Vad händer nu?

Arbete pågår med att ta fram ett förslag till planprogram för Täby kyrkby centrum. Olika alternativ för planskild korsning av Roslagsbanan för gående och cyklister har utretts och arbete pågår med ett bebyggelseförslag. Förslaget ska förankras politiskt och sedan lämnas planprogrammet till stadsbyggnadsnämnden för beslut om samråd.

Bakgrund

När Täby växer behöver även befintliga områden i kommunen utvecklas. Kommunfullmäktige beslutade 2016 att ett utvecklingsprogram för Täby kyrkby centrum ska tas fram, för att utreda hur Täby kyrkby centrum kan utvecklas med fler bostäder och verksamheter. Programmet kommer vara vägledande för kommande detaljplanering.

Planprogrammets syfte och innehåll

En vision för utvecklingen av Täby kyrkby centrum ska tas fram med bland annat utveckling av skolverksamhet, ny stadspark, gröna promenadstråk, förbättrade trafiklösningar för bilar, cyklar och gångtrafik samt förbättrade förutsättningar för handel och övrig kommersiell service. Inom programarbetet ska förutsättningarna för att skapa en säker passage för gång- och cykeltrafik över eller under Roslagsbanan utredas.

Programmet ska lägga grunden för en trygg, attraktiv stadsdel i ett mycket gott kollektivtrafikläge. Arbetet ska ske i dialog med i första hand de som bor i Täby kyrkby och fastighetsägarna. I arbetet med planprogrammet kommer ett antal utredningar att tas fram, bland annat rörande trafik, parkering, kulturmiljö och dagvatten.

Kostnaden för programmet och utredningarna ska delas mellan kommunen och de fastighetsägare som har nytta av planprogrammet.

Tidplan

Arbetet påbörjades under det första kvartalet 2018 och under oktober 2018 genomfördes en tidig dialog. Efter dialogmötena pågår arbetet med att ta fram en vision för hur Täby kyrkbys centrum kan utvecklas. Under visionsarbetet påbörjades utredningar och programhandlingar. För närvarande utreds olika alternativ för utveckling av Täby kyrkby centrum.

Tidig dialog 2 oktober-30 oktober 2018
Samråd -
Godkännande -