Detaljplanens syfte och innehåll

Området som omfattas av tre fastigheter och ligger i norra Skarpäng har under lång tid kännetecknats av småskalig industri och verksamheter i form av bland annat trädgårdsanläggningsföretag och rörläggningsfirma. I övrigt domineras omgivningen av villa- och radhusbebyggelse.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av radhus och sammanbyggda småhus i två och tre våningar. Bebyggelsen föreslås vända sig med tre våningar mot Täbyvägen och Fjätursvägen i öster och norr och trappas ner till två våningar för att möta bebyggelsen i väster. Inom området föreslås den idag enskilda vägen, i Blockhusvägens förlängning, att bli allmän gata med gångbana.Via denna gata föreslås anslutning till planområdets södra del ske. Gångbanan skapar förutsättningar för en säker skolväg för barn som rör sig till och från Milstensskolan.

Den nya bebyggelsen kommer att ha god tillgång till service med det närliggande Skarpäng centrum och i närområdet finns även flertalet skolor och förkolor. De boende kommer även att ha nära till rekreation och grönområden med det närliggande Mörtsjöstråket.

Planprocessen

Detaljplanen hanteras med s.k. utökat förfarande enl PBL 2010:900, efter jan 2015

Samråd ägde rum 31 januari till 5 mars 2017 och i samband med det hölls ett samrådsmöte i form av öppet hus. Resultatet av samrådet finns redovisat i en samrådsredogörelse.

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 20 juni 2017.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag 2012-10-15
Samråd 31 jan - 5 mars 2017
Granskning 3 juli - 27 augusti 2017
Antagande KF 18 december 2017
Laga kraft 2018-01-15