Detaljplaneprogrammets syfte och innehåll

Syftet med planprogrammet är att ge riktlinjer inför kommande detaljplaner för utveckling av området med bostäder, service och arbetsplatser. På sikt ska Skarpängs centrum utvecklas till en knutpunkt för stadsdelarna Skarpäng, Ella park och Ella gård. En målsättning har varit att skapa förutsättningar för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar miljö för boende och verksamma i området.

Som en del i programarbetet har kommunen genomfört en dialog med de som bor, verkar och besöker området. Detta har skett genom två tillfällen med öppet hus, genom en webbenkät samt informationsmöten med elever och personal på Skarpängsskolan.

Planprogrammet har tagits fram i samarbete med fastighetsägaren Kopparhus AB, som äger huvuddelen av fastigheterna i centrum.

Planprocessen

Stadsbyggnadsnämnden gav 2015-09-01 dåvarande stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta planprogram för skarpängs centrum och närliggande områden. Ett förslag till planprogram var på samråd under tiden 29 maj till 3 juli 2017. Utifrån inkomna synpunkter har ett reviderat planprogram tagits fram.

Planprogrammet utgör ett underlag med utgångspunkter och mål för kommande detaljplanearbete. Området kommer att delas upp i flera olika detaljplaner som handläggs separat. Start för dessa detaljplaner bestäms senare.

Tidplan

Planuppdrag 2015-09-01
Programsamråd 29 maj - 3 juli 2017
Godkännande av program Kommunfullmäktige 20 maj 2019