Planens innehåll

Detaljplanen vann laga kraft den 15 januari 2018. Detaljplanen möjliggör uppförande av bostäder i form av radhus och sammanbyggda småhus i två till tre våningar. Blockhusvägen förlängs söderut och byggs ut till en högre standard med gång- och cykelbana.

Nuläge

Området bedöms vara fullt inflyttat vid årsskiftet 2022/2023.