Detaljplanens syfte och innehåll

Planområdet ligger i Centralparkens södra del, längs med Roslagsbanans linje 29 mot Näsbypark, och omfattar tre kommunala fastigheter. Inom planområdet finns Näsbylunden och Slottets förskola samt konstgräsplanen Kryssarvallen.

Detaljplanen ska möjliggöra för en ny förskolebyggnad för cirka 140 barn. Utöver förskoleverksamheten kommer konstgräsplanen att bekräftas i plan som idrottsplats och uppförandet av avbytarbås, förråd och ett mindre omklädningsrum kommer möjliggöras för att komplettera fotbollsplanen.

Markanvändningen anpassas därför till vad som finns inom planområdet idag och det blir mer en platseffektiv planering och chans till utveckling.

I samband med planstart bedömdes detaljplaneförslaget inte följa den då gällande översiktsplanen Det nya Täby 2010-2030. Detaljplanen har därför tagits fram med utökat planförfarande. Efter granskning har en ny översiktsplan, Täby 2050 – Staden på landet, antagits och fått laga kraft. Planförslaget följer nya översiktsplanen.

Samråd om detaljplanen genomfördes mellan 1–22 februari 2021. Inkomna synpunkter under samrådstiden redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget var föremål för granskning under perioden 31 mars till 28 april 2022. Totalt inkom 13 yttranden under granskningstiden.

Planprocess

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

 --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 22 mars 2022. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Tidplan

Samråd 1 februari-22 februari 2021
Granskning 31 mars–28 april 2022
Antagande Kvartal 1 2023
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om
antagandebeslut ej överklagas