Detaljplanens innehåll

Området kommer att innehålla bostäder i form av flerbostadshus och radhus, en tennishall, en dagligvarubutik samt en restaurang. Naturmarken söder om tennishallen kommer att bevaras och för att höja dess rekreativa värden samt att bevara naturvärden kommer skötselåtgärder att utföras.

En ny lokalgata kommer att anläggas från Bergtorpsvägen och förbindas med Skördevägen så att området knyts samman med övriga Viggbyholm. Skördevägen kommer att breddas och en gång- och cykelväg anläggas intill denna.

Nuläge

Detaljprojektering av gator och bebyggelse pågår och under våren 2020 kommer entreprenader för dessa arbeten att upphandlas.

Tidplan - genomförande

Inom naturområdet och där tennishallen ska byggas finns fornlämningar, i form av en boplats från järnåldern, som måste grävas ut. Utgrävningen av fornlämningarna kommer att pågå under sommaren och hösten 2020.

Markarbeten för gata och garage kommer att påbörjas under hösten 2020. Utbyggnaden kommer att ske i etapper med start av bebyggelsen för butik och restaurang. Utbyggnad av gång- och cykelväg och ombyggnad av Skördevägen planeras ske under 2022.

Utbyggnad av bostadshusen delas upp i flera etapper och kommer att pågå under åren 2021-2024. De första bostadshusen beräknas vara klara för inflyttning under hösten 2022. Hela området beräknas vara klart i slutet av år 2024.