Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt äldrecenter inom fastigheten Tornugglan 1. Inom fastigheten finns idag två byggnader som används/har använts som vård- och omsorgsboende. Den äldre av byggnaderna uppfyller inte arbetsmiljökraven och vårdverksamheten i den upphörde därför 2018. Byggnaden kommer att rivas och föreslås ersättas med ett nytt vård- och omsorgsboende där lokaler för centrumändamål möjliggörs i bottenvåningen. Den nyare byggnaden inom fastigheten inrymmer Allégårdens vårdboende och kommer att behållas och byggas om. Utöver detta planeras för ytterligare två hus med trygghets- och seniorbostäder samt ett parkeringsgarage.

Del av Herkulesvägen inkluderas i planområdet då gatan saknar stöd i gällande detaljplan. En breddning av gångbanan på vägens västra sida planeras inom ramen för projektet. Breddningen sker in mot Tornugglan 1 och påverkar inte Herkulesvägens gatubredd. Även del av Näsby Allé planläggs som allmän plats (gata) och strax väster om fastigheten Tornugglan 1 planläggs ett mindre område för natur och för tekniska anläggningar för att bekräfta befintlig markanvändning.

 

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 21 april 2020. Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Digitalt samrådsmöte med politiker och tjänstemän hölls måndag den 11 maj kl 18.00. 

 

Tidplan

Start PM/Uppdrag

start-PM 2018-12-11 (planbesked 2018-08-27)
Samråd 2020-05-05 – 2020-06-02
Granskning kvartal 1 2021
Antagande kvartal 2 2021
Laga kraft cirka fyra veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas