Detaljplanens syfte och innehåll

Området prövas för möjligheten att uppföra nya vård- och omsorgsbostäder, trygghetsbostäder samt uppförandet av ett nytt parkeringshus. Befintlig kontorsverksamhet inom fastigheten bekräftas i sin nuvarande utformning. Planområdet ligger inom Åkerby verksamhetsområde i Täbys centrala delar. Idag regleras området med en detaljplan som enbart medger kontorsverksamhet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Hingsten 1 kan utvecklas och kompletteras med vård- och omsorgsbostäder, trygghetsbostäder, verksamheter samt parkeringshus. Föreslagen exploatering förväntas även bidra till att området blir en del kommunens långsiktiga vision med att omvandla Åkerby verksamhets­område till en mer blandad stadsbebyggelse.

Utveckling av fastigheten är i linje med kommunens översiktsplan samt den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050.

Nu finns det ett framtaget granskningsförslag för detaljplanen. Förslaget har sedan samrådet kompletterats med planbestämmelser som säkerställer byggnadernas gestaltning.

Ett nytt modernt vård- och omsorgsboende med kombinerade trygghetsbostäder uppförs i traditionell byggnadsstil med nya hållbara lösningar och materialval. Ett nytt modernt och flerfunktionellt parkeringshus omhändertar parkeringsbehovet. Utformningen av huset och möjligheten till kommersiella lokaler i bottenplan, kan även bidra till stadsmässiga urbana kvaliteter i området.

Inkomna synpunkter från samrådet finns bemötta i en samrådsredogörelse. Förslaget har anpassats utefter platsens förutsättningar och genomförda utredningar.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 14 juni 2022 §61. Under granskningstiden fanns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré samt på taby.se/hingsten1.

Nästa skede i processen är att ta fram antagandehandlingar.

 

Tidplan

Start PM Planuppdrag 2020-04-07
Samråd 2021-11-01 - 2021-11-29
Granskning 20 juni - 10 juli
Antagande kvartal 2 2023
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas