Vad händer nu

Arbete med att rita bygghandlingar för en ny infartsväg och parkering till Täby IP pågår under första halvåret av 2022. Därefter ska entreprenör anlitas.

Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att bekräfta och reglera pågående idrottsverksamheter, Täby IP och golfanläggningen, samt att möjliggöra en ny tillfartsväg från Prästgårdsvägen upp till Täby IP. I detaljplanen ingår även nya bostäder. Detaljplanen syftar även till att bevara de värden som ligger till grund för områdets riksintresse för kulturmiljövården.

Två olika förslag för idrottsplatsens utveckling har studerats med i princip samma funktioner men disponerade på olika sätt. I alternativ A ligger matcharenan kvar på nuvarande plats och i alternativ B har matcharenan flyttats längre söderut.

Med stöd i en utredning om en ny tillfartsväg som genomfördes 2011 har ett förslag tagits fram där idrottsplatsen nås med bil från Prästgårdsvägen via en nybyggd allmän gata upp till en ny parkering i idrottsplatsens södra del. Norr om idrottsplatsen på en befintlig parkering föreslås nya bostäder. Angöring till bostäderna kan ske på fastighetens östra sida.  En allmän gång- och cykelväg föreslås öster om bostäderna.

Detaljplanen överensstämmer delvis med gällande översiktsplan som redovisar idrottsanläggning, större park och naturområde. En del av planområdet utgör riksintresse för kulturmiljövården. Ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken har upprättats. Delar av fastigheterna Prästgården 2:1 och Täby kyrkby s:56 kan komma att beröras av inlösen av kommunen.

Tidplan genomförande

Utbyggnaden kommer att ske i två etapper. Under den första etappen kommer en ny infartsväg att byggas. Arbetet med att ta fram bygghandlingar pågår första halvan av 2022 innan entreprenören anlitas.

Under etapp två ska en ny parkering byggas.