Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen prövar uppförande av flerbostadshus, studentbostäder, förkola och ev. andra verksamheter inom Sågtorp 2. Gällande detaljplan anger kontor och handel för området men idag är det obebyggt.

Då den gällande stadsplanen S 164 upprättades var intentionen att utveckla Sågtorp till ett handels- och kontorsområde. Sedan slutet på 1990-talet har dock ett flertal detaljplaner upprättats med syfte att ändra detaljplanerna till en mer flexibel markanvändning genom att framförallt även tillåta bostäder.

Intentionen är att profilera området som en av entréerna till Täbys centrala delar d.v.s. Roslags-Näsby, Täby centrum och kommande exploateringen på Täby park (galoppfältet).

I planarbetet för Sågtorp 2 har gestaltningsfrågor stor vikt med tanke på placering av fastighten. Det finns dock en del utmaningar däribland bullerstörningar från Centralvägen som behöver hanteras för att möjliggära en bra bostadsmiljö.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Projektet befinner sig i startskedet och den preliminära tidplanen är enligt nedan.

Tidplan

Planuppdrag 2012-12-06
Samråd 1:a kvartalet 2021
Granskning 3:e kvartalet 2021
Antagande 1:a kvartalet 2022
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas