Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny industri- och kontorsfastighet söder om Antennvägen i Arninge. Planen syftar också till att möjliggöra en ny lokalisering för befintlig gång- och cykelväg samt förbättra entré- och parkeringssituationen till Rönninge by-Skavlötens naturreservat. Ny bebyggelse ska utformas och placeras så att påverkan på naturreservatet minimeras. Ny industri- och kontorsfastighet föreslås bildas genom avstyckning från kommunens större fastighet Rönninge 3:5. Ett markanvisningsavtal mellan Täby kommun och Vinorr AB innebär att kommunen direktanvisar marken till företaget för att möjliggöra utveckling av Inregos verksamhet inom kommunen.

Verksamheten med arbetsplatser bedöms bidra med fler målpunkter längs Antennvägen och trafiken till och från platsen bedöms öka. Lokalisering av verksamheten bedöms lämplig intill befintlig verksamhet på fastigheten Ritbordet 1. Ambitionen är att dessa verksamheter kan dra nytta av lokaliseringen intill varandra och tillsammans bidra med kunskapsintensiv verksamhet, innovation och utveckling.

I kommunens översiktsplan, Översiktsplan Täby 2050 – Staden på landet, pekas planområdet ut för utveckling av bebyggelse och anläggningar i form av verksamhetsområden, företags- och industriområden. Planförslaget är i linje med Täby kommuns översiktsplan och kommunens ambition att verka aktivt för att utveckla företagandet i kommunen och underlätta för etablering av fler arbetsplatser. Då genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan kommer en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL (2010:900) att genomföras. En miljökonsekvensbeskrivning hör till detaljplanen som bedrivs med utökat förfarande.

Planprocess

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 23 augusti 2022. Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 27 september 2022 till Täby kommun. Lämna dina synpunkter via formuläret nedan, till sbn@taby.se eller posta till:

Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden
183 80 Täby

Ange Dnr SBN 2020/396–20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag 2021-06-08
Samråd  2022-09-05 - 2022-09-27
Granskning Kvartal 4 2022
Antagande Kvartal 2 2023
Laga kraft Cirka fyra veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas