Detaljplanens innehåll

Området kommer att innehålla bostäder i form av flerbostadshus och radhus, en tennishall, en dagligvarubutik samt en restaurang. På området söder om tennishallen ska en naturlekplats anläggas. En ny lokalgata ska anläggas från Bergtorpsvägen och förbindas med Skördevägen så att området knyts samman med övriga Viggbyholm. Skördevägen ska breddas och en gång- och cykelväg anläggas intill denna.

Nuläge

Bostäder, etapp 1, håller på att färdigställas och inflyttning kommer att ske under 2023. Grundläggningsarbeten för bostäder etapp 2 och för restaurangen pågår. Byggande av tennishallen pågår. Breddning av Skördevägen och ny gång-och cykelväg är klar i augusti 2022.

Ny tennishall

Den kommunägda tennishallen i Viggbyholm totalförstördes i en brand i augusti 2020. I januari 2022 startar bygget av en ny tennishall inom en del av fastigheten Viggbyholm 74:36.

 

Tennishallen ska få fem tennisbanor, men även inrymma omklädningsrum, kansli och uppehållsutrymmen i två våningsplan.

Arbetet beräknas pågå till hösten 2023.

Nya tennishallen. Källa: Tengbom
 

Tennishallen invändigt. Källa: Tengbom

Tidplan - genomförande

Utbyggnaden kommer att ske i etapper och pågå under 2021–2025. De första bostadshusen beräknas vara klara för inflyttning under våren 2023. Handelsbyggnaden beräknas bli klar under 2023. Planen är att hela området ska vara klart under år 2025.