Detaljplanens innehåll

Området består av bostäder i form av flerbostadshus och radhus, en tennishall, en dagligvarubutik samt en restaurang. På området söder om tennishallen ska en naturlekplats anläggas. 

Tidplan

Utbyggnaden av bostäder har påbörjats och sker i etapper till och med 2025. Inflyttning för de första bostadshusen sker 2023.

En ny lokalgata har anlagts från Bergtorpsvägen som förbinds med Skördevägen så att området knyts samman med övriga Viggbyholm. Skördevägen har breddats och en gång- och cykelväg har anlagts.

Bygget av tennishallen pågår och den planeras att invigas hösten 2023. 

Ny tennishall

Den kommunägda tennishallen i Viggbyholm totalförstördes i en brand i augusti 2020. I januari 2022 startar bygget av en ny tennishall inom en del av fastigheten Viggbyholm 74:36.

 

Tennishallen ska få fem tennisbanor, men även inrymma omklädningsrum, kansli och uppehållsutrymmen i två våningsplan.

Arbetet beräknas pågå till hösten 2023.

Nya tennishallen. Källa: Tengbom
 

Tennishallen invändigt. Källa: Tengbom