Bakgrund

Planärendet har föregåtts av en markanvisningstävling för fastigheten Tumstocken 6 där Ica fastigheter AB utsågs som vinnare. I samband med att Arninge centrum omvandlas och byggs ut kommer gatunätet att förbättras med gångbanor och cykelbanor utmed gatorna.

Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra byggnader för centrumverksamhet. I planförslaget utgörs verksamheten främst av handel men för att skapa en flexibel detaljplan används bestämmelsen C (centrumverksamhet). I ändamålet centrumverksamhet ingår bl a butiker, service, gym och kontor.

På fastigheten Tumstocken 6 kommer en Ica Maxibutik om ca 10 000 kvm att uppföras med parkering i två plan ovanpå butikslokalen. På den angränsande fastigheten Tumstocken 9 finns redan en befintlig handelslokal (Granngården) på ca 2700 kvm. Här planerar man för en utbyggnad på ca 1900 kvm.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande  och enligt PBL 2010:900 (efter 2 jan 2015)

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 12 december 2017. Under granskningstiden fanns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Tidplan

Planuppdrag 2012
Samråd 28 november - 30 december 2016
Granskning 22 december 2017 - 22 januari 2018
Antagande KF 1 oktober 2018
Laga kraft Planen vann laga kraft 2018-11-03