Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny transformatorstation som bedöms nödvändig för att säkerställa eldistributionen till pågående och planerade utbyggnader i Täby centrum, Täby park och Västra Roslags-Näsby. Den nya transformatorstationen kommer att uppföras vid den befintliga transformatorstationen i Bergtorp vid Viggbyholms trafikplats. För att nå transformatorstationen måste en ny infart från Flyghamnsvägen anläggas.

Området är i kommunens översiktsplan utpekad som ett område för större natur- och parkområde och i den fördjupade översiktsplanen för centrala Täby utpekad som mark för trafik och verksamhet.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 januari 2015

Tidplan

Start-PM SBN 2018-06-19
Samråd 2:a kvartalet 2020
Granskning 4:e kvartalet 2020
Antagande 1:a kvartalet 2021
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas