Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt äldrecenter inom fastigheten Tornugglan 1. Inom fastigheten finns idag två byggnader som används/har använts som vård- och omsorgsboende. Den äldre av byggnaderna uppfyller inte arbetsmiljökraven och vårdverksamheten i den upphörde därför 2018. Byggnaden kommer att rivas och föreslås ersättas med ett nytt vård- och omsorgsboende där även lokaler för centrumändamål möjliggörs. Den nyare byggnaden inom fastigheten inrymmer Allégårdens vårdboende och kommer att behållas och byggas om. Utöver detta planeras för ytterligare två hus med seniorbostäder samt ett parkeringsgarage.

Del av Herkulesvägen inkluderas i planområdet då gatan saknar stöd i gällande detaljplan. En breddning av gångbanan på vägens västra sida planeras inom ramen för projektet. Breddningen sker in mot Tornugglan 1 och påverkar inte Herkulesvägens gatubredd. Även del av Näsby Allé planläggs som allmän plats (gata) och strax väster om fastigheten Tornugglan 1 planläggs ett mindre område för natur och för tekniska anläggningar för att bekräfta befintlig markanvändning.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 9 februari 2021. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 8 mars 2021 till Täby kommun. Lämna dina synpunkter via formuläret nedan, till sbn@taby.se eller posta till:

Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden
183 80 Täby

Ange Dnr SBN 2018/561-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Lämna din synpunkt

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med datasskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.

 

 

Tidplan

Start PM/Uppdrag

start-PM 2018-12-11 (planbesked 2018-08-27)
Samråd 2020-05-05 – 2020-06-02
Granskning 2021-02-15 - 2021-03-08
Antagande kvartal 2 2021
Laga kraft cirka fyra veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas