Förslag till utveckling och upprustning

Biblioteksgången är en centralt belägen gågata och del i ett längre stråk för gående och cyklister som omgärdas av välbevarad och tidstypisk 60-talsarkitektur. Biblioteksgången ägs av flera fastighetsägare och förvaltas av kommunen. En upprustning av Biblioteksgången planerades att starta nästa år, men har blivit framskjutet till 2025 på grund av den rådande ekonomiska situationen.

Täby kommun har initierat ett projekt som syftar till att tillsammans med fastighetsägarna utveckla Biblioteksgången till ett attraktivt stråk som erbjuder Täbyborna ett högt service- och rekreationsvärde.

Färdigställda arbeten

Med start i december 2019 gjordes åtgärder för att stärka tryggheten utmed Biblioteksgången. Belysningen har förstärkts på några platser och befintliga belysningsstolpar har skyddats mot påkörning. Trafikskyltningen har förtydligats och bommar har placerats ut för att minska fordonstrafiken på den södra delen av Biblioteksgången. Nya träd har planterat i urnor och fler parksoffor och sittbänkar finns utmed stråket. 

Konstutlysning för Biblioteksgången

Täby kommun har satsat på konstnärlig gestaltning längs med gångstråket. 
Konstnär Veronika Brovall fick i uppdrag att gestalta sitt skissförslag ”Online Armour” som senare ska placeras utanför Täby kulturhus på Biblioteksgången. Konstverket står i entrén till huvudbiblioteket tills upprustningen av Biblioteksgången är genomförd.

Online Armour – ett populärkulturellt konstverk

Konstverket består av en skulptur i brons och rostfritt stål. Formen rör sig mellan figuration och abstraktion med symboler som hantlar, svärd, bokstäver, avtryck av bark och tungor. Skulpturen liknar en rustning som du kan ställa dig i. Veronika Brovall har velat göra något som inbjuder till interaktivitet men också förundrar och utmanar formmässigt då ingen använder skulpturen. Situationen när man ställer sig i skulpturen är tänkt att trigga människors vilja att lägga upp bilder på sociala medier.

Genom en blandning av olika populärkulturella och historiska referenser öppnar konstverket upp för en mångfald av associationer kopplat till språk, identitet, kropp och samhälle.

En av inspirationerna till skulpturen har varit platsens relation till ord/ biblioteket: Idén om att vi genom att läsa skaffar oss erfarenheter utanför vår egen verklighet. I skrivandet kan vi expandera oss själva, bli någon annan, visa oss på ett nytt sätt.

Veronica Brovalls skulptur fångar den mångfald av aktiviteter och verksamheter som Täby kulturhus rymmer.

Tidplan

Tidplanen för upprustningen av Biblioteksgången har justerats och preliminär byggstart för projektet är 2025.

  • Arbetet med att sammanställa inkomna kommentarer och synpunkter skedde under 2014–2015.
  • Förslaget bearbetades och kostnadsbedömdes 2017–2019.
  • 2019–2020 gjorde tillfälliga åtgärder för att stärka tryggheten och tillgängligheten. 
  • Förslaget projekterades till systemhandlingsnivån och prissattes under 2022.
  • Ytterligare åtgärder för att stärka tryggheten och tillgängligheten under 2023.
  • Uppehåll 2024.
  • Detaljprojektering och preliminär byggstart 2025.
  • Preliminärt färdigställande 2026–2027.

Dokument