Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att bekräfta och reglera pågående idrottsverksamheter, Täby IP och golfanläggningen, samt att möjliggöra en ny tillfartsväg från Prästgårdsvägen upp till Täby IP. I detaljplanen ingår även nya bostäder. Detaljplanen syftar även till att bevara de värden som ligger till grund för områdets riksintresse för kulturmiljövården.

Två olika förslag för idrottsplatsens utveckling har studerats med i princip samma funktioner men disponerade på olika sätt. I alternativ A ligger matcharenan kvar på nuvarande plats och i alternativ B har matcharenan flyttats längre söderut.

Med stöd i en utredning om en ny tillfartsväg som genomfördes 2011 har ett förslag tagits fram där idrottsplatsen nås med bil från Prästgårdsvägen via en nybyggd allmän gata upp till en ny parkering i idrottsplatsens södra del. Norr om idrottsplatsen på en befintlig parkering föreslås nya bostäder. Angöring till bostäderna kan ske på fastighetens östra sida.  En allmän gång- och cykelväg föreslås öster om bostäderna.

Detaljplanen överensstämmer delvis med gällande översiktsplan som redovisar idrottsanläggning, större park och naturområde. En del av planområdet utgör riksintresse för kulturmiljövården. Ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken har upprättats. Delar av fastigheterna Prästgården 2:1 och Täby kyrkby s:56 kan komma att beröras av inlösen av kommunen.

Planprocessen

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900, före 2 januari 2015.

För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in onsdagen den 18 maj 2016. Något ytterligare offentligt möte om detaljplanen avses inte hållas.

Mark- och miljööverdomstolen fastställde kommunens antagande beslut, detaljplanen vann laga kraft den 11 mars 2019. Se beslut under handlingar.

Tidplan

Planuppdrag USMN 2011-12-12, förnyat uppdrag 2014-12-15
Samråd 25 april-30 maj 2016
Granskning 28 mars - 25 april 2017
Antagande SBN 12 september, KF 6 november 2017
Laga kraft Detaljplanen vann laga kraft 2019-03-11