Inom området finns idag kontor, småindustri och verksamheter i form av bland annat båtuppställning och restaurang. Området prövas nu för möjligheten att uppföra bostäder, förskola och kommersiella verksamheter. I gällande översiktsplan 2010-2030 är området utpekat som huvudsakligen arbetsplatser.

Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen kommer pröva möjligheten att planlägga området för bostäder, förskola och kommersiella verksamheter i en kvalitativ stadsmiljö som skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av Täby. Ett tillskott av nya bostäder innebär att fler människor rör sig till och från kvarteret och därmed ökar tryggheten i området.

En viktig förutsättning för detaljplanearbetet är att bevara den äldre byggnaden som har sitt ursprung från F2-eran och den stora ek som finns på fastigheten Fenan 1.

En trafikutredning med simuleringarna av prognosår 2040 har tagits fram inför planarbetet och omfattar trafikplats Hägernäs med två cirkulationsplatser samt de på- och avfartsramper som ansluter till E18. Utredningen studerar påföljd av eventuellt tillkommande bebyggelse i södra Hägernäs och slutsatsen är att det inte observerats eller uppmätts någon köuppbyggnad ut till E18.

Planarbetet har inletts med en strukturstudie för projektområdet som ska behandla frågor av övergripande karaktär och ge vägledning för kvarterens, stråkens och platsernas placering och utformning. Strukturstudien kommer bland annat utreda gång- och cykelkopplingar till Hägernäs spårstation och Arninges resecentrum.

En tidig invånardialog har genomförts efter kartläggningen av viktiga planeringsförutsättningar och framtagande av underlag som bland annat innehåller en antikvarisk utredning och en naturvärdesinventering.

Planprocessen

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna Start-PM för Fenan 1 och Flygkompassen 1 m.fl. den 14 maj 2019 §97. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ramavtal mellan Täby kommun och fastighetsägarna den 7 oktober 2019 §96.

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Tidig dialog 

Den 10 september 2020 hölls två dialogtillfällen. Syftet med dialogen var att få ta del av lokal kunskap och fånga hur man upplever stadsdelen och närområdet. Totalt deltog 54 personer på gåturerna.

Tidplan

Start-PM 2019-05-14
Samråd kvartal 2 2022
Granskning kvartal 4 2022
Antagande kvartal 2 2023
Laga kraft Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas.