Pågående byggnation

Markarbeten för kommande ICA Maxi påbörjades i november 2022. Den nya butiken förväntas stå klar våren 2025.

Bakgrund

ICA Fastigheter vann den  markanvisningstävling som genomfördes 2016 med syfte att teckna avtal med en exploatör som skulle köpa och bebygga fastigheten Tumstocken 6. Eftersom ICA Fastigheter sedan tidigare ägde grannfastigheten planerar de att utveckla hela området i ett sammanhang. På så sätt ges möjlighet till en torgyta med plats för lek, uteservering, torghandel med mera.

Detaljplanens innehåll

Detaljplanen möjliggör utveckling av centrumverksamhet såsom butiker, service, gym och kontor. Detaljplanen godkändes av kommunfullmäktige den 1 oktober 2018, §96, och fick laga kraft den 3 november samma år.

Bebyggelse och tidplan

ICA Fastigheter har fått bygglov för en handelsbyggnad om cirka 33 500 kvadratmeter inklusive garage. Byggnationen påbörjades i november 2022 och avslutas våren 2025.

Byggnaden kommer förutom livsmedelsaffär även att inrymma mindre butiker samt en padelhall med elva padelbanor på översta våningen. Framför entrén skapas en torgyta för lek, uteservering, torghandel med mera. Handelsbyggnaden kompletteras med 140 väderskyddade cykelparkeringsplatser utomhus, samt 425 parkeringsplatser för bil utomhus och i garage.  

Parkeringsplatserna utomhus kommer i huvudsak vara gräsarmerade, för att bidra till gestaltning och effektiv rening av dagvatten. Delar av de asfalterade ytorna kommer att vara genomsläppliga för att ytterligare förbättra hanteringen av dagvatten.

Infart till handelsbyggnaden kommer ske från befintlig cirkulationsplats på Kundvägen. En gång- och cykelbana som ansluter till fastighetens infart kommer att byggas.  

Den nya byggnaden kommer delvis att ha så kallade "gröna tak" beklädda med växter. Gröna tak har många fördelar; bland annat främjar de biologisk mångfald och bidrar till hantering av dagvatten.