Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med planändringen är att skapa större flexibilitet för placering av bygglovspliktiga byggnader inom de berörda fastigheterna. Detta uppnås genom att upphäva detaljplanebestämmelsen för prickmark inom delar av planområdet samt genom att upphäva planbestämmelsen för skyddszon för elektriska ledningar.

Ändringen är förenlig med översiktsplanen.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande som eventuellt kan bli begränsat förfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Processen vid standardförfarande och processen vid begränsning av standardförfarande. Illustration: Boverket

------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för samråd genom delegation den 8 januari 2024 enligt Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning punkt 4.2 a.

Detaljplaneprocessen bedöms kunna genomföras med begränsat standardförfarande. Detta förfarande förutsätter att åtgärden är av mindre betydelse och att samrådskretsen är liten. Om samtliga i samrådskretsen skriftligen godkänner planförslaget behöver det inte ställas ut för granskning, utan kan antas efter samrådet

Tidplan

Start PM 2023-09-19
Samråd 11-28 januari 2024
Antagande SBN 23 april 2024
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas