Det ingår samordning med ledningsägare och där flytt av ledningar som fjärrvärme/kyla och el ingår. VA-ledningar som läggs i entreprenaden ansluts till befintliga ledningar. Entreprenaden innebär bland annat mycket bergschakt och spont.

Varför görs arbetet?

I dagsläget är VA-systemet inom Arninge-Ullna överbelastat och en kapacitetsökning av spill- och dagvattennätet behöver göras innan ytterligare utveckling sker i området. Första delen av en kapacitetshöjande åtgärd i området utfördes i projekt Arninge station och slutbesiktigades i november 2021.

Entreprenaden är upphandlad som totalentreprenad.

Hur påverkas boende och verksamheter i närheten?

De som blir berörda är företag i området, men de kan bedriva sin verksamhet som tidigare under hela utbyggnadsarbetet.

Är det störande arbete?

Sprängning och spontning kommer att ske i entreprenaden. Sprängning är beräknad till Q4 2023 och Q1 2024.

Hur påverkas trafiken?

Trafiken kommer inte att ledas om i nuläget, men det kan komma att förändras när entreprenaden är igång.

Pågående arbete just nu - februari

  • Sprängtider klockan 10, 12 och 15. 
  • Flaggstängerna vid vägen vid stora skylten/Jula kommer att tas ned och stängsel kommer ställas upp dit.
  • Gång- och cykelvägar hålls öppna men kommer att läggas om. Skyltar kommer att sättas för att vägleda gång- och cykeltrafikanterna rätt. 
  • När det kommer att sprängas bakom Elgiganten, vecka 10-12 kommer halva vägen behöva stängas av. Under den tiden är det begränsad framkomlighet. Lastbilar utan släp kan åka in via Stadiums sida
    och vi kommer öppna upp och göra en rundplan för att backa och vända era transporter

Tidplan

Byggstart är planerad till Q4 2023. Färdigställande är planerat till Q4 2024.

Arbetet pågår dagtid på vardagar.