Detaljplaneprogrammets syfte och innehåll

Arbete med ett detaljplaneprogram för Skarpängs centrum och dess närliggande område pågår. Syftet med programmet är att ta fram riktlinjer för förtätning av området med bostäder, service och arbetsplatser, för att på sikt kunna utveckla Skarpängs centrum som en knutpunkt för stadsdelarna Skarpäng och Ella. Ett mål är att skapa stadsmässighet i en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar miljö.

Som en del i programarbetet har kommunen genomfört en dialog med de som bor, verkar eller besöker om rådet. Detta har skett genom öppet hus vid två tillfällen i Skarpängs centrum och genom en enkät till medborgarna under februari 2016.  Totalt inkom ca 240 svar (på papper eller via webben). Kommunen hade även ett informationsmöte med elever och personal på Skarpängsskolan och fick då in ytterligare 173 enkätsvar.

Programarbetet görs i ett samarbete mellan Täby kommun och Kopparhus AB som äger flera av fastigheterna i Skarpängs centrum.

Planprocessen

Stadsbyggnadsnämnden gav 2015-09-01 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta planprogram för utveckling av Skarpängs centrum och närliggande områden. Förslag til program har godkänts för samråd av stadsbyggnadsnämnden 2017-05-16. Programsamrådet pågick mellan den 29 maj och 3 juli 2017. Under samrådsperioden hölls öppet hus vid två tillfällen, den 8 och 12 juni 2017 i Täby kommunhus. Utifrån de synpunkter som kommit in arbeter kommunen nu vidare med förslaget och ett reviderat program kommer att läggas fram för godkännande av stadsbyggnadsnämnden.

Efter att programmet godkänts kommer arbetet med att ta fram två till tre detaljplaner för området att påbörjas.

Tidplan

Planuppdrag  2015-09-01
Programsamråd 29 maj - 3 juli 2017
Godkännande av program

1:a kvartalet 2019