Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen för Strömmingen 1-7 m.fl. syftar till att möjliggöra för fler bostäder, en förskola, förbättrade trafiklösningar för trafikanter, ett torg och affärer i bottenvåningen av bostadshusen. Detaljplanen omfattar även parkmark för allmänt ändamål och ett trafikområde för järnvägsändamål.

I området planeras det för cirka 300-400 bostäder i form av flerbostadshus och stadsradhus. Detaljplanen ska ligga till grunden för en trygg och attraktiv stadsdel i ett mycket gott kollektivtrafikläge. I arbetet med detaljplanen har utredningar tagits fram, bland annat om trafik, risk, buller och dagvatten. Utredningar finns publicerade längre ner på sidan under dokument och länkar.

Planprocessen

Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheterna Strömmingen 1-7 m.fl. i Ella gård. Förslaget till detaljplan har varit utställt för granskning mellan den 23 maj och den 13 juni 2019. Täby kommun har yttrat sig över skriftliga synpunkter inkomna under granskningstiden i utlåtandet upprättat den 23 oktober 2019 (övriga skrivelser finns redovisade i samrådsredogörelsen upprättad den 3 maj 2019). Stadsbyggnadsnämnden har den 19 november 2019 godkänt detaljplanen och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige antog detaljplanen vid sammanträde den 16 december 2019.

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Handlingar, kallelser och protokoll från Täbys nämnder

Tidplan

Start-PM 2018-03-20
Samråd 15 oktober-9 november 2018
Granskning 23 maj-13 juni 2019
Antagande Godkänd av stadsbyggnadsnämnden 19 november 2019, kommunfullmäktige antog detaljplanen 16 december 2019.
Laga kraft 2020-09-17