Detaljplanens syfte och innehåll

Förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Sågtorp 2 med flera. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel med bostäder, lokaler och förskola, där ett högt bostadshus föreslås utgöra ett väl synligt landmärke som markerar entrén till centrala Täby.

Den föreslagna kvartersbebyggelsen skapar stadsmässiga gaturum med lokaler och entréer som bidrar till att befolka gatorna. Förslaget möjliggör förbättrade kopplingar och rörelsestråk i området samt syftar till att skapa en detaljerad och omsorgsfull gestaltning av såväl byggnaderna som de yttre miljöerna.

I arbetet med planförslaget har särskild uppmärksamhet ägnats åt frågor kopplade till gestaltning, naturvärden, buller, trafik, risk, dagvatten- och skyfallshantering, påverkan på grundvatten och påverkan på kommunens dagvattentunnel.  

Planförslaget överensstämmer med Täbys översiktsplan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter januari 2015)

--------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden 17 maj 2022 § 53. Under granskningsperioden finns handlingarna tillgängliga på www.taby.se/sagtorp samt i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Granskningstid: 25 maj–26 juni 2022

7 juni klockan 17.00–18.30 kommer det att hållas ett informationsmöte i kommunhuset på entréplan. Mötet hålls i form av öppet hus med drop-in och med på mötet är kommunens tjänstemän och politiker.

Synpunkter på förslaget ska skickas skriftligt till Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se senast 26 juni 2022. Ange namn och adress samt Dnr SBN 2012/355-20. Du kan också fylla i formuläret:

Tyck till om Sågtorp 2

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med datasskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.

Tidplan

Planuppdrag 2012-12-06
Samråd 2021-05-03 till 2021-05-24
Granskning 25 maj–26 juni 
Antagande 4:e kvartalet 2022
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas