Detaljplanens syfte och innehåll

Området prövas för möjligheten att uppföra nya vård- och omsorgsbostäder, trygghetsbostäder samt uppförandet av ett nytt gemensamt parkeringshus. Befintlig kontorsverksamhet inom fastigheten ska bekräftas. Planområdet ligger inom Åkerby verksamhetsområde i Täbys centrala delar. Idag regleras området med en detaljplan som enbart medger kontorsverksamhet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Hingsten 1 kan utvecklas och kompletteras med vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, verksamheter samt p-hus. Föreslagen exploatering förväntas även bidra till att området blir en del kommunens långsiktiga vision med att omvandla Åkerby verksamhets­område till en mer blandad stadsbebyggelse.

Utveckling av fastigheten är i linje med kommunens översiktsplan samt den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050.

Nu tas en rad olika utredningar fram för att klargöra platsens förutsättningar. Därefter arbetas det fram ett samrådsförslag som berörda och allmänheten kan tycka till om.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter på planförslaget och inte fått dem tillgodosedda, har rätt att överklaga detaljplanen efter det att den antagits.  

Tidplan

Start PM/Uppdrag Planuppdrag 2020-04-07
Samråd kvartal 4 2021
Granskning kvartal 2 2022
Antagande kvartal 4 2022
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas