Detta ska göras

Ny matsal

En ny matsal ska byggas på den platsen som paviljongen står idag. Matsalen kommer att vara lika stor som dagens paviljong och bestå av ett mottagningskök och avfallsrum samt sittplatser för matservering. Matsalen ska anslutas till den befintliga bergvärme­anläggningen och förses med solceller på taket. För att kunna bygga den nya byggnaden behöver paviljongen flyttas.

Tillfällig matsalspaviljong placeras vid Drakskeppshallen

Delar av den befintliga matsalspaviljongen flyttas till grusplanen vid Drakskeppshallen. Det kommer inte att finnas något mottagningskök där, eftersom de delarna av paviljongen inte går att använda längre. Det betyder att cateringmat levereras till skolan under renoveringstiden.

Grusvägen från Lorensviksvägen behöver breddas för att kunna transportera paviljongen till grusplanen. Under byggtiden kommer transporterna motsvara det som sker idag, det vill säga matleveranser och hämtning av sopor.

För att garantera barnens säkerhet har staket satts upp på grusvägen från Lorensviksvägen till den tillfälliga paviljongen.

Nytt fläktrum och ventilationsanläggning

Den befintliga ventilationsanläggningen är från 1991 och behöver bytas ut. I dagsläget är ventilationsaggregaten placerade på taket vilket av arbetsmiljöskäl inte är optimalt. En separat fläktrumsbyggnad på gaveln av skolbyggnaden ska därför byggas och en ny ventilationsanläggning ska installeras.

Tillfällig klassrumspaviljong placeras vid Drakskeppshallen

När arbetet med ventilationsanläggningen startar behöver fyra klassrum flyttas till en paviljong. Det görs för att entreprenören ska kunna arbeta så att verksamheten störs så lite som möjligt. Klassrumspaviljongen placeras på grusplanen vid Drakskeppshallen. Även musikskolans lokal förläggs till paviljongen på grusplanen.

Lämna och hämta barnen på Drakskeppsvägen eller vid Drakskeppshallen

Observera att vårdnadshavare inte får köra upp på Per Sundbergs väg för att lämna och hämta sina barn. Det finns hämtnings- och lämningsfickor på Drakskeppsvägen och en stor parkering vid Drakskeppshallen som ska användas.

Ingen utbyggnad av skolan

Skolan ska inte byggas ut. På sikt kommer antalet barn motsvara nuvarande barngrupp på cirka 200 elever och därmed behövs ingen ökad kapacitet av skolan. Det räcker att man ersätter den tillfälliga matsalspaviljongen med en permanent byggnad.

Avetablering

När den nya matsalen är på plats och ventilationsprojektet är avslutat tas båda paviljongerna bort, staketen rivs ner och marken återställs.

Tidplan

Flytt av matsalspaviljong: sommaren 2023

Uppställning av klassrumspaviljong: kvartal 1 2024

Byggstart: kvartal 1 2024

Arbetet beräknas pågå till sommaren 2025.

Kontaktuppgifter entreprenör

Habitek, Platschef Daniel Lindblad, 08-510 441 35