Detaljplanens syfte och innehåll

Området prövas för möjligheten att uppföra nya vård- och omsorgsbostäder. Befintlig kontorsverksamhet inom fastigheten bekräftas i sin nuvarande utformning. Planområdet ligger inom Åkerby verksamhetsområde i Täbys centrala delar. Idag regleras området med en detaljplan som enbart medger kontorsverksamhet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Hingsten 1 kan utvecklas och kompletteras med vård- och omsorgsbostäder. Föreslagen exploatering förväntas även bidra till att området blir en del kommunens långsiktiga vision med att omvandla Åkerby verksamhets­område till en mer blandad stadsbebyggelse. Befintlig kontorsbyggnad bekräftas i sin nuvarande utformning.

Utveckling av fastigheten är i linje med kommunens översiktsplan samt den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050.

Inkomna synpunkter från granskningen finns bemötta i en granskningsutlåtande. Förslaget har anpassats utefter platsens förutsättningar och genomförda utredningar.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Detaljplanens antagandehandlingar godkändes av kommunfullmäktige den 9 oktober 2023 §11.

Tidplan

Start PM Planuppdrag 2020-04-07
Samråd 2021-11-01 - 2021-11-29
Granskning 20 juni - 10 juli
Antagande Kommunfullmäktige antog handlingarna den 9 oktober 2023
Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft den 11 november 2023