Namn Steg

Planläggning för en ny stadsdel i Roslags-Näsby

Stadsdelen, som är en del av den regionala stadskärnan, ska vara en hållbar stadsdel med särskiljande och nyskapande arkitektur utmärkande för området.

Utbyggnad

Roslags-Näsbys trafikplats

Trafikplats Roslags-Näsby vid E18 har byggts om. Ombyggnationen har förbättrat framkomligheten och ökat säkerheten för bilister, cyklister och gående i området.

Klart och avslutat

Sågtorp 2, planläggning för bostäder och verksamheter i Roslags-Näsby

Planområdet ligger i östra Roslags Näsby, söder om Centralvägen. Idag omfattas planområdet av detaljplan S 164 laga kraft 1979-05-01 som anger kontor och handel för fastigheten Sågtorp 2.

Start

Sågtorp 3, Nybyggnad av flerbostadshus i Roslags-Näsby

Ett bostadshus för cirka 140-150 små lägenheter planeras vid Näsbyvägen söder om Scandic hotell. Byggnaden kommer att bli väl synligt från Norrtäljevägen.

Utbyggnad

Varierad arkitektur, grönskande tak och parker i kollektivtrafiknära läge

Spännande arkitektur, grönskande tak, parker och öppna platser där folk kan träffas och umgås – det kommer att möta besökaren när de nya kvarteren i västra Roslags-Näsby står klara. Här har bebyggelsen smarta lösningar som minimerar klimat- och miljöpåverkan och det ska vara lika enkelt som självklart att leva på ett hållbart sätt i Roslags-Näsby, såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. 

Den sociala hållbarheten är också framträdande i Roslags-Näsby där barnfamiljen bor granne med studenterna, förskolebarnen har sina lokaler bredvid vårdboendet och kvarteren fylls av öppna ytor där människor kan mötas. Totalt ska det byggas cirka 1400 bostäder såsom flerbostadshus, radhus, trygghetsbostäder, vårdbostäder och studentbostäder. Många av husen kommer ha gemensamma takterrasser – kanske flyttar gymmet och löparbana upp på taket.

Flera av byggnaderna utmed gångstråk och intill torg har reserverat sina bottenvåningar för olika typer av verksamheter. Utvecklingen av Roslags-Näsby öppnar för en förskola, handel och kontor i området.

För att uppnå kommunens hållbarhetsmål strävar man efter att begränsa biltrafiken och uppmuntra cyklande. Närheten till Roslagsbanan gör detta till ett av Täbys bästa kollektivtrafiklägen och med en ny bro över spåren som sammankopplar det nya området med den befintliga bebyggelsen i Roslags-Näsby.

Tidplan

Detaljplanen för Roslags-Näsby antogs av kommunfullmäktige den 4 september 2017 och var på utställning hösten 2016. Täby kommun bygger ut vatten och avlopp, gator och parker - ett arbete som pågått sedan i november 2017.

Byggstarten planeras till hösten 2019, och stadsdelen beräknas vara färdig i sin helhet runt 2025. Läs mer om detaljplanen.
Utbyggnad

I Roslags-Näsby ska 18 olika byggaktörer bygga cirka 1 400 bostäder. Samtidigt kommer kommunen bygga ut gator, ledningar, en stadsdelpark och torg. Byggstart beräknas till hösten 2019 och hela området planeras vara utbyggt cirka år 2025.

Prenumerera på e-nyhetsbrev om Roslags-Näsby

 • Detaljprojektering kommunala anläggningar: klar 2017
 • Detaljprojektering groventreprenad. klar 2016
 • Detaljprojektering finentreprenad: klar höst 2017
 • Utbyggnad kommunala anläggningar: 2017-2025
 • Utbyggnad bostäder: 2019-ca 2025
 • Första inflyttning planeras till: 2021

Under maj 2017 påbörjades rivningar av de byggnader i området som ska ge plats åt nya bostäder. Befintliga byggnader som rivits och ska rivas är den högre delen av kommunhuset, hyreshuset Blåklinten, stationshusen och två villor som ägs av kommunen. Rivningarna beräknas vara klara våren 2018.

