Skede

Arbetet med planprogrammet för Näsbypark centrum är i ett tidigt skede. Täby kommun har inte tagit fram något förslag till förändring utan avser inleda arbetet med en dialog som underlag för programmet för att kunna ta tillvara invånares och företagares förväntningar, synpunkter och idéer i utvecklingen av området kring Näsbypark centrum.

Bakgrund

När Täby utvecklas behöver även befintliga områden i kommunen utvecklas. Kommunstyrelsens utskott för fastigheter och miljö beslutade 2020 att ett utvecklingsprogram för Näsbypark centrum ska tas fram. Programmet kommer vara vägledande för kommande detaljplanering.

Planprogrammets syfte och innehåll

Programmets syfte är att skapa förutsättningar för diskussioner och dialog om inriktning för fortsatt planering i ett område som berör många intressenter. Syftet med programmet är även att studera utvecklingsmöjligheterna och hur olika scenarier påverkar trafik och kommunalekonomi i ett helhetsperspektiv i tidigt skede. Utvecklingsprogrammet ska ange riktning för utveckling i området. Tyngdpunkten i arbetet föreslås ligga på medborgardialogen, platsförutsättningar och området som helhet. Detaljerade utredningar tas fram i samband med efterföljande planläggning.

Programmet utgör ett planprogram enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Programarbetet kommer att inledas med en medborgardialog för att kunna ta tillvara invånares och företagares förväntningar, synpunkter och idéer i utvecklingen av Näsbyparks stadsdelscentrum. 

 

Tidplan

Samråd Kvartal 2 2024
Godkännande Kvartal 4 2024