Detaljplanens syfte och innehåll

Området kommer att innehålla bostäder i form av flerbostadshus och några radhus, plats för verksamheter i bottenvåningarna på flerbostadshusen, ett litet torg samt en förskola. Framkomligheten för gående kommer att förbättras med nya gånglbanor i anslutning till området.

Utbyggnad vid kvarteret Strömmingen

Många har redan flyttat in i de nybyggda bostadshusen vid kvarteret Strömmingen. För att underlätta för dem att ta sig till och från sina bostäder samt öka trivseln i området ska flera arbeten göras.

Vad ska göras?

  • Vi ska anlägga en gångbana med längsgående parkeringar.
  • Vi ska bygga ett nytt övergångsställe och en ny busshållplats norrut på Stockholmsvägen.
  • Vi ska plantera växtbäddar, träd och buskar.
  • Vi ska installera ny belysning.

Begränsad framkomlighet

Arbetena innebär att ett körfält stängs av och fordonstrafiken regleras med trafiksignaler. Hastigheten är som tidigare 30 km/h förbi arbetsområdet.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte alls.

Tidplan

Arbetena görs i etapper. Första etappen ska vara klar i november 2024. Andra etappen görs mars–november 2025.

Kartbild över området Strömmingen.