Just nu tar vi fram bygghandlingar för de kommunala anläggningarna och planerar byggnationen. Upphandlingen av entreprenör för de kommunala anläggningarna pågår. Utbyggnationen kommer att utföras i två etapper, i en grovplaneringsentreprenad och i en finplaneringsentreprenad. Grovplaneringsentreprenaden omfattar schaktarbeten för VA, övriga ledningar och färdigställande av gator för byggtrafik. Grovplaneringsarbetena börjar i november 2017 och beräknas pågå till 2020.

Kommunen kommer att färdigställa stadsrummet (gator, gång- och cykelvägar, torg och park) i etapper som samordnas med uppförandet av bostadshusen. Finplaneringsarbetena påbörjas år 2021 och planeras vara klara år 2024. 

Området byggs i fyra etapper. Den första etappen blir kvarteren i områdets nordöstra del och den sydvästra. Här byggs fristående stadsvillor, radhus och lägenheter i olika storlekar. Den första etappen planeras starta hösten 2019 med inflyttning 2021. Därefter sker utbyggnation av bostäder löpande. Området ska vara utbyggt till cirka 2025. De kommunala arbetena med att anlägga vatten- och avlopp, ledningar och gator pågår. Arbetet med att bygga Roslags-Näsbys nya stadsdel kan medföra störningar för dig som bor och vistas här.

Hållbarhet

Roslags-Näsby ska ligga i framkant när det kommer till hållbar stadsutveckling – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Målen är högt ställda och för att bli ett föredöme nationellt har vi tagit fram ett handlingsprogram som ska guida oss i arbetet.

Hållbarhetsprogrammet lyfter de specifika mål som finns för Roslags-Näsby och samlar kommunens visioner om att utvecklas hållbart. Exploatörerna är en viktig aktör i processen, men programmet kan även stötta framtida fastighetsägare, boende och näringsidkare i deras hållbarhetsarbete.

Genom de krav som ställs i olika certifieringssystem för byggnader granskas vi av en tredje part. Dessutom kommer kommunen självklart följa upp alla hållbarhetsmål under byggtiden.

I Roslags-Näsby arbetar vi efter fem fokusområden som du kan läsa mer om här nedan. Utöver dem finns övergripande mål och riktlinjer i till exempel översiktsplanen och miljöplanen.

Hållbara energisystem bidrar i så liten utsträckning som möjligt till klimatförändrande utsläpp. En minskad klimatpåverkan ur energisynpunkt kan bland annat möjliggöras genom att energisnåla hus byggs, att lokalt producerad och fossilfri energi används, och att grunden läggs till en hållbar livsstil. Därför ska vi:

 • Minimera energibehovet och energiförbrukningen.
 • Ha låg primärenergiåtgång och lokalt producerad och förnyelsebar energi.
 • Skapa incitament till hållbart beteende.

Social hållbarhet ur ett stadsbyggnadsperspektiv handlar om att skapa delaktighet, trygghet, attraktivitet och jämlikhet. Det bör skapas möjlighet för olika typer av människor att bo, arbeta och verka inom området. Därför ska vi:

 • Skapa mångfald i bebyggelsen och bland människor.
 • Utveckla en hälsosamt bebyggd miljö.
 • Bygga tryggt och tillgängligt.
 • Uppmuntra medborgarna till delaktighet.

Med hållbara transporter menas att antalet transporter som bidrar till utsläpp av fossila bränslen ska minimeras. Transporter står idag för en fjärdedel av energianvändningen i Stockholmsregionen. Därför ska vi:

 • Minska transportbehovet.
 • Prioritera cykel-, gång- och kollektivtrafik.
 • Göra transportsystemet flexibelt för framtiden.
 • Integrera transportsystemet i en attraktiv stadsmiljö.
 • Mobility management – jobba med beteendepåverkan.

