Förslag till utveckling och upprustning

Biblioteksgången är en centralt belägen gågata och del i ett längre stråk för gående och cyklister som omgärdas av välbevarad och tidstypisk 60-talsarkitektur. Biblioteksgången ägs av flera fastighetsägare och förvaltas av kommunen. En upprustning av Biblioteksgången planeras att starta år 2023.

Täby kommun har initierat ett projekt som syftar till att tillsammans med fastighetsägarna utveckla Biblioteksgången till ett attraktivt stråk som erbjuder Täbyborna ett högt service- och rekreationsvärde.

Under våren 2016 tog sex konsultföretag fram var sitt gestaltningsförslag för gatumiljön. Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB fick högst sammanlagd poäng och erbjöds att vidareutveckla sitt förslag till hur Biblioteksgången ska se ut.

Arbeten 2019–2020

Med start i december 2019 utfördes förbättringsåtgärder för att stärka tryggheten utmed Biblioteksgången. Åtgärderna var provisoriska som genomfördes i väntan på kommande ombyggnad. Belysningen förstärktes på några platser och befintliga belysningsstolpar skyddades mot påkörning. Trafikskyltningen förtydligades och bommar placerades ut för att minska fordonstrafiken på den södra delen av Biblioteksgången. Nya träd planterades i urnor och fler parksoffor och sittbänkar placerades utmed stråket. 

Konstutlysning för Biblioteksgången

Täby kommun har i samband med den kommande renoveringen av Biblioteksgången satsat på konstnärlig gestaltning längs med gångstråket. 
Konstnär Veronika Brovall fick i uppdrag att gestalta sitt skissförslag ”Online Armour” för placering utanför Täby kulturhus på Biblioteksgången. Konstverket kommer tillfälligt att stå inne i entrén till huvudbiblioteket, i väntan på den avsedda placeringen, till renoveringen av Biblioteksgången är färdig.

Online Armour – ett populärkulturellt konstverk

Konstverket består av en skulptur i brons och rostfritt stål. Formen rör sig mellan figuration och abstraktion med symboler som hantlar, svärd, bokstäver, avtryck av bark och tungor. Skulpturen liknar en rustning som du kan ställa dig i. Veronika Brovall har velat göra något som inbjuder till interaktivitet men också förundrar och utmanar formmässigt då ingen använder skulpturen. Situationen när man ställer sig i skulpturen är tänkt att trigga människors vilja att lägga upp bilder på sociala medier.

Genom en blandning av olika populärkulturella och historiska referenser öppnar konstverket upp för en mångfald av associationer kopplat till språk, identitet, kropp och samhälle.

En av inspirationerna till skulpturen har varit platsens relation till ord/ biblioteket: Idén om att vi genom att läsa skaffar oss erfarenheter utanför vår egen verklighet. I skrivandet kan vi expandera oss själva, bli någon annan, visa oss på ett nytt sätt.

Veronica Brovalls skulptur fångar den mångfald av aktiviteter och verksamheter som Täby kulturhus rymmer.

Tidplan

Tidplanen för upprustningen av Biblioteksgången har justerats och preliminär byggstart för projektet är 2023.

  • Arbetet med att sammanställa inkomna kommentarer och synpunkter skedde under 2014–2015.
  • Förslaget bearbetades och kostnadsbedömdes 2017–2019.
  • 2019–2020 gjordea tillfälliga åtgärder för att stärka tryggheten och tillgängligheten. 
  • Förslaget projekteras och upphandlas under 2022.
  • Preliminär byggstart 2023.
  • Preliminärt färdigställande 2024–2025.

Dokument