Detaljplanens syfte och innehåll

Planområdet ligger i Centralparkens södra del, längs med Roslagsbanans linje 29 mot Näsbypark, och omfattar tre kommunala fastigheter. Inom planområdet finns Näsbylundens och Slottets förskola samt konstgräsplanen Kryssarvallen.

Detaljplanen ska möjliggöra för en ny förskolebyggnad för cirka 140 barn. Utöver förskoleverksamheten kommer konstgräsplanen att bekräftas i plan som idrottsplats och uppförandet av avbytarbås, förråd och ett mindre omklädningsrum kommer möjliggöras för att komplettera fotbollsplanen.

Markanvändningen anpassas därför till vad som finns inom planområdet idag och det blir mer en platseffektiv planering och chans till utveckling.

Planprocess

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

 --------------------------------------------------------------------------------------

I samband med planstart bedömdes detaljplaneförslaget inte följa den då gällande översiktsplanen Det nya Täby 2010-2030. Detaljplanen har därför tagits fram med utökat planförfarande. Efter granskning har en ny översiktsplan, Täby 2050 – Staden på landet, antagits och fått laga kraft. Planförslaget följer den nya översiktsplanen.

Samråd om detaljplanen genomfördes mellan 1–22 februari 2021. Inkomna synpunkter under samrådstiden redovisas i samrådsredogörelsen som bilades granskningsförslaget

Granskning av detaljplanen genomfördes 31 mars–28 april 2022. Inkomna synpunkter under granskningstiden redovisas i granskningsutlåtandet som bilades antagandehandlingen.

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2023, § 10, att anta detaljplanen. Beslutet överklagades till mark och miljödomstolen som avslog överklagandena för detaljplanen. Domstolens beslut överklagades till mark och miljööverdomstolen som den 9 februari 2024 nekade till prövningsrätt och detaljplanen fick där med laga kraft.

Markanvisningstävling

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2023, § 12, att godkänna underlag till markanvisningstävling för försäljning av marken för den planerade förskolan.

Kommunen beslutade den 15 juni 2023 att avbryta markanvisningstävlingen utan att utse någon vinnare. Kommunen fortsätter arbetet och återkommer med mer information. 

Tidplan

Samråd 1 februari-22 februari 2021
Granskning 31 mars–28 april 2022
Antagande Kommunfullmäktige antog handlingarna den 6 februari 2023
Laga kraft Detaljplanen fick laga kraft den 9 februari 2024