Översiktsplan 2050

Översiktsplanen redovisar kommunens inriktning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt beskriver hur kommunen avser att tillgodose olika intressen som rör den fysiska miljön på lång sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men vägleder efterföljande beslut.