Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ny transformatorstation som är nödvändig för att säkerställa eldistributionen till pågående och planerade stora utbyggnader i Täby, så som Täby park, Västra Roslags-Näsby med flera.

Planområdet ligger vid Viggbyholms trafikplats mellan Flyghamnsvägen och E18.

Utbyggnaden ska ske i tre etapper, den första med start 2021 och den andra om 10-30 år. Den tredje etappen byggs om ca 50 år när de tidigare byggnaderna tjänat ut, då rivs också de tidigare byggnadskropparna.

Byggnaderna medges bli drygt 10 meter höga. Byggnaderna ska få en bearbetad gestaltning i och med att de är större tekniska anläggningar i närhet till befintliga bostäder i ett centralt läge i Täby.

 

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 8 december 2020. 

 

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Start-PM SBN 2018-06-19
Samråd 2020-06-12 – 2020-07-09
Granskning 2020-12-21 - 2021-01-18
Antagande KS 20 september, KF 4 oktober
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas