Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny industri- och kontorsfastighet söder om Antennvägen i Arninge. Planen syftar också till att möjliggöra en ny lokalisering för befintlig gång- och cykelväg samt förbättra entré- och parkeringssituationen till Rönninge by-Skavlötens naturreservat. Ny bebyggelse ska utformas och placeras så att påverkan på naturreservatet minimeras. Ny industri- och kontorsfastighet föreslås bildas genom avstyckning från kommunens större fastighet Rönninge 3:5. Ett markanvisningsavtal mellan Täby kommun och Vinorr AB innebär att kommunen direktanvisar marken till företaget för att möjliggöra utveckling av Inregos verksamhet inom kommunen. Detaljplanen bedrivs med utökat förfarande.

Verksamheten med arbetsplatser bedöms bidra med fler målpunkter längs Antennvägen och trafiken till och från platsen bedöms öka. Lokalisering av verksamheten bedöms lämplig intill befintlig verksamhet på fastigheten Ritbordet 1. Ambitionen är att dessa verksamheter kan dra nytta av lokaliseringen intill varandra och tillsammans bidra med kunskapsintensiv verksamhet, innovation och utveckling.

I kommunens översiktsplan, Översiktsplan Täby 2050 – Staden på landet, pekas planområdet ut för utveckling av bebyggelse och anläggningar i form av verksamhetsområden, företags- och industriområden. Planförslaget är i linje med Täby kommuns översiktsplan och kommunens ambition att verka aktivt för att utveckla företagandet i kommunen och underlätta för etablering av fler arbetsplatser. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. De negativa effekterna kan hanteras och minimeras genom anpassningar av planförslaget.

Planprocess

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Start-PM för uppdraget godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 8 juni  2021.

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 23 augusti 2022.

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden 20 april 2023.

Tidplan

 

Planuppdrag 2021-06-08
Samråd  2022-09-05 - 2022-09-27
Granskning 2023-05-03 - 2023-06-21
Antagande Kvartal 2 2024
Laga kraft Cirka fyra veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas