Detaljplanens syfte och innehåll

Förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Sågtorp 2 med flera. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel med bostäder, lokaler och förskola, där ett högt bostadshus föreslås utgöra ett väl synligt landmärke som markerar entrén till centrala Täby.

Den föreslagna kvartersbebyggelsen skapar stadsmässiga gaturum med lokaler och entréer som bidrar till att befolka gatorna. Förslaget möjliggör förbättrade kopplingar och rörelsestråk i området samt syftar till att skapa en detaljerad och omsorgsfull gestaltning av såväl byggnaderna som de yttre miljöerna.

I arbetet med planförslaget har särskild uppmärksamhet ägnats åt frågor kopplade till gestaltning, naturvärden, buller, trafik, risk, dagvatten- och skyfallshantering, påverkan på grundvatten och påverkan på kommunens dagvattentunnel.  

Planförslaget överensstämmer med Täbys översiktsplan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter januari 2015)

--------------------------------------------------------------------

Planförslaget var föremål för granskning mellan den 25e maj-26e juni 2022. Granskningen annonserades i lokaltidningen och granskningshandlingarna fanns tillgängliga på kommunens hemsida samt i kommunhusets entré. Ett informationsmöte hölls den 7e juni i form av öppet hus i kommunhuset där tjänstemän och politiker fanns tillgängliga.

Nu pågår arbete med att ta fram handlingar inför antagande i kommunfullmäktige under första kvartalet 2023. När detaljplanen är antagen kommer kommunen att anslå beslutet och meddela berörda parter.

Tidplan

Planuppdrag 2012-12-06
Samråd 2021-05-03 till 2021-05-24
Granskning 25 maj–26 juni 
Antagande 2:a kvartalet 2024
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas