Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att pröva användning för ny småskalig bostadsbebyggelse i 1-3 våningar inom planområdet. Projektet ska studera hur tillkommande bebyggelse ska placeras och utformas med hänsyn till befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse på den aktuella platsen behöver utformas så att den kan bli ett positivt tillskott till den befintliga miljön.

I projektet behöver kommunen utreda om behovet av förskoleplatser och verksamheter delvis kan lösas inom området.

Området är i kommunens översiktsplan utpekad som ett område för i huvudsakligen arbetsplatser.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocess

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

 

Tidplan

För närvarande finns ingen tidplan fastställd.