Detaljplanens syfte och innehåll

Planområdet ligger i Centralparkens södra del, längs med Roslagsbanans linje 29 mot Näsbypark, och omfattar tre kommunala fastigheter. Inom planområdet finns Näsbylunden och Slottets förskola samt konstgräsplanen Kryssarvallen.

Detaljplanen ska möjliggöra för en ny förskolebyggnad för cirka 140 barn. Utöver förskoleverksamheten kommer konstgräsplanen att bekräftas i plan som idrottsplats och uppförandet av avbytarbås, förråd och ett mindre omklädningsrum kommer möjliggöras för att komplettera fotbollsplanen.

Markanvändningen anpassas därför till vad som finns inom planområdet idag och det blir mer en platseffektiv planering och chans till utveckling.

Kommunens översiktsplan som togs fram 2009 har benämnt marken som parkmark. På grund av att området benämns som parkmark avviker detaljplanen från översiktsplanen. Därför tas den här detaljplanen fram med utökat förfarande. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd om detaljplanen genomfördes mellan 1–22 februari 2021. Inkomna synpunkter under samrådstiden redovisas i samrådsredogörelsen.

Planprocess

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

 --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 22 mars 2022. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Tidplan

Samråd

2021-02-01–2021-02-22

Granskning 31 mars–28 april 2022
Antagande Kvartal 4 2022
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om
antagandebeslut ej överklagas