Detaljplanens syfte och innehåll

Ny detaljplan syftar till att möjliggöra del av kommunens fastighet Rönninge 3:5 för nya arbetsplatser. Det är Täbyföretaget Inrego som expanderar och kommer att flytta sin verksamhet till den nya fastigheten. I planarbetet ingår också att utreda ny placering för de parkeringsplatser och den gång- och cykelväg samt att utreda mötet med Skavlötens naturreservat. Marken är planlagd för natur och järnvägsändamål. Befintligt järnvägsreservat är inte längre aktuellt och marken intill Flirs fastighet har bedömts lämplig för utveckling av nya verksamheter.

I kommunens översiktsplan är marken beskriven som större park- och naturområde. I granskningsversionen av ny översiktsplan beskrivs istället marken som utveckling av bebyggelse och anläggningar i form av verksamhetsområden, företags- och industriområden.

Planprocess

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Start-PM för uppdraget godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 8 juni  2021.

Tidplan

Planuppdrag 2021-06-08
Samråd  Kvartal 2 2022
Granskning Kvartal 4 2022
Antagande Kvartal 2 2023
Laga kraft Cirka fyra veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas