Planens innehåll

Detaljplanen vann laga kraft den 15 januari 2018. Detaljplanen möjliggör uppförande av bostäder i form av radhus och sammanbyggda småhus i två till tre våningar. Blockhusvägen förlängs söderut och byggs ut till en högre standard med gång- och cykelbana.

Nuläge

Under sommaren 2019 kommer de gamla byggnaderna på området att rivas och marken att saneras från markföroreningar.

Utbyggnad

Utbyggnad av området med gator och bostäder påbörjas under hösten 2019 och hela området beräknas vara klart och inflyttat vid årsskiftet 2020/2021.