Förslag till utveckling och upprustning

Biblioteksgången är en centralt belägen gågata och del i ett längre stråk för gående och cyklister som omgärdas av välbevarad och tidstypisk 60-talsarkitektur. Biblioteksgången ägs av flera fastighetsägare och förvaltas av kommunen. En upprustning av Biblioteksgången planeras att starta år 2023.

Täby kommun har initierat ett projekt som syftar till att tillsammans med fastighetsägarna utveckla Biblioteksgången till ett attraktivt stråk som erbjuder Täbyborna högt service- och rekreationsvärde.

Under våren 2016 tog sex konsultföretag fram var sitt gestaltningsförslag för gatumiljön. Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB fick högst sammanlagd poäng och erbjöds att vidareutveckla sitt förslag till hur Biblioteksgången ska se ut.

Arbeten 2019-2020

Med start i december 2019 utförs förbättringsåtgärder för att stärka tryggheten utmed Biblioteksgången. Det är provisoriska åtgärder som genomförs i väntan på kommande ombyggnad. Belysningen kommer att förstärkas på några platser och befintliga belysningsstolpar skyddas mot påkörning. Trafikskyltningen förtydligas och bommar kommer att placeras ut för att minska fordonstrafiken på den södra delen av Biblioteksgången. Det blir nya träd i urnor, fler parksoffor och sittbänkar utmed stråket. Arbetena beräknas pågå till slutet av februari 2020.

Konstutlysning för Biblioteksgången

Täby kommun har tidigare bjudit in yrkesverksamma konstnärer till att anmäla intresse för tre konstuppdrag för Biblioteksgången. Under våren 2019 har fem konstnärer valts ut för att ta fram förslag till de tre konstverken.

Tidplan

 Tidplanen för upprustningen av Biblioteksgången har justerats och preliminär byggstart för projektet är 2023.

  • Arbetet med att sammanställa inkomna kommentarer och synpunkter har skett under 2014-2015
  • Förslaget har bearbetats och kostnadsbedömts 2017-2019
  • Tillfälliga åtgärder för att stärkt trygghet och tillgänglighet 2019-2020
  • Förslaget projekteras och upphandlas under 2022
  • Preliminär byggstart 2023
  • Preliminärt färdigställande 2024-2025

Dokument