Detaljplanens syfte och innehåll

Området kommer att innehålla bostäder i form av flerbostadshus och radhus, en tennishall, en dagligvarubutik samt en restaurang. Naturmarken söder om tennishallen kommer att bevaras och för att höja dess rekreativa värden samt att bevara naturvärden kommer skötselåtgärder att utföras.

En ny lokalgata kommer att anläggas från Bergtorpsvägen och förbindas med Skördevägen så att området knyts samman med övriga Viggbyholm. Skördevägen kommer att breddas och en gång- och cykelväg anläggas intill denna.

Nuläge

Inom området finns fornlämningar, i form av gamla boplatser, som ska undersökas innan markarbeten för gator eller bebyggelse påbörjas. Denna undersökning kommer att pågå under september 2019.

Planprocessen

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900, före 2 januari 2015.

Planförslaget godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 16 maj 2017.

Detaljplanen har 2018-04-23 antagits av Kommmunstyrelsen.

De sakägare som senast under granskningstiden lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om att antagande.

Tidplan - genomförande

Den nya gatan kommer att byggas innan den nya bebyggelsen påbörjas. Markarbeten kommer att påbörjas under våren 2020. De nya bostäderna beräknas vara klara för en första inflyttning tidigast under våren 2022.