Detaljplanens syfte och innehåll

Området kommer att innehålla bostäder i form av flerbostadshus och några radhus, plats för verksamheter i bottenvåningarna på flerbostadshusen, ett litet torg samt en förskola. Framkomligheten för gående och cyklister kommer att förbättras med nya gång- och cykelbanor i anslutning till området.

Tidplan och genomförande

Utbyggnaden av området sker i etapper och pågår under flera år.

Första etappen av byggandet av bostäder har startat och första inflyttningen beräknas till slutet av 2023. Utbyggnad av de kommunala anläggningarna, trottoarer, torg med mera utförs under 2024–2025. Förskolan ska preliminärt vara klar under år 2025. Hela området beräknas vara helt utbyggt under år 2029.

Handlingar, kallelser och protokoll från Täbys nämnder