Bakgrund

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter gav den 24 maj 2021 § 29, samhällsutvecklingschefen i uppdrag att initiera en fördjupad utredning kring utvecklingen av området kring nuvarande sim- och sportcentrum samt Tibble gymnasium.

År 2021 påbörjades en fördjupad utredning kring utvecklingen av de kommunägda fastigheterna Sälen 2, Älgen 1 och del av Tibble 8:16, där Tibble gymnasium, Tibble sportcentrum och Tibblebadet står idag.

Den 29 november 2023 tog utskottet för stadsbyggnad, fastigheter och klimat beslut om planuppdrag för området kring Tibble gymnasium och sportcentrum. Den 4 december 2023 tog kommunstyrelsen beslut om rivning av Tibblebadet.

Förstudie för Tibble sportcentrum m.fl.

Samhällsutvecklingskontoret har tagit fram en förstudie där ett nollalternativ och fyra utvecklingsscenarier har utretts för områdets framtida utveckling. En sammanvägd analys av tidplan, ekonomi och genomförbarhet visar att scenario 3 i förstudien är mest fördelaktigt att utreda vidare inom ramen för en ny detaljplan. Scenario 3 förordas då det bedöms vara det bästa scenariot stadsbyggnadsmässigt, och därmed bidra till en långsiktig strategisk utveckling för området. Vidare bedöms scenario 3 innebära ett mer effektivt markutnyttjande, en mer attraktiv och trygg stadsmiljö för invånarna, samt skapa goda förutsättningar för nya effektivare funktioner som möter gällande krav och invånarnas behov på bästa sätt.

Förstudie gällande Sälen 2 m.fl.pdf (1.2 MB)

Tibblebadet ska rivas

Tibblebadet ska rivas eftersom en del av byggnaden kräver omfattande renoveringar och förstärkningar i stomme och den andra delen har påverkats av korroderad armering i så hög grad att konstruktionens livslängd anses förbrukad. Det beslutade kommunstyrelsen på sammanträdet 4 december. Rivningen planeras 2024–2025.

Planuppdrag

En utveckling av området enligt scenario 3 kräver att en ny detaljplan tas fram för fastigheterna Sälen 2, Älgen 1 och del av Tibble 8:16. Planuppdraget syftar till att utreda möjligheterna att bygga ett nytt sportcentrum, en ny teater, en ny gymnasieskola samt fyra nya bostadskvarter inom området. Scenariot bedöms skapa förutsättningar för tydligare samband och stråk, möjligheter till mer grönska och en mer befolkad miljö vilket bidrar till ökad känsla av trygghet under större delen av dygnet.

Med anledning av områdets komplexitet och fastigheternas begränsningar, där stora anläggningar samsas inom en begränsad yta, behöver scenariots praktiska och tekniska genomförbarhet prövas inom ramen för den nya detaljplanen. Information om planprocessen för Sälen 2 m.fl. kommer att läggas upp på hemsidan i samband med planstart.

Tidplan

Planprocessen påbörjas 2024. Detaljplanearbetet bedöms ta cirka fyra år till antagen detaljplan. Under planprocessen kommer dialog föras med berörda fastighetsägare, hyresgäster, närboende och andra intressenter. Byggnation av nya byggnader kan påbörjas först efter att detaljplanen har fått laga kraft.