Bostäder och verksamheter

 

Detaljplanen bedöms kunna innehålla cirka 640 bostäder och cirka 24 000 kvm verksamhetslokaler. Kvarteren inom planområdet karaktäriseras av en hög grad av variation, både till form och innehåll, och bildar en stadsfront till Täby park.

Detaljplanens syfte och innehåll

Aktuellt planområde ligger inom Täby park. 

Syftet med planen är att möjliggöra stadskvarter med en blandning av bostäder, hotell, verksamheter och handel. Föreslagen bebyggelse kommer att utgöra del av Täby parks stadsfront ut mot de storskaliga vägmiljöerna och mot angränsande stadsdelar, varför inverkan på stadsbilden blir en viktig aspekt i detaljplanearbetet. Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö beslutade 2015-10-12  att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan. Detta med hänsyn till att den fortsatta planeringen inom Täby park ska fortlöpa vidare.

Den aktuella detaljplanen bedöms kunna innehålla cirka 640 lägenheter i en delvis tät stadsstruktur i en skala på mellan 5–7 våningar i kvarteren och högre hus vid entrén till Täby park, där det föreslås rymma en högdel i fonden av Boulevarden på 22 våningar och ett hus väster om torget som uppgår till 8 våningar. Inom detaljplanen ryms även en lokalyta om cirka 24 000 kvm.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 21 mars 2017. 

Tidplan

Planuppdrag 2015-10-12
Samråd 23 juni–31 augusti 2016
Granskning 24 mars–7 april 2017
Antagande Kommunfullmäktige 18 december 2017
Laga kraft 2018-01-15