Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en stadsmässig utveckling av ett verksamhetsområde i norra Hägernäs strand. I planförslaget möjliggörs nya bostäder i flerbostadshus, en förskola, lokaler för centrumändamål. Sjöflygsvägen breddas för att rymma en gång- och cykelbana. Del av parkområdet i planområdets nordöstra del planläggs som parkmark för att bekräfta befintlig användning.

En äldre byggnad inom planområdet, som tidigare fungerat som tygförråd för den militära verksamheten, bevaras och förses med varsamhets- och skyddsbestämmelser då den har ett stort kulturhistoriskt värde. Även en större ek intill den äldre byggnaden bevaras och skyddas i planförslaget.

Planen syftar även till att styra utformningen av bebyggelsen och den offentliga miljön till en levande stadsmiljö med hög arkitektonisk nivå. Särskild tonvikt läggs på hur bebyggelsens fronter och Sjöflygvägens gaturum uppfattas av förbipasserande.

Detaljplanen syftar även till att inom planområdet säkerställa goda vistelse- och boendemiljöer och att hantera frågor kopplade till miljö, risk, buller, skydd av naturvärden samt dagvatten och skyfall.

Planförslaget överensstämmer med Täby kommuns översiktsplan ”Täby 2050 – Staden på landet”, där planområdet är utpekat som utvecklingsområde för bebyggelse och anläggningar med markanvändningen stadsbebyggelse, främst bostäder.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 20 september 2022 § 89. Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden och på kommunens webbsida.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande.

Tidplan

Start-PM 2019-05-14
Samråd 2022-09-30 - 2022-10-27
Granskning kvartal 4 2023
Antagande kvartal 4 2025
Laga kraft Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas.