Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Planprojektet är under initieringsfasen.

Detaljplanens syfte och innehåll

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad miljö och näringsliv beslutade i februari 2011 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Arninge resecentrum och handelsområde. I maj 2021 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva ny detaljplan för del av fastigheterna Rönninge 3:5 och Arninge 4:19 för att inom det blivande kvarteret möjliggöra verksamheter och uppförande av nytt polishus.

Polismyndigheten i Stockholm har under en längre tid sökt efter mark för etablering av ett nytt kontor för verksamheten i nordostsektorn/Södra Roslagen. Myndigheten har i samråd med kommunen identifierat en plats i Arninge som är strategiskt belägen och lämpar sig väl för polisens verksamhet. Kommunen ser att ett nytt polishus kommer att utgöra ett positivt inslag i utvecklingen av kommundelen. Delar av polisens verksamhet kommer även vända sig till allmänheten. Utöver polishus kommer övriga delar av området prövas för andra typer av verksamheter.

I juni 2021 tecknades en avsiktsförklaring mellan Täby kommun och polismyndigheten denna förnyades under vintern 2024. Polisen planerar göra en upphandling av en hyresvärd under våren 2024.

Tidplan

Planuppdrag 2011-02-14
Samråd Kvartal 1 2025
Granskning Kvartal 3 2025
Antagande Kvartal 1 2026
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas