Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syftar till att fortsätta utbyggnaden av Täby parks tydliga stadsstruktur med hög arkitektonisk kvalitet, varierad bebyggelse med attraktiva miljöer, hållbara lösningar samt ett funktionsblandat innehåll.

Detaljplan 4 är den första detaljplanen inom Täby parks västra del och sätter ramarna för gatunätet i hela västra Täby park. Detaljplanen möjliggör färdigställandet av Boulevarden, Täby parks huvudsakliga stadsstråk och knyter samman Täby park från Bergtorpsvägen till Täby allé.

Detaljplanen möjliggör för blandad stadsbebyggelse med cirka 1 000 bostäder med lokaler i bottenvåning, två förskolor och ett mobilitetshus med bilparkering och centrumfunktioner. Bebyggelsen ordnas i en tydlig kvartersstruktur som ansluter i skala och gestaltningsprinciper till de tre tidigare detaljplanerna i Täby park.

I detaljplanen ingår även den södra delen av Stadsparken, en grannskapspark och del av Gröna slingan samt gator och två torg.

Gestaltning av byggnader och offentlig miljö ska bidra till en levande, hållbar, attraktiv och trygg stadsmiljö.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Ett planprogram för Täby park antogs av kommunfullmäktige den 2 november 2015.

Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 18 maj 2021.

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 14 november 2023. Under utställningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 21 december 2023 till Täby kommun. Lämna dina synpunkter till sbn@taby.se eller posta till:

Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden
183 80 Täby
Ange Dnr SBN 2020/271-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande.

Tidplan

Start-PM/Uppdrag

2021-05-18

Samråd 24 november - 21 december 2023
Granskning Q3 2024
Antagande Q1 2025
Laga kraft Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas