Namn Steg

Gång- och cykelpassage Bergtorpsvägen

Täby kommun planerar för två nya gång- och cykelpassager nära cirkulationsplatsen Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen nordost om Täby centrum. Passagerna byggs under vägarna och kommer att medföra behov av att leda bort grundvatten.

Samråd

Hästen 2, med flera

Syftet med detaljplanen är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter i bottenvåningen i form av centrumändamål (handel, service, samlingslokaler etc.). Hästen 2 med flera ligger inom Täby park.

Utbyggnad

Täby nya simhall

En ny simhall planeras intill den nya stadsdelen Täby park. Simhallen föreslås få en modern, flexibel utformning och avses inrymma vattenaktiviteter för hela familjen, för nöje, träning och tävling. Öppningsdatum för simhallen planeras till 2022.

Laga kraft

Täby parkskolan

I Täby park byggs en ny grundskola med plats för runt 900 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Skolan får en välplanerad skolgård med närhet till grönområden och ligger i direkt anslutning till ett skogsområde och inte långt ifrån den framtida stadsparken i Täby park. Beräknad skolstart är hösten 2022.

Utbyggnad

Viggbyholm 74:35, med flera

Syftet med planen är att möjliggöra stadskvarter med en blandning av bostäder, hotell, verksamheter och handel. Viggbyholm 74:35 ligger inom Täby park.

Utbyggnad

En stadsdel med storstadsliv

Täby park ska bli en stadsdel för dig som tycker om storstadslivet men som vill ha någonting mer personligt. Här kommer du att hitta ett stort och varierat utbud av boendeformer, mötesplatser, miljöer, aktiviteter och service. Vi planerar för en stadsdel som attraherar människor i olika åldrar, i olika skeden av livet, som har olika intressen, arbeten och ekonomiska förutsättningar. Vi tror att det kommer att skapa en spännande blandning och en livlig och levande stadsdel.

Vision och huvudmål

I Täby park planeras det för cirka 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbetsplatser. Målet är att bygga en stadsmiljö med liv och rörelse som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Området ska erbjuda service, kultur, utbildning, offentliga rum, idrott och rekreation. Den mångfunktionella stadsparken kommer att ges stort utrymme och bidra till stadsdelens identitet och karaktär. Vi vill skapa känslan av en stad med trygga, hemtrevliga kvarter, alltid nära parker och små torg. Givetvis ska det finnas välsorterade servicebutiker och ett spännande utbud av restauranger, trädgårdskaféer, torghandel och butiker.

I planprogrammet kan du läsa om hur området ska utvecklas som helhet – de bredare penseldragen. Planprogrammet fungerar som underlag när detaljplanerna sedan tas fram. Redan i visionsarbetet sattes fyra huvudmål för utvecklingen av Täby park:

  • Levande stad: Det här är ingen sovstad. Vi vill skapa en välkomnande miljö som erbjuder alla möjliga former av aktiviteter. Det ska vara enkelt att vara spontan och onödigt att åka härifrån
  • Sammanhållen stad: Täby park är pusselbiten som ska sammanfoga Täby centrum, Norskogen, Grindtorp och Viggbyholm. På så vis överbygger vi barriärer i stadsplaneringen och ökar tillgängligheten
  • Park i staden: Täby park är en grön stadsdel. En stadspark kommer gå genom hela området och runtomkring finns mindre grannskapsparker och gröna stråk
  • Hållbar stad: Här ska det vara enkelt att leva klimatsmart och hälsosamt. Området ska också kännas attraktivt under hela byggfasen.

Bakgrund

Täby galopp invigdes av Gustav VI Adolf i augusti 1960. Med modern belysning, automatisk bevattning och startboxar var banan en innovativ föregångare för sporten. Fram till 2015 reds här cirka 350 lopp per år. När galoppverksamheten beslöt sig för att flytta, och etablera sig i Upplands bro, såldes marken. Därmed öppnades dörrarna till andra möjligheter: en ny levande stadsdel i Täby.

2010 fattade Täby kommun beslut om att påbörja ett visionsarbete för att skapa en samsyn mellan markägarna om hur en framtida stadsdel skulle kunna se ut. Arbetet sammanfattades i en strukturplan som godkändes av kommunfullmäktige i mars 2013.

Visionsarbete följdes upp med en medborgardialog där nästan 3 000 Täbybor deltog med tankar och synpunkter som sedan arbetades in i planprogrammet. Här till höger kan du läsa mer om resultatet från medborgardialogen. Vi är så glada för att många ville vara med och tycka till om Täbys framtid!

Hållbarhet

I Täby park prioriteras gröna mötesplatser, hållbara transporter och möten mellan människor. Det ska vara enkelt att leva här, eftersom de som bor i Täby park kommer ha nära jobb, skolor, mataffärer, lekplatser, restauranger - och andra människor. De som cyklar eller promenerar genom stadsdelen prioriteras i området. Samtidigt kommer kommunikationerna att vara goda. Roslagsbanan förlängs till Stockholm city via Odenplan och bussar stannar precis intill, med direktförbindelse till centrala Stockholm och övriga delar av Täby. 

Centralt i stadsdelen ligger stadsparken. Runtomkring finns flera mindre parker, gröna stråk och naturmark. Den gröna och promenadvänliga slingan ska främja aktivitet samtidigt som den ska vara trygg och säker. 

Energi och avfall

Klimatutsläpp från transporter, bostäder och vardagsliv ska bli så små som möjligt. I stadsdelen byggs en sopsug som minskar transporterna i Täby park och underlättar källsorteringen för boende och besökare. Stadsdelen försörjs i huvudsak med förnybara energikällor och målet är att husen ska byggas med hög miljöprestanda.

Många funktioner

Området utformas för att en mångfald av människor ska kunna mötas och vistas i en trygg miljö. Här finns utrymme för olika aktiviteter, såsom lek och odling. Genom att göra medvetna val vid planteringen av växter kan den biologiska mångfalden stärkas. Med hjälp av kreativa lösningar så som dagvattendammar och regntrappor så kan de olika mötesplatserna även bidra till klimatanpassningen. 

Citylab Action

Vi som arbetar med Täby park var med i pilotomgången av Citylab Action, en guide och ett samarbetsprojekt som aktivt vill verka för en hållbar stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building Council (SGBC). Genom samarbetsprojektet jobbar Täby kommun och exploatörerna tillsammans för att Täby park blir en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsdel.

Tidplan

Täby park består av flera detaljplaner. Varje detaljplan planeras var för sig och följer planprocessen, där det finns möjlighet att tycka till vid samråd och utställning. Byggstart skedde under 2018 och inflyttningen startar 2020. Området kommer att byggs ut i etapper, med cirka 200-300 lägenheter per år. I slutet av 2030-talet räknar vi med att området står helt klart.

De som bygger

I Täby park finns det i dagsläget fyra markägare. Kartan nedan visar hela det blivande Täby park och vilket område som är respektive markägares.

  1. Täby Park AB, ett bolag samägt av JM och Skanska.
  2. Täby kommun
  3. Riksbyggen
  4. TryggHem Bostads AB

Områdena nedan ingår i detaljplan 1 (grönt och gult) och 2 (rött och blått) och visar vilka exploatörer som är ansvariga för respektive kvarter.

Aktörer Täby park

Blå: TryggHem Bostads AB
Röd: Riksbyggen 
Grön: JM och Skanska
Gul: Markanvisade kvarter:

Hit vänder du dig om du är intresserad av att hyra lokal: 

https://taby-park.se/kontakt-foretag/

 

Prenumerera på nyhetsbrevet om Täby park

Under året kommer vi starta ett nyhetsbrev om Täby park som du kan prenumerera på. Du kan anmäla dig redan nu.

Pressbilder

Pressbilder från Täby park. Information om upphovsman behöver anges och finns i filnamnet.

Visa pressbilder

Projekt inom Täby park