Detaljplanens innehåll

Detaljplanen godkändes i kommunfullmäktige 4 oktober 2021 och fick laga kraft 8 november 2021. Detaljplanen möjliggör byggandet av en ny transformatorstation, vilken är nödvändig för att säkerställa eldistributionen till pågående och planerade stora utbyggnader i Täby så som Täby park och Västra Roslags-Näsby med flera.

Detaljplanen medger byggnader med en höjd om cirka 10 meter. Stor vikt har lagts vid gestaltningen av byggnaderna för att få dem att passa in i omgivande bostadsbebyggelse i ett centralt läge i Täby.

Tidplan - genomförande

Utbyggnaden ska ske i tre etapper för att långsiktigt kunna möta behovet av eldistribution i Täby. Den första etappen påbörjas under 2022 eller 2023 och den andra om 10-30 år. Den tredje etappen byggs om cirka 50 år när de tidigare byggnaderna tjänat ut. Då ersätts de byggnader som har byggts i den första och den andra etappen.