Återvunnet material från avfall är numera en viktig bas vid tillverkning av nya produkter. Materialet bör därför vara rätt sorterat och inte innehålla ämnen som hindrar att industrin kan återanvända det på bästa möjliga sätt. Därför ska:

 • Matavfall bli till biogas.
 • Insamlingsställen ska göra det lätt att sortera rätt.
 • Avfallsutrymmen ska ha en attraktiv gestaltning.
 • Vi ska arbeta med smart avfallshantering redan under byggskedet.

En klimatanpassad och grönskande utemiljö klarar kommande klimatförändringar och skapar stora rekreativa värden. En grönskande utemiljö genererar också viktiga ekosystemtjänster som svalka, skugga, skydd mot vind, upptag av koldioxid och luftföroreningar, fördröjning och rening av dagvatten samt boendemiljöer för djur och insekter. Därför ska vi:

 • Bidra till ökad biologisk mångfald.
 • Klimatanpassa utemiljöer.
 • Skapa sociala och vackra utemiljöer.
 • Skapa en mångfunktionell utemiljö.

De som bygger

 

Sifferbeteckningen motsvarar de tre utbyggnadsetapperna.

Konsten i Roslags-Näsby

I Roslags-Näsby kommer konstnärerna Annika Oskarsson och Thomas Nordström, Jennifer Forsberg, Susann Rönnertz och Olov Tällström utforma konsten i de offentliga rummen i den nya stadsdelen. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden i december 2016.

Täby kommun ingår nu avtal med konstnärerna som kommer involveras under byggprocessen.

Konstverken kan därför komma att förändras till viss del. Det är stationsområdet, stadsparken och två mindre torg som får ny konst i Roslags-Näsby. Statyn av Jarlabanke kommer flyttas några meter från sin nuvarande plats framför gamla kommunhuset.

Verket kommer kläs i stengodsmosaik i svarta, gröna och gula nyanser med inslag av glittrande lime och brons.

Play! är ett konstverk av Olov Tällström. En slumpgenerator har slumpat fram former i silikon. Konstprojektets konstkommitté har valt ut en form som kommer förstoras och tillverkas i lackerat rostfritt stål med Ferrari-röd färg. Skulpturen ska kunna användas att sitta eller ligga på.

Vart är vi på väg - det heter skulpturerna som Annika Oskarsson och Thomas Nordström ska skapa i stationsområdet i Roslags-Näsby. Konstverket tillverkas av kraftiga stålrör och kvällstid kommer ögat vara belyst med LED-ljus. Se även bilden högst upp på sidan.

Lux Animae - ljusets ande på latin av Susanne Rönnertz. Konstverket kommer att synas med varierande ljus och är inspirerad av fotosyntesen.

Bakgrund

1885 drogs Roslagsbanan ut till Täby och därmed startade utvecklingen av Roslags-Näsby som fort blev en viktig knutpunkt. Villor byggdes i takt med att familjer sökte sig från innerstadens trångboddhet. En lanthandel och utbyggd järnvägsstation lade grunden för det kommuncentrum som senare växte fram. På 50-talet byggdes den äldre delen av Täby kommunalhus som kommer stå kvar och ge stadsdelen historia och karaktär – dock med nytt användningsområde. 2017 flyttar den kommunala verksamheten till Täby centrum.

2010 arrangerade kommunen en arkitekttävling för att få förslag på hur en ny hållbar, attraktiv och levande stadsdel kunde utvecklas i Roslags-Näsby. White Arkitekter vann med bidraget "West Side Story" som låg till grund för samrådsförslaget som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2013.

Kommunen har genomfört två markanvisningstävlingar för området och
totalt kommer 19 exploatörer att sätta sin prägel på Roslags Näsby.

Pressbilder

Pressbilder för Roslags-Näsby. Information om upphovsman behöver anges och finns i filnamnet.

Visa pressbilder

Projekt inom Roslags-Näsby