Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt äldrecenter inom fastigheten Tornugglan 1. Inom fastigheten finns idag två byggnader som används/har använts som vård- och omsorgsboende. Den äldre av byggnaderna uppfyller inte arbetsmiljökraven och vårdverksamheten i den upphörde därför 2018. Byggnaden kommer att rivas och föreslås ersättas med ett nytt vård- och omsorgsboende där även lokaler för centrumändamål möjliggörs. Den nyare byggnaden inom fastigheten inrymmer Allégårdens vårdboende och kommer att behållas och byggas om. Utöver detta planeras för ytterligare två hus med seniorbostäder samt ett parkeringsgarage.

Del av Herkulesvägen inkluderas i planområdet då gatan saknar stöd i gällande detaljplan. En breddning av gångbanan på vägens västra sida planeras inom ramen för projektet. Breddningen sker in mot Tornugglan 1 och påverkar inte Herkulesvägens gatubredd. Även del av Näsby Allé planläggs som allmän plats (gata) och strax väster om fastigheten Tornugglan 1 planläggs ett mindre område för natur och för tekniska anläggningar för att bekräfta befintlig markanvändning.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen fick laga kraft den 17 september 2021 efter ett avgörande i mark- och miljööverdomstolen.

 

Tidplan

Start PM/Uppdrag

start-PM 2018-12-11 (planbesked 2018-08-27)
Samråd 2020-05-05 – 2020-06-02
Granskning 2021-02-15 - 2021-03-08
Antagande Kommunfullmäktige 2021-06-14
Laga kraft Detaljplanen fick laga kraft den 17 september 2021