Detaljplanens syfte och innehåll

Området prövas för möjligheten att uppföra nya vård- och omsorgsbostäder, trygghetsbostäder samt uppförandet av ett nytt parkeringshus. Befintlig kontorsverksamhet inom fastigheten bekräftas. Planområdet ligger inom Åkerby verksamhetsområde i Täbys centrala delar. Idag regleras området med en detaljplan som enbart medger kontorsverksamhet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Hingsten 1 kan utvecklas och kompletteras med vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, verksamheter samt p-hus. Föreslagen exploatering förväntas även bidra till att området blir en del kommunens långsiktiga vision med att omvandla Åkerby verksamhets­område till en mer blandad stadsbebyggelse.

Utveckling av fastigheten är i linje med kommunens översiktsplan samt den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050.

Nu finns det ett framtaget samrådsförslag för detaljplanen.  Förslaget har anpassats utefter platsens förutsättningar och genomförda utredningar.

Ett nytt modernt vård- och omsorgsboende med kombinerade trygghetsbostäder uppförs i traditionell byggnadsstil med nya hållbara lösningar och materialval. Ett nytt modernt parkeringshus omhändertar parkeringsbehovet. Utformningen av huset och möjligheten till kommersiella möjligheter i bottenplan, kan tillföra stadsmässiga urbana kvaliteter.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2021 §123. Under utställningstiden fanns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré samt på taby.se/hingsten1.

Nästa skede i processen är att ta fram granskningshandlingar.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under eller samrådet behöver inte framföras på nytt.

Frågor kan ställas till handläggaren Robert Nilsson: robert.nilsson@taby.se

Tidplan

Start PM Planuppdrag 2020-04-07
Samråd 2021-11-01 - 2021-11-29
Granskning kvartal 2 2022
Antagande kvartal 4 2022
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas