Detaljplanens syfte och innehåll

Planområdet är lokaliserat i Centralparkens södra del, längs med Roslagsbanans linje 29 mot Näsbypark och omfattar tre kommunala fastigheter. Inom planområdet finns Näsbylunden- och Slottets förskola samt konstgräsplanen, Kryssarvallen.

Detaljplanen ska möjliggöra för en ny förskolebyggnad med en kapacitet för cirka 140 barn. Utöver förskoleverksamheten kommer konstgräsplanen, Kryssarvallen, att bekräftas i plan som idrottsplats och uppförandet av avbytarbås, förråd och ett mindre omklädningsrum kommer möjliggöras för att komplettera fotbollsplanen.

Markanvändningen anpassas därav till vad som förekommer inom planområdet idag och det blir mer platseffektiv planering och chans till utveckling.

Kommunens översiktsplan som togs fram 2009 har benämnt marken som parkmark. På grund av att området benämns som parkmark avviker detaljplanen från översiktsplanen. Därför tas den här detaljplanen fram med utökat förfarande. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

 

Planprocess

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

 --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för samråd i stadsbyggnadsnämnden den 19 januari 2021. Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Tidplan

Samråd

2021-02-01-2021-02-22

Granskning Kvartal 2 2022
Antagande Kvartal 4 2022
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om
antagandebeslut ej överklagas