Detaljplanens innehåll

Området kommer att innehålla bostäder i form av flerbostadshus och radhus, en tennishall, en dagligvarubutik samt en restaurang. På området söder om tennishallen kommer en naturlekplats att anläggas. En ny lokalgata kommer att anläggas från Bergtorpsvägen och förbindas med Skördevägen så att området knyts samman med övriga Viggbyholm. Skördevägen kommer att breddas och en gång- och cykelväg anläggas intill denna.

Nuläge

Arbetet med utgrävning av fornlämningar är klara.

Tidplan - genomförande

Markarbeten för gata, bostäder, handelsbyggnad och garage påbörjas i början av 2021. Utbyggnaden kommer att ske i etapper och pågå under åren 2021-2025. De första bostadshusen beräknas vara klara för inflyttning under våren 2023. Hela området beräknas vara klart under år 2025. Utbyggnad av gång- och cykelväg och ombyggnad av Skördevägen planeras ske under 2023-24.