Utbyggnadsprojekt Arninge-Ullna
Namn Steg
Hägerneholm

Hägerneholm blir en ny stadsdel med närhet till vatten och en stor stadspark, Hägerneholmsparken.

Utbyggnad

Mark i Arninge planläggs för nya arbetsplatser

Området prövas för möjligheten att uppföra en ny industri- och kontorsfastighet samt att förbättra entré- och parkeringssituationen till Rönninge by-Skavlötens naturreservat. Planförslaget är i linje med kommunens översiktsplan. Planområdet ligger i Arninge-Ullna, beläget vid Antennvägen.

Antagande

Skjutmåttet 2

Fastigheten är belägen på Mätslingan 2 i Arninge verksamhetsområde. Inom fastigheten finns idag Leos lekland och Stenbolaget. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamheterna att fortsättningsvis bedrivas där.

Samråd

Ullna park

Visionen för Ullna park är att det ska bli ett rekreationsområde för åretrunt-aktiviteter och bostäder.

Start

Ullna Strand

Visionen för Ullna strand är att skapa en tät och levande stadsdel med bostäder av olika typer och storlekar som länkas samman med det befintliga verksamhets- och handelsområdet i Arninge.

Inflyttning

Utbyggnad för handel i Arninge-Ullna

Området ligger intill Arningerondellen och ingår i omvandlingen av Arninge centrum (handelsområdet). Området bebyggs med en livsmedelsaffär och en padelhall samt kompletterande mindre verksamheter.

Utbyggnad

Pågående byggnation

Enskilda fastighetsägare i centrala Arninge centrum anpassar sina lokaler för kommande hyresgäster. I takt med att dessa invigs kommer byggstängsel och bodar att tas bort.

Markarbeten för kommande ICA Maxi påbörjades i september 2022. Den nya butiken förväntas stå klar 2024.

Under 2023 påbörjar kommunen markarbeten för VA-stråk och dagvattendamm i området mellan Arningevägen och Arninge handelsområde.

Strukturplan för Arninge-Ullna

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2024 att godkänna en strukturplan för Arninge-Ullna.

Mer om strukturplanen

En stadsdel med ett rikt friluftsliv och närhet till natur

Utvecklingen inom Arninge-Ullna har pågått ett antal år och två nya bostadsområden har vuxit fram, Ullna strand och Hägerneholm. Täby kommun planerar för ytterligare bostadsutveckling inom Arninge-Ullna, med närhet till fina naturområden, handel och möjlighet till ett rikt friluftsliv. Arninge utgör även ett trafiknav för pendling i hela nordostregionen, sedan Roslagsbanans nya station invigdes 2021. Arninge centrum ska utvecklas med både handel, bostäder och arbetsplatser.

Ullna park planeras för att bli ett rekreationsområde med aktiviteter året runt både i Ullnabacken och i Ullnasjön. Med närheten till den rika naturen i Rönninge by och Skavlöten med golfbanor, vandrings- och ridvägar är Arninge-Ullna ett område man gärna bor och arbetar i.

Skola, förskola och annan kommunal service

Med direkt anslutning till Hägernehomsparken finns Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen.

Skolan är en F-8-skola med plats för 600 elever. Fram till höstterminen 2023 kommer ytterligare årskurser att tillkomma så att skolan blir en F-9-skola. Hägerneholmshallen ligger precis intill och är en fullstor idrottshall med 500 läktarplatser. Hallen är hemmaarena för innebandyklubben Täby FC.

Det finns flera förskolor i området och du kan välja mellan förskolor i kommunal regi eller hos privata utförare. Oavsett vad du väljer är kvaliteten hos förskolor och skolor i Täby mycket hög.

