Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av Allégårdens vårdboende. En stor del av vårdboendet uppfyller inte rådande arbetsmiljökrav varför denna del av byggnaden avses rivas och ersättas med en ny byggnad. Övriga delar av vårdboendet rustas upp och byggs till.

Gällande detaljplan för fastigheten (D081) är från 1992 och medger vård, - och omsorgsboende och bostäder inom fastigheten. Dock har detaljplanen en begränsning i största bruttoarea vilket innebär att det inte finns något utrymme inom gällande plan att utöka bebyggelsens storlek och därmed utveckla verksamheten.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter januari 2015.

Tidplan

Start PM/Uppdrag start-PM 2018-12-11 (planbesked 2018-08-27)
Samråd kvartal 1 2020
Granskning kvartal 3 2020
Antagande kvartal 2 2021
Laga kraft cirka fyra veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas