Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att pröva att möjliggöra för en bostadsutveckling i centrala Näsbypark. Avsikten är att bostäder uppförs i form av flerbostadshus inom de privatägda fastigheterna Jollen 4, Näsbypark 73:5 samt Fregatten 7. Planen ska även se över utvecklingen av skolverksamhet inom fastigheten Jollen 3 samt se över en eventuell ny plats för idrottshall.

Detaljplanen kommer möjliggöra en förtätning av befintligt bostadskvarteret inom Fregatten 7. Och att ett nytt bostadskvarter kan uppföras inom fastigheterna Jollen 4 och Näsbypark 73:5. För att ge plats för ny bostadsbebyggelse på Jollen 4 kommer befintlig idrottshall att omlokaliseras. Den kommunala skolan, Norskolan, som ligger inom fastigheten Jollen 3 ska fortsatt vara skolverksamhet.

I översiktsplanen anges del av planområde för fortsatt utveckling av bostäder och övrigt område för utveckling av verksamheter.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocess

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Arbetet inleddes under det tredje kvartalet 2018. Samråd för projektet beräknas ske kvartal 1 2020 och då finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan.

Preliminär tidplan

Planuppdrag

2018-09-18

Samråd 

1:a kvartalet 2020

Granskning 

4:e kvartalet 2020

Antagande

3:e kvartalet 2021

Laga kraft 

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas