Detaljplanens syfte och innehåll

Ny detaljplan ska syfta till att säkerställa Grindtorpshallens nuvarande placering samtidigt som ett samlat grepp tas kring ytorna för förskola och skola. En skolbyggnad i minst tre våningar föreslås inom fastigheten Pluto 1.

Inom ramen för detaljplanearbetet ska utredas vidare hur området ska avgränsas, hur byggrätter bör utformas, hur befintliga byggnader inom området påverkas samt hur angöring, parkering och friytor bäst placeras för de olika verksamheterna. Planområdet omfattar Pluto 1, Neptunus 1 och del av Tibble 10:33.

Förslaget ligger i linje med den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050 där planområdet pekas ut för offentlig service och natur.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 18 maj 2021.

Tidplan

Start PM/Uppdrag 2021-05-18
Samråd Kvartal 2 2023
Granskning Kvartal 4 2023
Antagande Kvartal 2 2024
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas