Utbyggnadsprojekt Täby park
Namn Steg
Detaljplan för västra Boulevarden i Täby park (detaljplan 4), del av Hästen 4

Planområdet ligger i den nya stadsdelen Täby park och utgör nio nya stadskvarter. Den nya detaljplanen kommer bland annat möjliggöra för nya bostäder, verksamheter, två förskolor, en grannskapspark samt södra delen av stadsparken. Även västra delen av Boulevarden, fram till Täby allé ingår.

Samråd

Hästen 2, med flera

Syftet med detaljplanen är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter i bottenvåningen i form av handel, service, samlingslokaler etc.

Utbyggnad

Ny skola i Täby park

Behovet av skolplatser ökar i centrala Täby och det finns idag ett litet underskott av skolplatser inom området. Därför planeras en ny skola i Täby park.

Laga kraft

Planläggning för nya stadskvarter i Täby park

Planområdet ligger i den nya stadsdelen Täby park, och utgör fyra nya stadskvarter. Den nya detaljplanen kommer bland annat möjliggöra för nya bostäder, verksamheter, en förskola samt en grannskapspark.

Laga kraft

Täbys nya simhall

En ny simhall byggs intill den nya stadsdelen Täby park. Simhallen får en modern, flexibel utformning och erbjuder vattenaktiviteter för hela familjen – för nöje, träning och tävling.

Utbyggnad

Viggbyholm 74:35 med flera

Syftet med planen är att möjliggöra stadskvarter med en blandning av bostäder, hotell, verksamheter och handel. Viggbyholm 74:35 ligger inom Täby park.

Utbyggnad

En stadsdel med storstadsliv

Till ytan är Täby park lika stort som två Gamla stan i Stockholm. En helt ny stadsdel där gröna miljöer, hållbara transporter och möten mellan människor prioriteras. Genom området finns en grön lummig slinga som tar dig till olika aktiviteter, men det finns även plats för vila och umgänge. Med hjälp av slingan når du grannstadsdelarna Viggbyholm, Norskogen, Grindtorp och Täby centrum.

 

Vision och huvudmål

I Täby park planeras för cirka 6 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser. Här byggs en stadsmiljö med liv och rörelse som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Området erbjuder service, kultur, utbildning, offentliga rum, idrott och rekreation. Den mångfunktionella stadsparken ges stort utrymme och bidrar till stadsdelens identitet och karaktär. En känsla av en stad med trygga, hemtrevliga kvarter, alltid nära till parker och små torg och med ett brett utbud av spännande butiker, restauranger och serviceinrättningar.

I planprogrammet kan du läsa om hur området ska utvecklas som helhet – de breda penseldragen. Planprogrammet fungerar som underlag när detaljplanerna sedan tas fram. Redan i visionsarbetet sattes fyra huvudmål för utvecklingen av Täby park:

  • Levande stad: Det här är ingen sovstad. Vi vill skapa en välkomnande miljö som erbjuder alla möjliga former av aktiviteter. Det ska vara enkelt att vara spontan och onödigt att åka härifrån.
  • Sammanhållen stad: Täby park är pusselbiten som ska sammanfoga Täby centrum, Norskogen, Grindtorp och Viggbyholm. På så vis överbygger vi barriärer i stadsplaneringen och ökar tillgängligheten.
  • Park i staden: Täby park är en grön stadsdel. En stadspark kommer gå genom hela området och runtomkring finns mindre grannskapsparker och gröna stråk.
  • Hållbar stad: Här ska det vara enkelt att leva klimatsmart och hälsosamt. Området ska kännas attraktivt under hela byggfasen.

Bakgrund

Täby galopp blev känt långt utanför Stockholm och bidrog till att sätta Täby på Sverigekartan. Täby galopp invigdes av Gustav VI Adolf i augusti 1960. Med modern belysning, automatisk bevattning och startboxar var banan en innovativ föregångare för sporten. Fram till 2015 reds här cirka 350 lopp per år. När galoppverksamheten beslöt sig för att flytta, och etablera sig i Upplands-Bro, såldes marken.

2010 fattade Täby kommun beslut om att påbörja ett visionsarbete för att skapa en ny samsyn mellan markägarna om hur en framtida stadsdel skulle kunna se ut. Arbetet sammanfattades i en strukturplan som godkändes av kommunfullmäktige i mars 2013. Visionsarbetet följdes upp av en medborgardialog där nästan 3 000 Täbybor deltog. Ett planprogram togs fram i november 2015 och sedan dess har två detaljplaner vunnit laga kraft. Utvecklingen de närmaste åren kan du se på kartan nedan. 

 

Hållbarhet

Centralt i stadsdelen ligger stadsparken. Runtomkring finns flera mindre parker, gröna stråk och naturmark. Den gröna och promenadvänliga slingan främjar aktivitet samtidigt som den är trygg och säker.

De olika kvarteren byggs med högt ställda krav på den yttre miljöns utformning när det gäller till exempel belysning, fasader och stensättning. Genom att markägarna/byggaktörerna och deras arkitekter utgår från ett gemensamt kvalitetsprogram säkerställer man kvalitetsnivån av stadsdelens utveckling. Kvalitetsprogrammet ingår som ett underlag för bygglovsprövningen av de olika detaljplanerna.

Kollektivtrafik

De som cyklar eller promenerar prioriteras på lokalgatorna samtidigt som kommunikationerna kommer vara goda.

Täby park ligger nära Roslagsbanan och bussar. I framtiden kommer Roslagsbanan förlängas till Stockholm City via Odenplan via den så kallade Sverigeförhandlingen för att öka tillgängligheten till storstaden.

Energi och avfall

Stadsdelen försörjs i huvudsak med förnybara energikällor. Målet är att husen ska byggas med hög miljöprestanda. Klimatutsläpp från transporter, bostäder och vardagsliv ska samtidigt bli så små som möjligt. Täby park blir den första stadsdelen i Täby som får ett sopsugssystem; ett yteffektivt och hållbart system för hanteringen av avfall i området. Fördelarna är minskade transporter vilket leder till lägre partikelutsläpp och minskar bullret.

Levande stadsmiljö med många funktioner

Området utformas för en mångfald av människor i olika skeden i livet. Bland annat finns utrymmen för många aktiviteter, såsom lek och odling. Genom medvetna val vid planteringen av växter kan den biologiska mångfalden stärkas. En dagvattendamm och regntrappa kan fungera som utsmyckning i en park samtidigt som den bidrar till klimatanpassningen genom att fånga upp vid kraftiga regn.  

Citylab Action

Vi som arbetar med Täby park var med i pilotomgången av Citylab action, en guide och ett samarbetsprojekt som aktivt vill verka för en hållbar stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building Council (SGBC). Genom samarbetsprojektet jobbar Täby kommun och exploatörerna tillsammans för att Täby park blir en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsdel.

Tidplan

Täby park består av flera detaljplaner. Varje detaljplan planeras var för sig och följer planprocessen, där det finns möjlighet att tycka till vid samråd och utställning. Byggstart skedde under 2017 och inflyttningen startade 2020. Området byggs ut i etapper med cirka 200-300 lägenheter per år. I slutet av 2030-talet räknar vi med att området ska stå helt klart.

Nuläge

Inflyttningen i de första kvarteren startade i mars 2020. Anläggningen av nya och tillfälliga vägar pågår också. 

På kartan nedan syns de första kvarteren, de som byggstartade 2018, de med byggstart 2019 och kommande detaljplanerade kvarter. De som inte är ifyllda är kvarter som ännu inte är detaljplanelagda, alltså inte är beslutade.

De som bygger

I Täby park finns i dagsläget fyra markägare. Kartan nedan visar hela det blivande Täby park och vilket område som är respektive markägares.

  1. Täby Park AB, ett bolag samägt av JM och Skanska.
  2. Täby kommun
  3. Riksbyggen
  4. Wallenstam

Områdena nedan ingår i detaljplan 1 (grönt och gult) och 2 (rött och blått) och visar vilka exploatörer som är ansvariga för respektive kvarter.

Aktörer Täby park

Blå: TryggHem Bostads AB
Röd: Riksbyggen 
Grön: JM och Skanska
Gul: Markanvisade kvarter:

Hit vänder du dig om du är intresserad av att hyra lokal i Täby park: 

Hyra lokal i Täby park.

Vänd dig hit om du är intresserad av att flytta till Täby park:

https://taby-park.se/nyproduktion/

Projekt inom Täby park