Detaljplanens syfte och innehåll

Förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Sågtorp 2 m.fl. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel med bostäder, lokaler och förskola, där ett högt bostadshus föreslås utgöra ett väl synligt landmärke som markerar entrén till centrala Täby.

Den föreslagna kvartersbebyggelsen skapar stadsmässiga gaturum, med lokaler och entréer som bidrar till att befolka gatorna. Förslaget möjliggör förbättrade kopplingar och rörelsestråk i området, samt syftar till att skapa en detaljerad och omsorgsfull gestaltning av såväl byggnaderna som de yttre miljöerna.

I arbetet med planförslaget har särskild uppmärksamhet ägnats åt frågor kopplade till gestaltning, naturvärden, buller, trafik, risk, dagvatten- och skyfallshantering, påverkan på grundvatten och påverkan på kommunens dagvattentunnel.  

Planförslaget överensstämmer med Täbys översiktsplan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter januari 2015)

--------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 20 april 2021. Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga på www.taby.se/sagtorp samt i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Samrådstid: 3 maj – 24 maj 2021

Täby kommun anordnade ett samrådsmöte i form av en extra telefontid den 11 maj 2021 kl. 18.00 till 19:30, med möjlighet att ställa frågor om projektet på tel. 08-555 592 25

En film om planförslaget publicerades på www.taby.se/sagtorp den 11 maj 2021. Filmen fanns sedan tillgänglig på kommunens hemsida fram till samrådstidens slut den 24 maj.

Synpunkter på förslaget skulle ha inkommit skriftligt senast den 24 maj 2021 till Täby kommun.

Tidplan

Planuppdrag 2012-12-06
Samråd 2021-05-03 till 2021-05-24
Granskning 4:e kvartalet 2021
Antagande 2:a kvartalet 2022
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas