Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att säkerställa långsiktig kapacitet av förskoleplatser i Näsbypark samt säkerställa Kryssarvallen, med tillhörande utrymme för omklädningsrum, för idrottsändamål. Detaljplanen ska möjliggöra en ny förskolebyggnad med kapacitet för ca 120 barn, den nya byggnaden ska ersätta de förskolebyggnader som finns inom området idag. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. I översiktsplanen anges planområdet till bostäder och park- och naturområde.

Planprocess

Planen upprättas med utökat förfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Tidplan

Samråd Kvartal 1 2021
Granskning kvartal 3 2021
Antagande kvartal 1 2022
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om
antagandebeslut ej överklagas