Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen för Strömmingen 1-7 m.fl. syftar till att möjliggöra för fler bostäder, en förskola, förbättrade trafiklösningar för trafikanter, ett torg och affärer i bottenvåningen av bostadshusen. Detaljplanen omfattar även parkmark för allmänt ändamål och ett trafikområde för järnvägsändamål.

I området planeras det för cirka 300-400 bostäder i form av flerbostadshus och stadsradhus. Detaljplanen ska ligga till grunden för en trygg och attraktiv stadsdel i ett mycket gott kollektivtrafikläge. I arbetet med detaljplanen har utredningar tagits fram, bland annat om trafik, risk, buller och dagvatten. Utredningar finns publicerade längre ner på sidan under dokument och länkar.

Planprocessen

Samrådet pågick mellan den 15 oktober och 9 november 2018. Mellan den 23 maj och 13 juni pågick granskning. Under granskningen fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan.

Inkomna skriftliga synpunkter kommer sammanställas i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska innehålla kommunens förslag med anledning av synpunkterna. När kommunen sammanställt granskningsutlåtandet ska det eller ett meddelande om var det finns tillgängligt sändas till alla som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om det är oklart vilka som fått sina synpunkter tillgodosedda kan kommunen välja att skicka utlåtandet eller ett meddelande om var det finns till samtliga som lämnat synpunkter.

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Tidplan

Start-PM 2018-03-20
Samråd 15 oktober-9 november 2018
Granskning 23 maj-13 juni 2019
Antagande Kommunfullmäktige 4:e kvartalet 2019
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas