Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Planprojektet är under initieringsfasen.

Detaljplanens syfte och innehåll

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad miljö och näringsliv beslutade den 14 februari 2011, § 5 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Arninge resecentrum och handelsområde. Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2021, § 94 att godkänna en avsiktsförklaring mellan Täby kommun och Polismyndigheten samt att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva ny detaljplan för del av fastigheterna Rönninge 3:5 och Arninge 4:19, för att inom det blivande kvarteret möjliggöra och uppförande av nytt polishus. Utöver polishus kommer övriga delar av området prövas för andra typer av verksamheter.

Polismyndigheten i Stockholm har under en längre tid sökt efter mark för etablering av ett nytt kontor för verksamheten i nordostsektorn/Södra Roslagen. Myndigheten har i samråd med kommunen identifierat en plats i Arninge som är strategiskt belägen och lämpar sig väl för polisens verksamhet. Kommunen ser att ett nytt polishus kommer att utgöra ett positivt inslag i utvecklingen av kommundelen. Delar av polisens verksamhet kommer även vända sig till allmänheten.

Tidplan

Planuppdrag 2011-02-14
Samråd Kvartal 4 2023
Granskning Kvartal 2 2024
Antagande Kvartal 4 2024
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas