt skede. Kommunen har inte tagit fram något förslag till förändring utan önskar i dialog med invånare, företagare och fastighetsägare samt övriga intressenter att få förslag på hur området kan utvecklas. Förslagen som lämnats in kan komma att bli en del i planprogrammet.

Bakgrund

När Täby växer behöver även befintliga områden i kommunen utvecklas. Kommunfullmäktige beslutade 2016 att ett utvecklingsprogram för Täby kyrkby centrum ska tas fram, för att utreda hur Täby kyrkby centrum kan utvecklas med fler bostäder och verksamheter. Programmet kommer vara vägledande för kommande detaljplanering.

Planprogrammets syfte och innehåll

En vision för utvecklingen av Täby kyrkby centrum ska tas fram med bland annat utveckling av skolverksamhet, ny stadspark, gröna promenadstråk, förbättrade trafiklösningar för bilar, cyklar och gångtrafik samt förbättrade förutsättningar för handel och övrig kommersiell service. Inom programarbetet ska förutsättningarna för att skapa en säker passage för gång- och cykeltrafik över eller under Roslagsbanan utredas.

Programmet ska lägga grunden för en trygg, attraktiv stadsdel i ett mycket gott kollektivtrafikläge. Arbetet ska ske i dialog med i första hand de som bor i Täby kyrkby och fastighetsägarna. I arbetet med planprogrammet kommer ett antal utredningar att tas fram, bland annat rörande trafik, parkering, kulturmiljö och dagvatten.

Kostnaden för programmet och utredningarna ska delas mellan kommunen och de fastighetsägare som har nytta av planprogrammet.

Tidplan

Arbetet påbörjades under det första kvartalet 2018 och under oktober 2018 genomfördes en tidig dialog. Efter dialogmötena pågår arbetet med att ta fram en vision för hur Täby kyrkbys centrum kan utvecklas. Under visionsarbetet påbörjas utredningar och programhandlingar. I början av 2020 beräknas samråd för programmet att kunna hållas.

Tidig dialog 2 oktober-30 oktober 2018
Samråd I början av 2020
Godkännande Sommaren 2020