Mitt i Arninge-Ullna ligger Hägerneholmsparken. Det är en av Täbys två stadsparker. Här hittar du inte bara tillgänglighetsanpassade lekplatser utan också utegym, grillplatser, utkiksplatser och stora gräsytor för lek och picknick. Växterna som är planterade i parken är valda för att bidra till biologisk mångfald. Blommorna ska locka till sig humlor, fjärilar och bin som kan hjälpa till med pollineringen.

Kollektivtrafik och trafik

Täby centrum-Arninge är en av åtta regionala stadskärnor i Stockholmsregionen med ett tydligt mål om ökad tillgänglighet. Arninge station har gjort det ännu enklare att resa med kollektivtrafiken i Täby. Stationen inklusive en ny anslutningsväg och omgivande stationsområde öppnades 2021 och är den största knutpunkten för kollektivtrafik i nordostregionen.

Den nya infartsparkeringen som har byggts intill stationen gör att fler kan pendla kollektivt delar av sin resväg. Det kommer att avlasta vägnätet som är hårt belastat under rusningstrafik.

För att förbättra möjligheten att gå och cykla inom Arninge-Ullna har det byggts en gång- och cykelbana längs Måttbandsvägen och Mätslingan. Tillsammans med sedan tidigare utbyggda gång- och cykelbanor har därmed Hägerneholms torg sammankopplats med Arninge station på ett enhetligt sätt.

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Hållbar utveckling i Arninge-Ullna

I Täbys vision är hållbar utveckling centralt. Täby kommun har ett stort ansvar för områden som är avgörande för samhällets hållbarhet såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt.

Genom att arbeta med tydliga hållbarhetsmål, i samverkan med berörda aktörer, säkerställer kommunen en hög kvalitet i stadsmiljön för nuvarande och framtida invånare i Täby. Målet med arbetet är en attraktiv livsmiljö som behåller sitt värde över tid.

Läs det övergripande hållbarhetsprogrammet för hållbar stadsutveckling inom Arninge-Ullna

Hållbart byggande

Arninge-Ullna ger stor valfrihet när det gäller bostäder. Här har varje bostadsområde sin egen karaktär från de prisbelönta radhusen med växthus på taken i Ullna strand till lägenheterna i Hägerneholm som ligger precis vid kanten av Hägerneholmsparken.

Det finns små och stora lägenheter, bostadsrätter, hyresrätter, ägarlägenheter, mindre radhus, stadsradhus och villor att välja mellan och alla har det hållbara byggandet gemensamt. I Täby miljöcertifieras byggnader enligt en certifiering som heter Miljöbyggnad. Det är ett certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis.

Miljöbyggnad är en kvalitetsstämpel som ger hållbara byggnader med bra miljöer att leva och bo i. Hägerneholmsskolan har certifierats för Miljöbyggnad Guld och Hägerneholmshallen för Miljöbyggnad Silver.

Natur, rekreation och friluftsliv

Med naturen runt knuten erbjuder Arninge-Ullna möjligheter till en rik fritid. I Skavlöten vid Rönningesjön finns motionsspår, bad med bryggor och sandstrand, stora gräsytor för bollspel och picknick samt en friluftsgård med servering som drivs av Täby orienteringsklubb. Här finns tillgång till bastu, omklädningsrum och en värmestuga.

En ny infart till Skavlöten invigdes vid årsskiftet 2021/2022. Den nya infarten skapar en mer trafiksäker väg för besökare till området.

Skavlöten är populärt inte bara bland Täbyborna utan hit kommer man även från kringliggande kommuner. Rönninge by, en levande lantbruks- och kulturby, ligger en kort promenad från Skavlöten. Här kan du besöka gården, klappa djuren, fika på cafét eller besöka hembygdsmuseet. I Rönninge by firas ett traditionellt och uppskattat midsommarfirande.

Norr om Arninge-Ullna ligger Ullnasjön. Under 2019 rustade Täby kommun upp den mysiga lilla badplatsen i den södra änden av sjön, som nås från Slalomvägen.

Projekt inom Arninge-Ullna