Detaljplanens syfte och innehåll

Området kommer att innehålla bostäder i form av flerbostadshus och några radhus, plats för verksamheter i bottenvåningarna på flerbostadshusen, ett litet torg samt en förskola. Framkomligheten för gående och cyklister kommer att förbättras med nya gång- och cykelbanor i anslutning till området.

Tidplan och genomförande

Utbyggnaden av området kommer att ske i etapper och pågå under flera år. Byggstart av första etappen för bostäder kommer att ske under andra halvåret 2021 och en första inflyttning beräknas ske under år 2023. Utbyggnad av de kommunala anläggningarna, trottoarer, torg mm, beräknas ske under åren 2024- 2025. Förskolan beräknas vara klar under år 2024. Hela området beräknas vara helt utbyggt senast under år 2026.

Handlingar, kallelser och protokoll från Täbys nämnder