Ångarens tekniska status

Ett flertal tekniska utredningar har gjorts gällande byggnadens tekniska status och skick. Lägenheterna uppfyller inte Boverkets krav när det gäller brandsäkerhet, tillgänglighet, belysning, energianvändning och rumsstorlekar.

En renovering av byggnaden bedöms bli tekniskt komplicerad och kostsam. Mot bakgrund av detta har kommunen beslutat att den befintliga byggnaden ska rivas och att marken ska iordningställas i väntan på att en ny byggnad ska uppföras.

Skyddsrummet ska behållas

I källarplanet finns VA-ledningar i ett skyddsrum som har kapacitet för 100 personer. Skyddsrummet och VA-ledningarna, föreslås bevaras och inte omfattas av rivningen. Då skyddsrummet kommer att ligga ovanför mark behöver tätskikt läggas över källarplanet och ventilationsaggregat bytas ut. Därutöver behöver en provisorisk väg anläggas som leder till ingången till skyddsrummet. 

Hur påverkar rivningen boende i närområdet?

I den upphandling som pågår just nu har vi som krav att hänsyn ska tas till grannfastigheterna. Naturvårdsverket har riktlinjer för tillåtna nivåer på ljud och buller från byggarbetsplatser. Rivningsarbetena kommer att utföras på vardagar klockan 7.00–17.00.

Det går inte att helt eliminera ljud och buller när vi ska riva en byggnad. Men vi tillsammans med entreprenörerna är skyldiga att minimera störningarna med avseende på ljud, buller och byggdamm så långt det går.

Det kommer också bli en hel del transporter med bortforsling av rivningsmaterial till olika deponier som kommer att märkas och påverka boende i närområdet. Men när vi handlar upp rivningsentreprenör villkorar vi att transporter får ske till exempel klockan 9.00–15.00 när det är lite lugnare på vägarna och det inte är rusningstrafik, för att minimera eventuella störningar i trafiken i området.

Tidplan

Upphandling entreprenör: Pågår och ska vara klart till januari 2025

Start rivning: Februari-mars 2025

Avslut rivningsarbeten: Augusti 2025

Arbeten med återställande av mark: September 2025

Övriga arbeten kopplat till skyddsrummet: Oktober-november 2025