Vad händer nu?

Plansamråd pågick mellan 15 oktober och 9 november. Under samrådet fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan. Inkomna synpunkter kommer sammanställas i en samrådsredogörelse.

I samrådsredogörelsen bemöter kommunen de kommentarer som kommit in och gör ett ställningstaganden till synpunkterna. Samrådsredogörelsen publiceras när planförslaget med eventuella bearbetningar utifrån information och synpunkter som framkommit under samråd blir tillgängligt för granskning. Det innebär att det kommer finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget en gång till. Granskningsperioden är planerad till 2:a kvartalet 2019.

 

Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen för Strömmingen 1-7 m.fl. syftar till att möjliggöra för fler bostäder, förbättrade trafiklösningar för trafikanter, ett torg och affärer i bottenvåningen av bostadshusen. Detaljplanen omfattar även naturmark för allmänt ändamål och ett trafikområde för järnvägsändamål.

I området planeras det för cirka 350-420 bostäder varav hälften beräknas bli hyresrätter och hälften bostadsrätter. Detaljplanen ska ligga till grunden för en trygg och attraktiv stadsdel i ett mycket gott kollektivtrafikläge. I arbetet med detaljplanen har utredningar tagits fram, bland annat om trafik, buller och dagvatten. Utredningar finns publicerade längre ner på sidan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter 2 jan 2015).

Arbetet inleddes under det första kvartalet 2018. Samrådet för Strömmingen 1-7 m.fl. pågick mellan den 15 oktober och 9 november 2018. Efter samrådet kommer kommunen arbeta vidare med förslaget och presentera det en ytterligare gång under granskning. Framtagande av kompletterande och nya utredningar tar längre tid än tidigare beräknat. Det innebär att ett uppdaterat förslag kommer presenteras under det andra kvartalet 2019.

Under granskningen finns ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan.

Tidplan

Start-PM 2018-03-20
Samråd 15 oktober-9 november 2018
Granskning 2:a kvartalet 2019
Antagande KF 4:e kvartalet 2019
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas