Tidig dialog

Arbetet har inletts med en medborgardialog med syfte att ta tillvara på medborgarnas lokala kunskap, synpunkter och idéer i utvecklingen som utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Här kan du ta del av resultatet från dialogen som genomfördes under hösten 2023.

Sammanfattning medborgardialog Näsbypark centrum.pdf (443,72 KB)

Stort tack till dig som bidrog i medborgardialogen!

Bakgrund

När Täby utvecklas behöver även befintliga områden i kommunen utvecklas. Kommunstyrelsens utskott för fastigheter och miljö beslutade 2020 att ett utvecklingsprogram för Näsbypark centrum ska tas fram. Programmet kommer vara vägledande för kommande detaljplanering.

Planprogrammets syfte och innehåll

Programmets syfte är att skapa förutsättningar för diskussioner och dialog om inriktning för fortsatt planering i ett område som berör många intressenter. Syftet med programmet är även att studera utvecklingsmöjligheterna och hur olika scenarier påverkar trafik och kommunalekonomi i ett helhetsperspektiv i tidigt skede. Utvecklingsprogrammet ska ange riktning för utveckling i området. Tyngdpunkten i arbetet föreslås ligga på medborgardialogen, platsförutsättningar och området som helhet. Detaljerade utredningar tas fram i samband med efterföljande planläggning.

Programmet utgör ett planprogram enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015. 

 

Tidplan

Samråd För närvarande finns ingen tidplan fastställd
Godkännande För närvarande finns ingen tidplan fastställd