Detaljplanens syfte och innehåll

Planområdet omfattar fastigheterna Pluto 1 m.fl. och är beläget vid Plutovägen och Näsbydalsvägen i Tibble. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny skolbyggnad, utöka förskoleverksamhet, bekräfta en idrottshall och möjliggöra ett nytt parkeringsdäck.

Bakgrund

Behovet av förskoleplatser och skolplatser är stort i centrala Täby och bedöms öka i samband med utbyggnaden av Täby park och Roslags-Näsby. Det finns också ett långsiktigt behov av idrottshallar i området. Att planlägga fastigheterna Pluto 1, Neptunus 1 och del av Tibble 10:33 för skola, förskola och idrott, bidrar till att säkerställa en långsiktig tillgång till förskole- och skolplatser samt idrottsfunktioner i centrala Täby.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny skolbyggnad (F-9) vid Plutovägen och utöka befintlig förskoleverksamhet vid Näsbydalsvägen. Därutöver syftar detaljplanen till att bekräfta en idrottshall, Grindtorpshallen, söder om förskolan. Befintlig hall har ett tidsbegränsat bygglov fram till augusti 2024.

Ny bebyggelse

Detaljplaneförslaget möjliggör en ny skolbyggnad i fyra våningar i suterräng för cirka 900 elever. Skolan placeras utmed Plutovägen för att möjliggöra en så stor och skyddad gård som möjligt. Skolgårdens friyta medger cirka 12 kvadratmeter per elev. Nytorps förskola föreslås utökas och ersättas med en ny byggnad för cirka 100 barn. Förskolan föreslås i två våningar och medger en förskolegård om cirka 30 kvadratmeter friyta per barn. Grindtorpshallen, söder om förskolan, föreslås permanentas i sitt nuvarande läge. Med detaljplanen skapas möjlighet att uppföra en byggnad av mer permanent karaktär. För att möjliggöra parkering till föreslagna funktioner föreslås ett parkeringsdäck i två plan uppföras i anslutning till Täby allé. Den östra delen av intilliggande befintlig markparkering bibehåller sin nuvarande funktion.

Översiktsplanen

Ett område som är utpekat som natur- och parkområde i kommunens översiktsplan föreslås planläggas som förskole- och skolgård. Detaljplanen handläggs av den anledningen med utökat planförfarande. Planförslaget stämmer i övrigt överens med översiktsplanen. Detaljplanen eftersträvar att bevara växtlighet och träd i så stor utsträckning som möjligt, både ur naturvärdessynpunkt och för att skapa en variationsrik och kvalitativ skolgård.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 20 april 2023. Förslaget var på samråd mellan 28 april och 26 maj 2023.

Samrådsmöte hölls i form av ”öppet hus” den 9 maj i Täby kommunhus.

Tidplan

Start PM/Uppdrag 2021-05-18
Samråd 28 april - 26 maj 2023
Granskning Kvartal 3 2024
Antagande Kvartal 1 2025
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas