Täbys nya stadspark

Visionsbild över Täby stadspark

Täby stadspark planeras mitt i kvartersstaden Täby park. Över tid ska befintliga naturkullar, parkeringsytor, upplagsytor och lämningar från galoppverksamheten omvandlas till 10 hektar grönskande park, vilket motsvarar cirka 20 fotbollsplaner. Målet är att parken ska bli ett attraktivt utflyktsmål för alla Täbybor. 

En webbenkät genomfördes våren 2023. Enkäten fick flera hundra svar och synpunkterna har beaktats i framtagande av ett gestaltningsprogram för parken.

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogrammet är framtaget av samhällsutvecklingskontoret Täby kommun, landskapsarkitekter Monica Rehn och Tove Jägerhök i samarbete med CF Møller Architects, WSP, Black ljusdesign, Klinta trädgård och Anders Folkesson landskapsarkitektur.

Syftet med gestaltningsprogrammet är att visa en gestaltningsinriktning för hela parken. Planeringen och utbyggnaden av parken kommer att ske stegvis under nära 15 år. Anpassning och detaljer tas fram utifrån de förutsättningar som gäller vid aktuell genomförandetid och kan komma att skilja sig från programmets idéskisser och illustrationer.

Först ut är planeringen av södra delen av parken som ingår i detaljplan 4 västra Boulevarden. Utbyggnad kan börja tidigast när detaljplanen vunnit laga kraft, se tidplan för detaljplan 4.

Tidplan, detaljplan 4.

Resultat webbenkät.

Gestaltningskoncept – Grönbetet

Illustrationsbild Täbys nya stadspark

 

Stadsparken ska bli en plats att vara aktiv och vila i det gröna - ett riktigt grönbete. Flera rum inbäddade i blommande grönska skapas för avkoppling, lärande, samvaro, lek och aktivitet.

Spåren av en rik kulturhistorisk miljö med biologiska värden ska lyftas fram och stärkas. Gestaltningen tillvaratar befintliga kvaliteter för att utveckla och nyskapa natur- och kulturlandskapet. Till exempel kommer blomsterängar att anläggas från grunden med rätt jordmån och tillåtas utveckla sig i egen takt. Skötsel och kompletteringar av växter, markvegetation och träd sker kontinuerligt. Efter ett antal år kan man se olika naturtyper tydligare då ängar, perennrabatter och träddungar framträder.

Naturtyper

Visionsbild på olika naturtyper.

 

Rätt växtval, växtbädd och skötsel av växtytorna är viktiga byggstenar i gestaltningen. Ny natur anläggs från grunden i etapper. Naturtyperna utvecklas och sköts fram över tid. Vartefter parken växer fram förädlas naturtyperna och karaktären blir tydligare för varje säsong.

Träd och buskar.

Målet med växtgestaltningen i stadsparken är att den ska bidra till:

  • Upplevelse av natur, djur och växter.
  • Högt prydnadsvärde.
  • Naturpedagogik.
  • En skötselnivå med underhåll som följer trädens och växternas naturliga utveckling.
  • Ökad biologisk mångfald och förbättrade ekologiska samband.
  • Flerskiktad vegetation och god skuggverkan med träd.
  • Motståndskraft mot klimatförändringar.

Rum, kopplingar och slingor

Visuell bild rum och slingor

 

Sparade naturkullar och nyskapade naturtyper ger parkrummen väggar. I mellanrummen skapas både stora öppna fält och små gröna rum.

Stadsparken bildar en länk i Täbys gröna infrastruktur. En viktig koppling för rekreation och ekologiska spridningssamband kan formas från Stolpaskogen i norr till Stora Värtan i Söder.

Inom stadsparken skapas flera gröna promenader för att locka till rörelse.

 

Mer om Täbys nya stadspark

Aktivitetsplatserna

Parkens aktivitetsplatser föreslås bli inbäddade i vegetation för att skapa en småskalig och attraktiv vistelsemiljö med svalka och skugga. Ytorna utformas för att ge möjlighet till en mångfald av sportaktiviteter. Samma ytor kan nyttjas för såväl spontana som organiserade aktiviteter.

En enkel amfiteater med sittgradänger kan användas för spontanidrott, men även som uteklassrum och för vila.

Framför den finns en klippt gräsyta för spontan aktivitet. För ökad biologisk mångfald finns blommande ängsytor runtomkring. Gräsytorna slåttas för att ge ännu rikare blomning.

Personer som går runt i Täby stadspark.

 

Aktivitetsplats i Täby stadspark

 

Trädgårdsstolar i Täby stadspark

Parktorget

Torget är en viktig pusselbit för stadsdelen och en plats där Boulevardens trafikanter och stadsparkens besökare korsar varandra och ska samsas på torget som mötesplats. Det är en allmän plats som behöver gestaltas med omsorg.

Ett syfte med stadsparken är att stärka de ekologiska sambanden och vid utformning av torget är det viktigt att en brygga skapas för flora och fauna mellan norra och södra delen av stadsparken.

Visionsbild - personer som sitter och fikar.

Lekmiljöerna

De skogsklädda kullar som finns bevarade i stadsparken är en perfekt plats för lek och spring, kurragömma och klätterlek.

En naturlekplats kan skapas i södra stadsparken bland nuvarande skogskullar där både befintliga och nya träd ger skugga och en spännande miljö för lite äldre barn.

I norra delen finns möjlighet att skapa en lekmiljö vid naturkullen för de mindre barnen. Ett förslag kan vara en upplevelsestig som associerar till forna tiders jordbruk som funnits på platsen.

Lekmiljöer i Täby stadspark

 

 

Ett staket i trä.

Dagvattenstråket

Västra delen av parken är skuggig och där skapas ett dagvattenstråk. Det ger goda förhållanden för att plantera en fuktskog som bidrar till biologisk mångfald. Träspänger utmed stråket gör att man kan komma nära de vackra vattenspeglar som bildas när det regnat ordentligt och vattenflödet är uppdämt.

Utmed stråket föreslås gott om sittplatser, både i skuggan och på solvända bryggor. Där kan man betrakta vattenlivet och höra ljudet av porlande vatten.

 

Träd och grönska.

 

Belysning

Belysningskonceptet för parken är en strävan efter balans mellan attraktivitet, trygghet och biologisk mångfald. Vissa gångvägar genom parken ska vara belysta på kvällen, medan andra delar är ljussatta med hänsyn till djurlivet och för att framhäva växterna.

Orienterande och vägledande belysning föreslås längs parkens stråk och gångvägar. Genom att ljussätta med olika färgtemperaturer skapas lugn, dramatik och kontraster.

Illustrationsbild Täbys nya stadspark belysning.

 

En upplyst  bro.