Namn Steg

Arninge station

Arninge station blir ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm.

Utbyggnad

Hägerneholm

Hägerneholm blir en ny stadsdel med närhet till vatten och en stor stadspark, Hägerneholmsparken.

Utbyggnad

Planläggning för handel i Arninge

Planområdet ligger inom Arninge Centrum utmed Arningevägen. Området omfattas dels av fastigheter med befintliga handelsbyggnader och dels av naturmark. I planprocessen kommer möjligheten att utöka området med mer handel och en ny väg att prövas.

Start

Skola, förskola och idrottshall

Hägerneholmsskolan står klar och invigdes i augusti 2019. I anslutning till skolan finns en fullstor idrottshall med läktare för 500 personer.

Klart och avslutat

Tumstocken 6 och 9, planläggning för handel i Arninge-Ullna

Planområdet ligger inom Arninge och avgränsas av Arningevägen, Kundvägen och Hantverkarvägen. Detaljplanen är en del av utbyggnaden och omvandlingen av Arninge centrum (handelsområdet).

Laga kraft

Ullna park

Visionen för Ullna park är att det ska bli ett rekreationsområde för åretrunt-aktiviteter och bostäder.

Start

Ullna Strand

Visionen för Ullna strand är att skapa en tät och levande stadsdel med bostäder av olika typer och storlekar som länkas samman med det befintliga verksamhets- och handelsområdet i Arninge.

Inflyttning

Ny strukturplan ska tas fram för Arninge-Ullna

Arninge-Ullna ska utvecklas till en levande stadsdel där arbetsplatser, bostäder och handel vävs samman. När de olika stadsdelarna inom Arninge-Ullna utvecklas finns behov av en tydlighet kring den fysiska planeringen av hela stadsdelen. Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2018 därför att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en strukturplan för Arninge-Ullna, som övergripande beskriver kommunens vision och intentioner.

Tidplan för strukturplansarbetet

Start  Augusti, 2018
Framtagning av planhandling  Hösten 2018 – vintern 2020
Dialog Våren 2020
Justeringar efter dialog  Kvartal 3, 2020
Politiskt godkännande  Kvartal 4, 2020

En stadsdel med ett rikt friluftsliv och närhet till natur

Täby kommun planerar för minst 3000 bostäder i Arninge-Ullna med närhet till fina naturområden, handel och möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ett helt nytt resecentrum byggs och blir ett trafiknav för pendling i hela nordostregionen. Arninge handelsområde kommer utvecklas med både handel, bostäder och arbetsplatser.

Ullna park planeras för att bli ett rekreationsområde med aktiviteter året runt både i Ullnabacken och i Ullnasjön. Med närheten till den rika naturen i Rönninge by och Skavlöten med golfbanor, vandrings- och ridvägar är Arninge-Ullna till ett område man gärna bor och arbetar i.

Hållbar utveckling i Arninge-Ullna

I Täbys vision är hållbar utveckling centralt. Täby kommun har ett stort ansvar för områden som är avgörande för samhällets hållbarhet såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt.

Genom att arbeta med tydliga hållbarhetsmål, i samverkan med berörda aktörer, säkerställer kommunen en hög kvalitet i stadsmiljön för nuvarande och framtida invånare i Täby. Målet med arbetet är en attraktiv livsmiljö som behåller sitt värde över tid.

Läs det övergripande hållbarhetsprogrammet för hållbar stadsutveckling inom Arninge-Ullna

Hållbart byggande

Arninge-Ullna ger stor valfrihet när det gäller bostäder. Här har varje bostadsområde sin egen karaktär från de prisbelönta radhusen med växthus på taken i Ullna strand till lägenheterna i Hägerneholm som ligger precis vid kanten av Hägerneholmsparken.

Det finns små och stora lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter, mindre radhus, stadsradhus och villor att välja mellan men alla har det hållbara byggandet gemensamt. I Täby miljöcertifieras byggnader enligt en certifiering som heter Miljöbyggnad. Det är ett certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. 

Miljöbyggnad är en kvalitetsstämpel som ger hållbara byggnader med bra miljöer att leva och bo i. Hägerneholmsskolan kommer att certifieras för Miljöbyggnad guld och Hägerneholmshallen för Miljöbyggnad silver.

Målet är att alla byggnader i Arninge-Ullna ska certifieras med Miljöbyggnad silver som lägst.

Skola, förskola och annan kommunal service

Med direkt anslutning till Hägernehomsparken byggs Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen. Skolan kommer att ha plats för 600 elever från förskoleklass till och med sjätte klass. Hägerneholmshallen blir en fullstor idrottshall med 500 läktarplatser. Täby FC är värdklubb för hallen och Hägerneholmshallen blir deras nya hemmaarena.

Det finns flera förskolor i området och du kan välja mellan förskolor i kommunal regi eller hos privata utförare. Oavsett vad du väljer är kvaliteten hos förskolor och skolor i Täby väldigt hög. Det gör att du kan känna dig trygg med att ditt val är det bästa för er.

Mitt i Arninge-Ullna ligger Hägerneholmsparken. Det är en av Täbys två stadsparker och här hittar du inte bara tillgänglighetsanpassade lekplatser utan också utegym, grillplatser, utkiksplatser och stora gräsytor för lek och picknick. Växterna som är planterade i parken är valda för att bidra till biologisk mångfald. Blommorna ska locka till sig humlor, fjärilar och bin som kan hjälpa till med pollineringen.  

Kollektivtrafik och trafik

Täby centrum-Arninge är en av åtta regionala stadskärnor i Stockholmsregionen med ett tydligt mål om ökad tillgänglighet. Arninge bytespunkt kommer att bli den största knutpunkten för kollektivtrafiken i nordostregionen. Arninge station står klar sedan december 2018 och börjar användas runt år 2021 då även Arninge stationsområde beräknas bli klart. 

Det gör att det kommer att bli ännu lättare att resa med kollektivtrafiken i Täby. Den nya pendlarparkeringen som planeras vid stationen gör att färre behöver ta bilen hela vägen. Det kommer att avlasta vägnätet som är hårt belastat under rusningstrafik.

Natur, rekreation och friluftsliv

Med naturen runt knuten erbjuder Arninge-Ullna möjligheter till en rik fritid. I Skavlöten vid Rönningesjön finns motionsspår, bad med bryggor och sandstrand, stora gräsytor för bollspel och picknick samt en friluftsgård med servering som drivs av Täby orienteringsklubb. Här finns tillgång till bastu, omklädningsrum och en värmestuga.

Skavlöten är populärt inte bara bland Täbyborna utan hit kommer man även från kringliggande kommuner. Rönninge By, en levande lantbruks. och kulturby, ligger en kort promenad från Skavlöten. Här kan du besöka gården, klappa djuren, fika på cafét eller besöka hembygdsmuséet. I Rönninge By firas ett traditionellt och uppskattat midsommarfirande.

Pressbilder

Pressbilder för Arninge-Ullna. Information om upphovsman behöver anges och finns i filnamnet.

Visa pressbilder

Prenumerera på nyhetsbrev

Under året kommer vi starta ett nyhetsbrev om Arninge-Ullna som du kan prenumerera på. Du kan anmäla dig redan nu

Projekt inom Arninge-Ullna